Показалец 
Протокол
PDF 349kWORD 95k
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Постигане на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (внесени предложения за резолюция)
 4.Стратегия на ЕС относно Сирия (внесени предложения за резолюция)
 5.Бежанският лагер в Дадааб (внесени предложения за резолюция)
 6.Задействане на преместването (внесени предложения за резолюция)
 7.Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (внесени предложения за резолюция)
 8.Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС - Бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
9.1.Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема
  
9.2.Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина
  
9.3.Южен Судан
 10.Състав на Парламента
 11.Време за гласуване
  
11.1.Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (гласуване)
  
11.2.Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (гласуване)
  
11.3.Южен Судан (гласуване)
  
11.4.Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.5.Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.6.Бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.7.Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  
11.8.Решение за започване на междуинституционални преговори: Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия ***I (гласуване)
  
11.9.Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС - Република Корея (гласуване)
  
11.10.Постигане на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (гласуване)
  
11.11.Стратегия на ЕС относно Сирия (гласуване)
  
11.12.Автомобилният транспорт в Европейския съюз (гласуване)
  
11.13.Бежанският лагер в Дадааб (гласуване)
  
11.14.Задействане на преместването (гласуване)
  
11.15.Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Позиция на Съвета на първо четене
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Петиции
 19.Решения относно някои документи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Решение за започване на междуинституционални преговори: Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил нито едно искане относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от вторник, 16 май 2017 г. (точка 2 от протокола от 16.5.2017 г).

Комисиите BUDG и ECON следователно могат да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Постигане на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Западния бряг, включително израелските селища (2016/2998(RSP))

Разискването се състоя на 22 ноември 2016 г. (точка 11 от протокола от 22.11.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post и Edouard Martin, от името на групата S&D, относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 18.5.2017 г г.


4. Стратегия на ЕС относно Сирия (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Стратегия на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP))

Разискването се състоя на 16 май 2017 г. (точка 10 от протокола от 16.5.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein и Neena Gill, от името на групата S&D, относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea и Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 18.5.2017 г г.


5. Бежанският лагер в Дадааб (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Бежанският лагер в Дадааб (2017/2687(RSP))

Разискването се състоя на 16 май 2017 г. (точка 12 от протокола от 16.5.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Elena Valenciano и Maria Arena, от името на групата S&D, относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga и Željana Zovko от името на групата PPE, относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis от името на групата ALDE, относно бежанския лагер в Дадааб (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 18.5.2017 г г.


6. Задействане на преместването (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Задействане на преместването (2017/2685(RSP))

Разискването се състоя на 16 май 2017 г. (точка 3 от протокола от 16.5.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera и Michał Boni, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos и Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva и Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, относно задействането на преместването (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно задействането на преместването (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton и Harald Vilimsky, от името на групата ENF, относно задействането на преместването (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Гласуване: точка 11.14 от протокола от 18.5.2017 г г.


7. Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000039/2017) зададен от Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ian Duncan, от името на групата ECR, към Комисията: Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Разискването се състоя на 16 май 2017 г. (точка 13 от протокола от 16.5.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Гласуване: точка 11.15 от протокола от 18.5.2017 г г.


8. Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС - Бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (разискване)

Доклад относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС [2016/2302(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Андрей Новаков (A8-0139/2017)

Доклад относно бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване [2016/2303(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Андрей Новаков и Ruža Tomašić представиха докладите.

Изказа се Daniele Viotti (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Miguel Viegas (докладчик по становището на комисията AGRI), Maria Spyraki, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Искра Михайлова, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Franc Bogovič, и Eleftherios Synadinos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Ramón Luis Valcárcel Siso, Момчил Неков, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Георги Пирински, Martina Anderson, Franc Bogovič и Viorica Dăncilă.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini и Victor Negrescu.

Изказаха се: Corina Crețu, Андрей Новаков и Ruža Tomašić.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 18.5.2017 г и точка 11.6 от протокола от 18.5.2017 г г.


9. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 17.5.2017 г.)


9.1. Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема

Предложения за резолюция B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 и B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta и António Marinho e Pinto представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, и Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Изказа се Corina Crețu, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 18.5.2017 г г.


9.2. Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина

Предложения за резолюция B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 и B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot и Notis Marias.

Изказа се Corina Crețu, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 18.5.2017 г г.


9.3. Южен Судан

Предложения за резолюция B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 и B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský и Javier Nart представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Maria Grapini и Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Corina Crețu, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 18.5.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Tunne Kelam, относно положението на кримските Татари; Sotirios Zarianopoulos и Eleonora Forenza относно посещението на президента на Украйна Петро Порошенко в Страсбург вчера.


10. Състав на Парламента

Силви Гулар и Мариел дьо Сарнез са назначени съответно за министър на отбраната на Франция и министър по европейските въпроси в Министерството на Европа и външните работи, считано от 18 май 2017г.

Парламентът, в съответствие с член 3, параграф 2, алинея втора от своя правилник, отбелязва това и в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, и с член 3, параграф 2, алинея втора и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността обявява местата за свободни, считано от 18 май 2017г.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 и B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0361/2017

(за замяна на B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 и B8-0372/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness и Giovanni La Via, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei и Arne Gericke, от името на групата ECR,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl и María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD,

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0218)


11.2. Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 и B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0369/2017

(за замяна на B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 и B8-0377/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere и Giovanni La Via, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke и Urszula Krupa, от името на групата ECR,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl и María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini и Laura Ferrara, от името на групата EFDD,

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0219)

(Предложението за резолюция B8-0375/2017 отпада.)

Изказвания

Charles Tannock представи устни изменения на изменение 2 и на съображение М. Устните изменения бяха приети.


11.3. Южен Судан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 и B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0358/2017

(за замяна на B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 и B8-0370/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness и Giovanni La Via, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Jytte Guteland, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská и Arne Gericke, от името на групата ECR,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl и María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD,

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2017)0220)


11.4. Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0221)

Парламентът даде съгласието си за сключването на споразуменията и протоколите.


11.5. Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС [2016/2302(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Андрей Новаков (A8-0139/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0222)


11.6. Бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване [2016/2303(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0223)


11.7. Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0224)


11.8. Решение за започване на междуинституционални преговори: Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския параламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчици: Sabine Verheyen и Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 18.5.2017 г)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Hannu Takkula, от името на групата ALDE, за да поиска отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, Ангел Джамбазки в подкрепа на искането и Sabine Verheyen против искането.

С електронно гласуване (245 гласа „за“, 353 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.


11.9. Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС - Република Корея (гласуване)

Доклад относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея [2015/2059(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0225)


11.10. Постигане на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Западния бряг, включително израелските селища (2016/2998(RSP))

Разискването се състоя на 22 ноември 2016 г. (точка 11 от протокола от 22.11.2016 г.).

Предложенията за резолюции са обявени на 18 май 2017 г. (точка 2 от протокола от 18.5.2017 г.).

Предложения за резолюция B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 и B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0345/2017

(за замяна на B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 и B8-0354/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE,

—   Victor Boştinaru и Elena Valenciano, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock и Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR,

—   Hilde Vautmans, от името на групата ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes и Jill Evans, от името на групата Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao.

Приема се (P8_TA(2017)0226)

(Предложението за резолюция B8-0348/2017 отпада.)


11.11. Стратегия на ЕС относно Сирия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 и B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0331/2017

(за замяна на B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 и B8-0342/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Tokia Saïfi, от името на групата PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein и Neena Gill, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE,

—   Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2017)0227)

(Предложението за резолюция B8-0335/2017 отпада.)


11.12. Автомобилният транспорт в Европейския съюз (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0228)


11.13. Бежанският лагер в Дадааб (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 и B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0300/2017

(за замяна на B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 и B8-0339/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev и Joachim Zeller, от името на групата PPE,

—   Maria Arena и Elena Valenciano от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, от името на групата ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0229)

(Предложението за резолюция B8-0336/2017 отпада.)


11.14. Задействане на преместването (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0340/2017, B8-0343/2017 и B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0340/2017

Приема се (P8_TA(2017)0230)

(Предложенията за резолюции B8-0343/2017 и B8-0344/2017 отпадат.)


11.15. Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 и B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0349/2017

(за замяна на B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 и B8-0356/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones и Raffaele Fitto, от името на групата ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis и Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto и Piernicola Pedicini.

Приема се (P8_TA(2017)0231)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Доклад Андрей Новаков - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Доклад Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes и Момчил Неков

Доклад Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová и Момчил Неков

Доклад Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin и Seán Kelly

Постигане на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

Стратегия на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins и José Inácio Faria

Автомобилният транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Ангел Джамбазки и Lucy Anderson

Бежанският лагер в Дадааб (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Задействане на преместването - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins и José Inácio Faria.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

14. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: CONT, LIBE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 19 май 2017 г.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-00019/2017), внесено от Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen и Julia Pitera, към Комисията: Разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica разви въпроса.

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Момчил Неков и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Monika Smolková и Urszula Krupa.

Изказа се Corina Crețu.

Разискването приключи.


17. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно грижите за лицата с увреждания (B8-0265/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

LIBE

- Sophie Montel. Предложение за резолюция относно преговорите във връзка със сключването на споразумение за свободна търговия с Меркосур (B8-0266/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно дихателните проблеми (B8-0267/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Предложение за резолюция относно силикозата като професионално заболяване (B8-0269/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разработването на хармонизирана европейска система за събиране на данни за изнасилванията онлайн с цел определяне на приоритетите за действията срещу кибертормоза със сексуален характер в ЕС (B8-0278/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно популяризирането на използването на брайловата азбука (B8-0279/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на европейски план за изкореняване на хепатит C (B8-0280/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


18. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

15 май 2017 г.

(*) име с поверителен характер

Roland Van der Hoek (n° 0247/2017); Steffi Altrock (n° 0248/2017); Carrie Ann Hannan (n° 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (n° 0250/2017); David Nudd (n° 0251/2017); Dorota Białoń (n° 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (n° 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (n° 0254/2017); (*) (n° 0255/2017); (*) (n° 0256/2017); Martin Keatings (n° 0257/2017); (*) (n° 0258/2017); (*) (n° 0259/2017); (*) (n° 0260/2017); José Martínez Rodríguez (n° 0261/2017); (*) (n° 0262/2017); Massimo Terrile (n° 0263/2017); Ella Wade (n° 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (n° 0265/2017); (*) (n° 0266/2017); Monia Tondini (n° 0267/2017); Michele Chimienti (n° 0268/2017); (*) (n° 0269/2017); Antonis Theocharous (n° 0270/2017); Benjamin Rzepka (n° 0271/2017); (*) (n° 0272/2017); (*) (n° 0273/2017); José Francisco Torres Valls (n° 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (n° 0275/2017); (*) (n° 0276/2017); Annunziata Stano (n° 0277/2017); Cosmery Calò (n° 0278/2017); Caterina Pavone (n° 0279/2017); (*) (n° 0280/2017); (*) (n° 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (n° 0282/2017); Letizia Spaventa (n° 0283/2017); Tom Murphy (n° 0284/2017); (*) (n° 0285/2017); (*) (n° 0286/2017); (*) (n° 0287/2017); (*) (n° 0288/2017); (*) (n° 0289/2017); (*) (n° 0290/2017); (*) (n° 0291/2017); (*) (n° 0292/2017); (*) (n° 0293/2017); (*) (n° 0294/2017); (*) (n° 0295/2017); (*) (n° 0296/2017); Benedict Garrett (n° 0297/2017); János Méry (n° 0298/2017); (*) (n° 0299/2017); Ryszard Florek (n° 0300/2017); (*) (n° 0301/2017); Ivan Bisconti (n° 0302/2017); (*) (n° 0303/2017); (*) (n° 0304/2017); Jorge André Moreira (n° 0305/2017); (*) (n° 0306/2017); Fiona Godfrey (n° 0307/2017); José Martínez Rodríguez (n° 0308/2017); Flavio Miccono (n° 0309/2017); (*) (n° 0310/2017); (*) (n° 0311/2017); (*) (n° 0312/2017); (*) (n° 0314/2017); (*) (n° 0315/2017); Simon Baraldi (n° 0316/2017); Simon Baraldi (n° 0317/2017); (*) (n° 0318/2017); (*) (n° 0319/2017); Detlef Zöllner (n° 0320/2017); (*) (n° 0321/2017); (*) (n° 0322/2017); (*) (n° 0323/2017); (*) (n° 0324/2017); (*) (n° 0325/2017); (*) (n° 0326/2017); Alberto Cirio (n° 0327/2017); (*) (n° 0328/2017); (*) (n° 0329/2017); Sándor Gáspár (n° 0330/2017); (*) (n° 0331/2017); (*) (n° 0332/2017); (*) (n° 0333/2017); (*) (n° 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (n° 0335/2017); (*) (n° 0336/2017); (*) (n° 0337/2017); Guido Serra (n° 0338/2017); José Antonio Pallarés García (n° 0339/2017); (*) (n° 0340/2017); (*) (n° 0341/2017); (*) (n° 0342/2017); (*) (n° 0343/2017); (*) (n° 0344/2017); (*) (n° 0345/2017); (*) (n° 0346/2017); (*) (n° 0347/2017); (*) (n° 0348/2017); (*) (n° 0349/2017); (*) (n° 0350/2017); Roderick O'Sullivan (n° 0351/2017); (*) (n° 0352/2017); (*) (n° 0353/2017); Tanja Žagar (n° 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (n° 0355/2017); Ulrich Pompe (n° 0356/2017); Monika Waldkirch (n° 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (n° 0358/2017); (*) (n° 0359/2017); (*) (n° 0360/2017); (*) (n° 0361/2017); Alberto Cirio (n° 0362/2017); (*) (n° 0363/2017); Simon Baraldi (n° 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (n° 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (n° 0366/2017); Benjamin Rzepka (n° 0367/2017); Simon Baraldi (n° 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (n° 0369/2017); (*) (n° 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (n° 0371/2017); (*) (n° 0372/2017); Andreas Scherer (n° 0373/2017); (*) (n° 0374/2017); Marco Bazzoni (n° 0375/2017); Marco Bazzoni (n° 0376/2017); Fotios Batzios (n° 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (n° 0378/2017); (*) (n° 0379/2017); (*) (n° 0380/2017); (*) (n° 0381/2017); (*) (n° 0382/2017); Crina Petrariu (n° 0383/2017); Botond Boer (n° 0384/2017); (*) (n° 0385/2017); Gini Blake (n° 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (n° 0387/2017); (*) (n° 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (n° 0389/2017); Fotios Batzios (n° 0390/2017); Francisco Milde (n° 0391/2017); (*) (n° 0392/2017); (*) (n° 0393/2017); (*) (n° 0394/2017); Jens Genzer (n° 0395/2017); (*) (n° 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (n° 0397/2017); Laura Ferrara (n° 0398/2017); (*) (n° 0399/2017); (*) (n° 0400/2017); (*) (n° 0401/2017); Véronique Desrame (n° 0402/2017); Christopher Blackmore (n° 0403/2017).

Петиция n° 0313/2017 беше премахната от генералния регистър вследствие на нейното оттегляне от вносителя след нейното регистриране.

Председателят съобщи, че на 15 май 2017 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


19. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

комисия AFCO

- Състав на Европейския парламент (2017/2054(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

комисия TRAN

- Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (2017/2064(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

комисия BUDG

- Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2017/2053(INI))
(подпомагаща: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (2017/2052(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

комисия ENVI

- Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(подпомагаща: PECH, TRAN (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

комисия INTA

- Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (2017/2070(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- По пътя към цифрова търговска стратегия (2017/2065(INI))
(подпомагаща: ITRE, LIBE, IMCO)

комисия BUDG

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2017/2071(INI))
(подпомагаща: INTA, REGI, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. (2017/2072(INI))

- План за действие относно финансовите услуги на дребно (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(подпомагаща: IMCO)

комисия IMCO

- Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (2017/2073(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия TRAN

- Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(подпомагаща: LIBE, IMCO)

комисия LIBE

- Борбата срещу киберпрестъпността (2017/2068(INI))
(подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO)

комисия PETI

- Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия на произведения или други обекти в достъпен формат, защитени с авторското право и други сродни права, в полза на слепи лица, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
(подпомагаща: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (член 39 от Правилника за дейността))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

комисия ENVI

- Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(подпомагаща: PECH, TRAN (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

комисия BUDG

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2017/2071(INI))
(подпомагаща: INTA, REGI, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

комисия PETI

- Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 април 2017 г.)

- Система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
комисии: IMCO, TRAN
(подпомагаща: LIBE)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 май 2017 г.)

- Управление на енергийния съюз (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
комисии: ENVI, ITRE
(подпомагаща: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (2017/2056(INI))

комисия INTA

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (2017/2057(INI))


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 31 май 2017 г. и 1 юни 2017 г.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 15.40 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Приложение 1 - Решение за започване на междуинституционални преговори: Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност