Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург

19. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

комисия AFCO

- Състав на Европейския парламент (2017/2054(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

комисия TRAN

- Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (2017/2064(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

комисия BUDG

- Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2017/2053(INI))
(подпомагаща: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (2017/2052(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

комисия ENVI

- Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(подпомагаща: PECH, TRAN (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

комисия INTA

- Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (2017/2070(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- По пътя към цифрова търговска стратегия (2017/2065(INI))
(подпомагаща: ITRE, LIBE, IMCO)

комисия BUDG

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2017/2071(INI))
(подпомагаща: INTA, REGI, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. (2017/2072(INI))

- План за действие относно финансовите услуги на дребно (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(подпомагаща: IMCO)

комисия IMCO

- Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (2017/2073(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия TRAN

- Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(подпомагаща: LIBE, IMCO)

комисия LIBE

- Борбата срещу киберпрестъпността (2017/2068(INI))
(подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO)

комисия PETI

- Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия на произведения или други обекти в достъпен формат, защитени с авторското право и други сродни права, в полза на слепи лица, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
(подпомагаща: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (член 39 от Правилника за дейността))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

комисия ENVI

- Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(подпомагаща: PECH, TRAN (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

комисия BUDG

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2017/2071(INI))
(подпомагаща: INTA, REGI, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

комисия PETI

- Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

- Система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
комисии: IMCO, TRAN
(подпомагаща: LIBE)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

- Управление на енергийния съюз (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
комисии: ENVI, ITRE
(подпомагаща: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (2017/2056(INI))

комисия INTA

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (2017/2057(INI))

Правна информация - Политика за поверителност