Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

11. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 och B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0361/2017

(ersätter B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 och B8-0372/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0369/2017

(ersätter B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke och Urszula Krupa, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0219)

(Resolutionsförslag B8-0375/2017 bortföll.)

Inlägg:

Charles Tannock presenterade muntliga ändringar till ändringsförslag 2 och skäl M. De muntliga ändringarna beaktades.


11.3. Sydsudan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 och B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION B8-0358/2017

(ersätter B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 och B8-0370/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jytte Guteland, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0220)


11.4. Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0221)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalen och protokollen.


11.5. Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkandeom rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik [2016/2302(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0222)


11.6. Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken [2016/2303(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0223)


11.7. Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0224)


11.8. Besut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 18.5.2017)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes (P8_TA(2017)0225)

Inlägg:

Hannu Takkula för ALDE-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp, i enlighet med arttikel 190 i arbetsordningen, Angel Dzhambazki som stödde begäran, och Sabine Verheyen som motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (245 röster för, 353 röster emot, 25 nedlagda röster).


11.9. Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (omröstning)

Betänkande om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea [2015/2059(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs


11.10. Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (2016/2998(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016 (punkt 11 i protokollet av den 22.11.2016)).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den18 maj 2017 (punkt 2 i protokollet av den 18.5.2017).

Resolutionsförslag B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 och B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0345/2017

(ersätter B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 och B8-0354/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru och Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes och Jill Evans, för Verts/ALE-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2017)0226)

(Resolutionsförslag B8-0348/2017 bortföll.)


11.11. EU:s strategi för Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 och B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0331/2017

(ersätter B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 och B8-0342/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Tokia Saïfi, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Neena Gill, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0227)

(Resolutionsförslag B8-0335/2017 bortföll.)


11.12. Vägtransporter i Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0228)


11.13. Flyktinglägret i Dadaab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 och B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0300/2017

(ersätter B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 och B8-0339/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev och Joachim Zeller, för PPE-gruppen,

—   Maria Arena och Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock för ECR-gruppen,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0229)

(Resolutionsförslag B8-0336/2017 bortföll.)


11.14. Få omplaceringen att fungera (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0340/2017, B8-0343/2017 och B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0340/2017

Antogs (P8_TA(2017)0230)

(Resolutionsförslagen B8-0343/2017 och B8-0344/2017 bortföll.)


11.15. Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 och B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0349/2017

(ersätter B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 och B8-0356/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis och Dennis de Jong, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto och Piernicola Pedicini.

Antogs (P8_TA(2017)0231)

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy