Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

11. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Sambia ja erityisesti Hakainde Hichileman tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ja B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0361/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ja B8-0372/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness ja Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopia ja erityisesti Merera Gudinan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0369/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere ja Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0219)

(Päätöslauselmaesitys B8-0375/2017 raukesi.)

Puheenvuorot:

Charles Tannockin suulliset tarkistukset tarkistukseen 2 ja johdanto-osan M kappaleeseen hyväksyttiin.


11.3. Etelä-Sudan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ja B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0358/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ja B8-0370/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness ja Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0220)


11.4. EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0072/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0221)

Parlementti antoi hyväksyntänsä sopimusten ja pöytäkirjojen tekemiselle.


11.5. Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja avustukset EU:n koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö oikeasta rahoitusvalikoimasta Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja avustukset EU:n koheesiopolitiikassa [2016/2302(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0222)


11.6. Teknisen avun tulevaisuudennäkymät koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö teknisen avun tulevaisuudennäkymistä koheesiopolitiikassa [2016/2303(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0223)


11.7. Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0224)


11.8. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi [(COM(2016)0287) - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 18.5.2017 liite 1)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, joka pyysi äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti, Angel Dzhambazki pyynnön puolesta ja Sabine Verheyen pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (245 puolesta, 353 vastaan, 25 tyhjää).


11.9. EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta [2015/2059(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0225)


11.10. Kahden valtion ratkaisun aikaansaaminen Lähi-idässä (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Länsirannan tilanne, mukaan lukien siirtokunnat (2016/2998(RSP))

Keskustelu käytiin 22. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 11)).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 18. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 ja B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0345/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 ja B8-0354/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics, Bart Staes ja Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0226)

(Päätöslauselmaesitys B8-0348/2017 raukesi.)


11.11. Syyriaa koskeva EU:n strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ja B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0331/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ja B8-0342/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0227)

(Päätöslauselmaesitys B8-0335/2017 raukesi.)


11.12. Tieliikenne Euroopan unionissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0228)


11.13. Dadaabin pakolaisleiri (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 ja B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0300/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 ja B8-0339/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0229)

(Päätöslauselmaesitys B8-0336/2017 raukesi.)


11.14. Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0340/2017, B8-0343/2017 ja B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0340/2017

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0230)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0343/2017 ja B8-0344/2017 raukesivat.)


11.15. HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 ja B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0349/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 ja B8-0356/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis ja Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto ja Piernicola Pedicini.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0231)

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö