Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

henvist til kor. udv. CONT, LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 19. maj 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik