Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2688(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0349/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0231

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

11.15. Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 και B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0349/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 και B8-0356/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis και Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto και Piernicola Pedicini.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0231)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου