Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2687(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0300/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0229

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

11.13. Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 και B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0300/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 και B8-0339/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev και Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Maria Arena και Elena Valenciano εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0229)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0336/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου