Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2688(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0349/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0231

Protokół
Czwartek, 18 maja 2017 r. - Strasburg

11.15. Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0349/2017

(zastępujący B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis i Dennis de Jong, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P8_TA(2017)0231)

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności