Seznam 
Zápis
PDF 316kWORD 91k
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 3.Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (předložené návrhy usnesení)
 4.Strategie EU pro Sýrii (předložené návrhy usnesení)
 5.Uprchlický tábor v Dadaabu (předložené návrhy usnesení)
 6.Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (předložené návrhy usnesení)
 7.Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (předložené návrhy usnesení)
 8.Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU – Budoucí perspektivy pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti (rozprava)
 9.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
9.1.Zambie, zejména případ Hakaindeho Hichilemy
  
9.2.Etiopie, zejména případ dr. Merery Gudiny
  
9.3.Jižní Súdán
 10.Složení Parlamentu
 11.Hlasování
  
11.1.Zambie, zejména případ Hakaindeho Hichilemy (hlasování)
  
11.2.Etiopie, zejména případ dr. Merery Gudiny (hlasování)
  
11.3.Jižní Súdán (hlasování)
  
11.4.Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.5.Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.6.Budoucí perspektivy pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.7.Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I (hlasování)
  
11.8.Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu ***I (hlasování)
  
11.9.Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (hlasování)
  
11.10.Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (hlasování)
  
11.11.Strategie EU pro Sýrii (hlasování)
  
11.12.Silniční doprava v Evropské unii (hlasování)
  
11.13.Uprchlický tábor v Dadaabu (hlasování)
  
11.14.Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (hlasování)
  
11.15.Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Postoj Rady v 1. čtení
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Závažné interpelace (rozprava)
 17.Předložení dokumentů
 18.Petice
 19.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámil, že neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného úterý 16. května 2017 (bod 2 zápisu ze dne 16.5.2017).

Výbory BUDG a ECON tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (2016/2998(RSP))

Rozprava se konala dne 22. listopadu 2016 (bod 11 zápisu ze dne 22.11.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o dosažení řešení na Blízkém východě v podobě dvou států (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post a Edouard Martin za skupinu S&D o dosažení řešení na Blízkém východě v podobě dvou států (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva a Martina Michels za skupinu GUE/NGL o dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans a Marietje Schaake za skupinu ALDE o dosažení řešení založeného na existenci dvou států na Blízkém východě (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 18.5.2017.


4. Strategie EU pro Sýrii (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Strategie EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))

Rozprava se konala dne 16. května 2017 (bod 10 zápisu ze dne 16.5.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill za skupinu S&D o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Mark Demesmaeker za skupinu ECR o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL o Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 18.5.2017.


5. Uprchlický tábor v Dadaabu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uprchlický tábor v Dadaabu (2017/2687(RSP))

Rozprava se konala dne 16. května 2017 (bod 12 zápisu ze dne 16.5.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Elena Valenciano a Maria Arena za skupinu S&D o uprchlickém táboře Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Monica Macovei za skupinu ECR o uprchlickém táboře Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga a Željana Zovko za skupinu PPE o uprchlickém táboře Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o uprchlickém táboru Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o uprchlickém táboře Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 18.5.2017.


6. Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (2017/2685(RSP))

Rozprava se konala dne 16. května 2017 (bod 3 zápisu ze dne 16.5.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera a Michał Boni za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos a Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva a Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton a Harald Vilimsky za skupinu ENF o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Hlasování: bod 11.14 zápisu ze dne 18.5.2017.


7. Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000039/2017), kterou pokládají Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Ian Duncan za skupinu ECR Komisi: Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Rozprava se konala dne 16. května 2017 (bod 13 zápisu ze dne 16.5.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho a Raffaele Fitto za skupinu ECR o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI osob), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE o provádění zásad Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve vztahu k pronásledování (údajně) homosexuálních mužů v Čečně (Ruská federace) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (domnělých) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE o provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Hlasování: bod 11.15 zápisu ze dne 18.5.2017.


8. Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU – Budoucí perspektivy pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti (rozprava)

Zpráva o správné skladbě financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU [2016/2302(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Zpráva o budoucích perspektivách pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti [2016/2303(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov a Ruža Tomašić uvedli zprávy.

Vystoupil Daniele Viotti (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Miguel Viegas (zpravodaj výboru AGRI), Maria Spyraki za skupinu PPE, Liliana Rodrigues za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franc Bogovič, a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič a Viorica Dăncilă.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini a Victor Negrescu.

Vystoupili: Corina Crețu, Andrey Novakov a Ruža Tomašić.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 18.5.2017 a bod 11.6 zápisu ze dne 18.5.2017.


9. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 17.5.2017.)


9.1. Zambie, zejména případ Hakaindeho Hichilemy

Návrhy usnesení B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 a B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta a António Marinho e Pinto uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, a Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Vystoupila Corina Crețu, jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 18.5.2017.


9.2. Etiopie, zejména případ dr. Merery Gudiny

Návrhy usnesení B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 a B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot a Notis Marias.

Vystoupila Corina Crețu, jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 18.5.2017.


9.3. Jižní Súdán

Návrhy usnesení B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 a B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský a Javier Nart uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Maria Grapini a Marek Jurek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Corina Crețu, jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 18.5.2017.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Tunne Kelam k situaci Krymských Tatarů; Sotirios Zarianopoulos a Eleonora Forenza ke včerejší návštěvě ukrajinského prezidenta Petra Porošenka ve Štrasburku.


10. Složení Parlamentu

Sylvie Goulardová byla jmenována ministryní obrany a Marielle de Sarnez ministryní pověřenou evropskými záležitostmi při ministrovi pro evropské záležitosti a zahraniční věci s platností od 18. května 2017.

Parlament vzal s ohledem na čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec jednacího řádu tuto skutečnost na vědomí a podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností ode dne 18. května 2017.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Zambie, zejména případ Hakaindeho Hichilemy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 a B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0361/2017

(nahrazující B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 a B8-0372/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness a Giovanni La Via za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei a Arne Gericke za skupinu ECR,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch a Rolandas Paksas za skupinu EFDD,

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopie, zejména případ dr. Merery Gudiny (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 a B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0369/2017

(nahrazující B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 a B8-0377/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere a Giovanni La Via za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke a Urszula Krupa za skupinu ECR,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Laura Ferrara za skupinu EFDD,

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0219)

(Návrh usnesení B8-0375/2017 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu 2 a bodu odůvodnění M. Ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


11.3. Jižní Súdán (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 a B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ B8-0358/2017

(nahrazující B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 a B8-0370/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness a Giovanni La Via za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jytte Guteland za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská a Arne Gericke za skupinu ECR,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD,

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0220)


11.4. Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Borrelli (A8-0072/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0221)

Parlament schválil uzavření dohod a protokolů.


11.5. Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o správné skladbě financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU [2016/2302(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0222)


11.6. Budoucí perspektivy pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o budoucích perspektivách pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti [2016/2303(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0223)


11.7. Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0224)


11.8. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajky: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(požaduje se prostá většina)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 18.5.2017)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Hannu Takkula za skupinu ALDE s žádostí, aby bylo hlasování v souladu s článkem 190 jednacího řádu odloženo, Angel Dzhambazki ve prospěch žádosti a Sabine Verheyen proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (245 pro, 353 proti, 25 zdržení se).


11.9. Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (hlasování)

Zpráva o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou [2015/2059(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0225)


11.10. Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (2016/2998(RSP))

Rozprava se konala dne 22. listopadu 2016 (bod 11 zápisu ze dne 22.11.2016)).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 18. května 2017 (bod 2 zápisu ze dne 18.5.2017).

Návrhy usnesení B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 a B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0345/2017

(nahrazující B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 a B8-0354/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE,

—   Victor Boştinaru a Elena Valenciano za skupinu S&D,

—   Charles Tannock a Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR,

—   Hilde Vautmans za skupinu ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes a Jill Evans za skupinu Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2017)0226)

(Návrh usnesení B8-0348/2017 se nebere v potaz.)


11.11. Strategie EU pro Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0331/2017

(nahrazující B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Tokia Saïfi za skupinu PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden a Branislav Škripek za skupinu ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE,

—   Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2017)0227)

(Návrh usnesení B8-0335/2017 se nebere v potaz.)


11.12. Silniční doprava v Evropské unii (hlasování)

Návrh usnesení B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0228)


11.13. Uprchlický tábor v Dadaabu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 a B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0300/2017

(nahrazující B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 a B8-0339/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev a Joachim Zeller za skupinu PPE,

—   Maria Arena a Elena Valenciano za skupinu S&D,

—   Charles Tannock za skupinu ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0229)

(Návrh usnesení B8-0336/2017 se nebere v potaz.)


11.14. Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0340/2017, B8-0343/2017 a B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ B8-0340/2017

přijat (P8_TA(2017)0230)

(Návrhy usnesení B8-0343/2017 a B8-0344/2017 se neberou v potaz.)


11.15. Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 a B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0349/2017

(nahrazující B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 a B8-0356/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones a Raffaele Fitto za skupinu ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis a Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto a Piernicola Pedicini.

přijat (P8_TA(2017)0231)

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

zpráva Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

zpráva Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes a Momchil Nekov

zpráva Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová a Momchil Nekov

zpráva Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin a Seán Kelly

Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

Strategie EU pro Sýrii (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins a José Inácio Faria

Silniční doprava v Evropské unii (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Lucy Anderson

Uprchlický tábor v Dadaabu (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Zajistit funkčnost postupu přerozdělování - (2017/2685(RSP)) - B8-0340/2017
Andrejs Mamikins a José Inácio Faria.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

14. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestně právní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

předáno příslušnému výboru: CONT, LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 19. května 2017.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Závažné interpelace (rozprava)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-00019/2017), kterou předkládají Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen a Julia Pitera Komisi: Rozdíly v prohlášeních, složení a chuti výrobků na středoevropských/východoevropských a západoevropských trzích v EU (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Viorica Dăncilă za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Monika Smolková a Urszula Krupa.

Vystoupila Corina Crețu.

Rozprava skončila.


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o pomoci osobám se zdravotním postižením (B8-0265/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Sophie Montel. Návrh usnesení týkající se jednání o dohodě o volném obchodu s organizací Mercosur (B8-0266/2017)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o respiračních poruchách (B8-0267/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Návrh usnesení o silikóze jako nemoci z povolání (B8-0269/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření harmonizovaného evropského systému shromažďování údajů o sexuálním násilí páchaném na internetu s cílem stanovit priority boje proti sexuálně motivované kybernetické šikaně v EU (B8-0278/2017)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře používání Braillova písma (B8-0279/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření evropského plánu na vykořenění hepatitidy typu C (B8-0280/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


18. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 15. května 2017

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Roland Van der Hoek (č. 0247/2017); Steffi Altrock (č. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (č. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (č. 0250/2017); David Nudd (č. 0251/2017); Dorota Białoń (č. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (č. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (č. 0254/2017); (*) (č. 0255/2017); (*) (č. 0256/2017); Martin Keatings (č. 0257/2017); (*) (č. 0258/2017); (*) (č. 0259/2017); (*) (č. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (č. 0261/2017); (*) (č. 0262/2017); Massimo Terrile (č. 0263/2017); Ella Wade (č. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (č. 0265/2017); (*) (č. 0266/2017); Monia Tondini (č. 0267/2017); Michele Chimienti (č. 0268/2017); (*) (č. 0269/2017); Antonis Theocharous (č. 0270/2017); Benjamin Rzepka (č. 0271/2017); (*) (č. 0272/2017); (*) (č. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (č. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (č. 0275/2017); (*) (č. 0276/2017); Annunziata Stano (č. 0277/2017); Cosmery Calò (č. 0278/2017); Caterina Pavone (č. 0279/2017); (*) (č. 0280/2017); (*) (č. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (č. 0282/2017); Letizia Spaventa (č. 0283/2017); Tom Murphy (č. 0284/2017); (*) (č. 0285/2017); (*) (č. 0286/2017); (*) (č. 0287/2017); (*) (č. 0288/2017); (*) (č. 0289/2017); (*) (č. 0290/2017); (*) (č. 0291/2017); (*) (č. 0292/2017); (*) (č. 0293/2017); (*) (č. 0294/2017); (*) (č. 0295/2017); (*) (č. 0296/2017); Benedict Garrett (č. 0297/2017); János Méry (č. 0298/2017); (*) (č. 0299/2017); Ryszard Florek (č. 0300/2017); (*) (č. 0301/2017); Ivan Bisconti (č. 0302/2017); (*) (č. 0303/2017); (*) (č. 0304/2017); Jorge André Moreira (č. 0305/2017); (*) (č. 0306/2017); Fiona Godfrey (č. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (č. 0308/2017); Flavio Miccono (č. 0309/2017); (*) (č. 0310/2017); (*) (č. 0311/2017); (*) (č. 0312/2017); (*) (č. 0314/2017); (*) (č. 0315/2017); Simon Baraldi (č. 0316/2017); Simon Baraldi (č. 0317/2017); (*) (č. 0318/2017); (*) (č. 0319/2017); Detlef Zöllner (č. 0320/2017); (*) (č. 0321/2017); (*) (č. 0322/2017); (*) (č. 0323/2017); (*) (č. 0324/2017); (*) (č. 0325/2017); (*) (č. 0326/2017); Alberto Cirio (č. 0327/2017); (*) (č. 0328/2017); (*) (č. 0329/2017); Sándor Gáspár (č. 0330/2017); (*) (č. 0331/2017); (*) (č. 0332/2017); (*) (č. 0333/2017); (*) (č. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (č. 0335/2017); (*) (č. 0336/2017); (*) (č. 0337/2017); Guido Serra (č. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (č. 0339/2017); (*) (č. 0340/2017); (*) (č. 0341/2017); (*) (č. 0342/2017); (*) (č. 0343/2017); (*) (č. 0344/2017); (*) (č. 0345/2017); (*) (č. 0346/2017); (*) (č. 0347/2017); (*) (č. 0348/2017); (*) (č. 0349/2017); (*) (č. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (č. 0351/2017); (*) (č. 0352/2017); (*) (č. 0353/2017); Tanja Žagar (č. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (č. 0355/2017); Ulrich Pompe (č. 0356/2017); Monika Waldkirch (č. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0358/2017); (*) (č. 0359/2017); (*) (č. 0360/2017); (*) (č. 0361/2017); Alberto Cirio (č. 0362/2017); (*) (č. 0363/2017); Simon Baraldi (č. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (č. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (č. 0366/2017); Benjamin Rzepka (č. 0367/2017); Simon Baraldi (č. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (č. 0369/2017); (*) (č. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (č. 0371/2017); (*) (č. 0372/2017); Andreas Scherer (č. 0373/2017); (*) (č. 0374/2017); Marco Bazzoni (č. 0375/2017); Marco Bazzoni (č. 0376/2017); Fotios Batzios (č. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (č. 0378/2017); (*) (č. 0379/2017); (*) (č. 0380/2017); (*) (č. 0381/2017); (*) (č. 0382/2017); Crina Petrariu (č. 0383/2017); Botond Boer (č. 0384/2017); (*) (č. 0385/2017); Gini Blake (č. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (č. 0387/2017); (*) (č. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (č. 0389/2017); Fotios Batzios (č. 0390/2017); Francisco Milde (č. 0391/2017); (*) (č. 0392/2017); (*) (č. 0393/2017); (*) (č. 0394/2017); Jens Genzer (č. 0395/2017); (*) (č. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (č. 0397/2017); Laura Ferrara (č. 0398/2017); (*) (č. 0399/2017); (*) (č. 0400/2017); (*) (č. 0401/2017); Véronique Desrame (č. 0402/2017); Christopher Blackmore (č. 0403/2017).

Petice č. 0313/2017 byla z rejstříku stažena poté, co ji po jejím zapsání vzal její autor zpět.

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu zaslal dne 15. května 2017 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


19. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. dubna 2017)

výbor AFCO

- Složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. května 2017)

výbor TRAN

- Manipulace s počítadly ujetých kilometrů v motorových vozidlech: přezkum právního rámce EU (2017/2064(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. dubna 2017)

výbor BUDG

- Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (2017/2053(INI))
(stanovisko: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (2017/2052(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

výbor ENVI

- Mezinárodní správa oceánů: program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(stanovisko: PECH, TRAN (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. května 2017)

výbor INTA

- Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (2017/2070(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (2017/2065(INI))
(stanovisko: ITRE, LIBE, IMCO)

výbor BUDG

- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2017/2071(INI))
(stanovisko: INTA, REGI, ECON (článek 54 jednacího řádu))

výbor ECON

- Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (2017/2072(INI))

- Akční plán pro retailové finanční služby (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor IMCO

- Provádění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o regulaci profesionálních služeb a potřebu jejich reformy (2017/2073(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor TRAN

- Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO)

výbor LIBE

- Boj proti kybernetické trestné činnosti (2017/2068(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO)

výbor PETI

- Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (2017/2069(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
předáno příslušnému výboru JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
předáno příslušnému výboru ITRE
(stanovisko: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (článek 39 jednacího řádu))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. dubna 2017)

výbor ENVI

- Mezinárodní správa oceánů: program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(stanovisko: PECH, TRAN (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. května 2017)

výbor BUDG

- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2017/2071(INI))
(stanovisko: INTA, REGI, ECON (článek 54 jednacího řádu))

výbor PETI

- Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (2017/2069(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. dubna 2017)

- Certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
výbory: IMCO, TRAN
(stanovisko: LIBE)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. května 2017)

- Řízení energetické unie (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
výbory: ENVI, ITRE
(stanovisko: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednáním o souhrnné dohodě EU–Ázerbajdžán (2017/2056(INI))

výbor INTA

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile (2017/2057(INI))


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 31. května a 1. června 2017.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 15:40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Příloha 1 – Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí