Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

14. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT, LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 19 maj 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy