Indeks 
Protokol
PDF 323kWORD 89k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (forretningsordenens artikel 69c)
 3.Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (indgivne beslutningsforslag)
 4.EU-strategi for Syrien (indgivne beslutningsforslag)
 5.Flygtningelejren Dadaab (indgivne beslutningsforslag)
 6.Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (indgivne beslutningsforslag)
 7.Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (indgivne beslutningsforslag)
 8.Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik - Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (forhandling)
 9.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  9.1.Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema
  9.2.Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina
  9.3.Sydsudan
 10.Parlamentets sammensætning
 11.Afstemningstid
  11.1.Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (afstemning)
  11.2.Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (afstemning)
  11.3.Sydsudan (afstemning)
  11.4.Aftalen mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme 2014-2021 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.5.Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.6.Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.7.Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (afstemning)
  11.8.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold ***I (afstemning)
  11.9.Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (afstemning)
  11.10.Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (afstemning)
  11.11.EU-strategi for Syrien (afstemning)
  11.12.Vejtransport i Den Europæiske Union (afstemning)
  11.13.Flygtningelejren Dadaab (afstemning)
  11.14.Hvordan får man flytningsordningen til at virke? (afstemning)
  11.15.Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Større forespørgsler (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Andragender
 19.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold


FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra tirsdag den 16. maj 2017 (punkt 2 i protokollen af 16.5.2017).

BUDG og ECON ville dermed kunne indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.


3. Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Vestbredden og i bosættelserne (2016/2998(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 22. november 2016 (punkt 11 i protokollen af 22.11.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé og Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post og Edouard Martin for S&D-Gruppen om gennemførelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva og Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 18.5.2017.


4. EU-strategi for Syrien (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-strategi for Syrien (2017/2654(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. maj 2017 (punkt 10 i protokollen af 16.5.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein og Neena Gill for S&D-Gruppen om EU-strategien for Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga og Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen om EU-strategien for Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om EU-strategien for Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo og Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen om Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om EU-strategien for Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics og Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen om EU-strategien for Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica og Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen om EU-strategien for Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 18.5.2017.


5. Flygtningelejren Dadaab (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Flygtningelejren Dadaab (2017/2687(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. maj 2017 (punkt 12 i protokollen af 16.5.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Elena Valenciano og Maria Arena for S&D-Gruppen om flygtningelejren i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga og Monica Macovei for ECR-Gruppen om flygtningelejren i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga og Željana Zovko for PPE-Gruppen om Dadaab-flygtningelejren (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen om flygtningelejren i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om flygtningelejren Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 18.5.2017.


6. Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (2017/2685(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. maj 2017 (punkt 3 i protokollen af 16.5.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera og Michał Boni for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos og Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans og Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva og Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo, om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek og Monica Macovei for ECR-Gruppen, om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton og Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Afstemning: punkt 11.14 i protokollen af 18.5.2017.


7. Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000039/2017) af Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen til Kommissionen: Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Forhandlingen havde fundet sted den 16. maj 2017 (punkt 13 i protokollen af 16.5.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun og Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler og Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Afstemning: punkt 11.15 i protokollen af 18.5.2017.


8. Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik - Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (forhandling)

Betænkning om det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik [2016/2302(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Betænkning om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken [2016/2303(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov og Ruža Tomašić forelagde betænkningerne.

Indlæg af Daniele Viotti (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Miguel Viegas (ordfører for udtalelse fra AGRI), Maria Spyraki for PPE-Gruppen, Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Franc Bogovič, og Eleftherios Synadinos.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič og Viorica Dăncilă.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini og Victor Negrescu.

Talere: Corina Crețu, Andrey Novakov og Ruža Tomašić.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 18.5.2017 og punkt 11.6 i protokollen af 18.5.2017.


9. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 17.5.2017).


9.1. Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema

Forslag til beslutning B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 og B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta og António Marinho e Pinto forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen og Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Corina Crețu, for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 18.5.2017.


9.2. Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina

Forslag til beslutning B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 og B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot og Notis Marias.

Indlæg af Corina Crețu, for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 18.5.2017.


9.3. Sydsudan

Forslag til beslutning B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 og B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský og Javier Nart forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Maria Grapini og Marek Jurek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Corina Crețu, for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 18.5.2017.

(Mødet udsat nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Tunne Kelam om krimtatarernes situation; Sotirios Zarianopoulos og Eleonora Forenza om den ukrainiske præsident Petro Porochenkos besøg dagen forinden i Strasbourg.


10. Parlamentets sammensætning

Sylvie Goulard og Marielle de Sarnez var blevet udnævnt til hhv. forsvarsminister og minister for europæiske anliggender under europa- og udenrigsministeren med virkning den 18. maj 2017.

Parlamentet tog dette til efterretning, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, andet afsnit, og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet og med artikel 3, stk. 2, andet afsnit, og artikel 4, stk. 1, i forretningsordenen, at deres mandater var ledige med virkning fra 18. maj 2017.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 og B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0361/2017

(erstatter B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 og B8-0372/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness og Giovanni La Via for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei og Arne Gericke for ECR-Gruppen,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl og María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen,

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 og B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0369/2017

(erstatter B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 og B8-0377/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere og Giovanni La Via for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke og Urszula Krupa for ECR-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl og María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini og Laura Ferrara for EFDD-Gruppen,

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0219)

(Forslag til beslutning B8-0375/2017 bortfaldt).

Indlæg

Charles Tannock havde stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 2 og betragtning M. De mundtlige ændringsforslag blev godtaget.


11.3. Sydsudan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 og B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG B8-0358/2017

(erstatter B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 og B8-0370/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness og Giovanni La Via for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Jytte Guteland for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská og Arne Gericke for ECR-Gruppen,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl og María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos og Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen,

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0220)


11.4. Aftalen mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme 2014-2021 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0221)

Parlamentet godkende indgåelsen af aftalerne og protokollerne.


11.5. Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik [2016/2302(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0222)


11.6. Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken [2016/2303(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0223)


11.7. Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0224)


11.8. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Sabine Verheyen og Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 18.5.2017)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, der anmodede om udsættelse af afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 190, Angel Dzhambazki, der talte for anmodningen,og Sabine Verheyen, der talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (245 for, 353 imod, 25 hverken/eller).


11.9. Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea [2015/2059(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0225)


11.10. Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Vestbredden og i bosættelserne (2016/2998(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 22. november 2016 (punkt 11 i protokollen af 22.11.2016)).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den18. maj 2017 (punkt 2 i protokollen af 18.5.2017).

Forslag til beslutning B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 og B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0345/2017

(erstatter B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 og B8-0354/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen,

—   Victor Boştinaru og Elena Valenciano for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock og Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen,

—   Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes og Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao.

Vedtaget (P8_TA(2017)0226)

(Forslag til beslutning B8-0348/2017 bortfaldt).


11.11. EU-strategi for Syrien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 og B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0331/2017

(erstatter B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 og B8-0342/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Tokia Saïfi for PPE-Gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein og Neena Gill for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden og Branislav Škripek for ECR-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen,

—   Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0227)

(Forslag til beslutning B8-0335/2017 bortfaldt).


11.12. Vejtransport i Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0228)


11.13. Flygtningelejren Dadaab (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 og B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0300/2017

(erstatter B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 og B8-0339/2017):

stillet af:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev og Joachim Zeller for PPE-Gruppen,

—   Maria Arena og Elena Valenciano for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock for ECR-Gruppen,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0229)

(Forslag til beslutning B8-0336/2017 bortfaldt).


11.14. Hvordan får man flytningsordningen til at virke? (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0340/2017, B8-0343/2017 og B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0340/2017

Vedtaget (P8_TA(2017)0230)

(Forslag til beslutning B8-0343/2017 og B8-0344/2017 bortfaldt).


11.15. Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 og B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0349/2017

(erstatter B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 og B8-0356/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler og Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis og Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini og Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto og Piernicola Pedicini.

Vedtaget (P8_TA(2017)0231)

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Betænkning: Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Betænkning: Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes og Momchil Nekov

Betænkning: Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová og Momchil Nekov

Betænkning: Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin og Seán Kelly

Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

EU-strategi for Syrien (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins og José Inácio Faria

Vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki og Lucy Anderson

Flygtningelejren Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Hvordan får man flytningsordningen til at virke? - (2017/2685(RSP)) - B8-0340/2017
Andrejs Mamikins og José Inácio Faria.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

14. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

henvist til kor. udv. CONT, LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 19. maj 2017.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-00019/2017) af Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen og Julia Pitera til Kommissionen: Forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica begrundede spørgsmålet.

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Monika Smolková og Urszula Krupa.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om assistance til handicappede (B8-0265/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

LIBE

- Sophie Montel. Forslag til beslutning om forhandlingerne om en frihandelsaftale med Mercosur (B8-0266/2017)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om åndedrætsbesvær (B8-0267/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Forslag til beslutning om silikose som erhvervssygdom (B8-0269/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udvikling af et fælles europæisk system for indsamling af data om seksuelle overgreb på internettet med henblik på at identificere de vigtigste indsatsområder for at bekæmpe seksuel mobning på internettet (B8-0278/2017)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om at fremme anvendelsen af blindskrift (B8-0279/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en europæisk plan for udryddelse af hepatitis C (B8-0280/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


18. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 15. maj 2017

(*) Navn fortroligt

Roland Van der Hoek (nr. 0247/2017); Steffi Altrock (nr. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr. 0250/2017); David Nudd (nr. 0251/2017); Dorota Białoń (nr. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr. 0254/2017); (*) (nr. 0255/2017); (*) (nr. 0256/2017); Martin Keatings (nr. 0257/2017); (*) (nr. 0258/2017); (*) (nr. 0259/2017); (*) (nr. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0261/2017); (*) (nr. 0262/2017); Massimo Terrile (nr. 0263/2017); Ella Wade (nr. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr. 0265/2017); (*) (nr. 0266/2017); Monia Tondini (nr. 0267/2017); Michele Chimienti (nr. 0268/2017); (*) (nr. 0269/2017); Antonis Theocharous (nr. 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0271/2017); (*) (nr. 0272/2017); (*) (nr. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr. 0275/2017); (*) (nr. 0276/2017); Annunziata Stano (nr. 0277/2017); Cosmery Calò (nr. 0278/2017); Caterina Pavone (nr. 0279/2017); (*) (nr. 0280/2017); (*) (nr. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr. 0282/2017); Letizia Spaventa (nr. 0283/2017); Tom Murphy (nr. 0284/2017); (*) (nr. 0285/2017); (*) (nr. 0286/2017); (*) (nr. 0287/2017); (*) (nr. 0288/2017); (*) (nr. 0289/2017); (*) (nr. 0290/2017); (*) (nr. 0291/2017); (*) (nr. 0292/2017); (*) (nr. 0293/2017); (*) (nr. 0294/2017); (*) (nr. 0295/2017); (*) (nr. 0296/2017); Benedict Garrett (nr. 0297/2017); János Méry (nr. 0298/2017); (*) (nr. 0299/2017); Ryszard Florek (nr. 0300/2017); (*) (nr. 0301/2017); Ivan Bisconti (nr. 0302/2017); (*) (nr. 0303/2017); (*) (nr. 0304/2017); Jorge André Moreira (nr. 0305/2017); (*) (nr. 0306/2017); Fiona Godfrey (nr. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0308/2017); Flavio Miccono (nr. 0309/2017); (*) (nr. 0310/2017); (*) (nr. 0311/2017); (*) (nr. 0312/2017); (*) (nr. 0314/2017); (*) (nr. 0315/2017); Simon Baraldi (nr. 0316/2017); Simon Baraldi (nr. 0317/2017); (*) (nr. 0318/2017); (*) (nr. 0319/2017); Detlef Zöllner (nr. 0320/2017); (*) (nr. 0321/2017); (*) (nr. 0322/2017); (*) (nr. 0323/2017); (*) (nr. 0324/2017); (*) (nr. 0325/2017); (*) (nr. 0326/2017); Alberto Cirio (nr. 0327/2017); (*) (nr. 0328/2017); (*) (nr. 0329/2017); Sándor Gáspár (nr. 0330/2017); (*) (nr. 0331/2017); (*) (nr. 0332/2017); (*) (nr. 0333/2017); (*) (nr. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr. 0335/2017); (*) (nr. 0336/2017); (*) (nr. 0337/2017); Guido Serra (nr. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr. 0339/2017); (*) (nr. 0340/2017); (*) (nr. 0341/2017); (*) (nr. 0342/2017); (*) (nr. 0343/2017); (*) (nr. 0344/2017); (*) (nr. 0345/2017); (*) (nr. 0346/2017); (*) (nr. 0347/2017); (*) (nr. 0348/2017); (*) (nr. 0349/2017); (*) (nr. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr. 0351/2017); (*) (nr. 0352/2017); (*) (nr. 0353/2017); Tanja Žagar (nr. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr. 0355/2017); Ulrich Pompe (nr. 0356/2017); Monika Waldkirch (nr. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0358/2017); (*) (nr. 0359/2017); (*) (nr. 0360/2017); (*) (nr. 0361/2017); Alberto Cirio (nr. 0362/2017); (*) (nr. 0363/2017); Simon Baraldi (nr. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr. 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0367/2017); Simon Baraldi (nr. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr. 0369/2017); (*) (nr. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr. 0371/2017); (*) (nr. 0372/2017); Andreas Scherer (nr. 0373/2017); (*) (nr. 0374/2017); Marco Bazzoni (nr. 0375/2017); Marco Bazzoni (nr. 0376/2017); Fotios Batzios (nr. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr. 0378/2017); (*) (nr. 0379/2017); (*) (nr. 0380/2017); (*) (nr. 0381/2017); (*) (nr. 0382/2017); Crina Petrariu (nr. 0383/2017); Botond Boer (nr. 0384/2017); (*) (nr. 0385/2017); Gini Blake (nr. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr. 0387/2017); (*) (nr. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr. 0389/2017); Fotios Batzios (nr. 0390/2017); Francisco Milde (nr. 0391/2017); (*) (nr. 0392/2017); (*) (nr. 0393/2017); (*) (nr. 0394/2017); Jens Genzer (nr. 0395/2017); (*) (nr. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr. 0397/2017); Laura Ferrara (nr. 0398/2017); (*) (nr. 0399/2017); (*) (nr. 0400/2017); (*) (nr. 0401/2017); Véronique Desrame (nr. 0402/2017); Christopher Blackmore (nr. 0403/2017).

Andragende nr. 0313/2017 var blevet fjernet fra registret som følge af, at andrageren havde trukket det tilbage, efter at det var blevet registretet.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 15. maj 2017 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


19. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. april 2017)

AFCO

- Europa-Parlamentets sammensætning (2017/2054(INL))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. maj 2017)

TRAN

- Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (2017/2064(INL))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. april 2017)

BUDG

- Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (2017/2053(INI))
(rådg.udv.: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI))
(rådg.udv.: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI

- International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(rådg.udv.: PECH, TRAN (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. maj 2017)

INTA

- Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (2017/2070(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Udvikling af en digital handelsstrategi (2017/2065(INI))
(rådg.udv.: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG

- Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2017/2071(INI))
(rådg.udv.: INTA, REGI, ECON (forretningsordenens artikel 54))

ECON

- Bankunionen - Årsberetning 2017 (2017/2072(INI))

- Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

IMCO

- Gennemførelse af direktiv 2005/36/EF for så vidt angår regulering og behovet for reform af liberale erhverv (2017/2073(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

TRAN

- En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(rådg.udv.: LIBE, IMCO)

LIBE

- Bekæmpelse af it-kriminalitet (2017/2068(INI))
(rådg.udv.: ITRE, INTA, IMCO)

PETI

- 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (2017/2069(INI))
(rådg.udv.: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Grænseoverskridende udveksling mellem EU og tredjelande af eksemplarer i tilgængeligt format af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
(rådg.udv.: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 39))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. april 2017)

ENVI

- International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030 (JOIN(2016)0049 - - 2017/2055(INI))
(rådg.udv.: PECH, TRAN (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. maj 2017)

BUDG

- Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2017/2071(INI))
(rådg.udv.: INTA, REGI, ECON (forretningsordenens artikel 54))

PETI

- 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (2017/2069(INI))
(rådg.udv.: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. april 2017)

- EU-certificeringsordning for udstyr til securityscreening inden for luftfarten (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
udvalg: IMCO, TRAN
(rådg.udv.: LIBE)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. maj 2017)

- Forvaltning af energiunionen (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
udvalg: ENVI, ITRE
(rådg.udv.: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

AFET

- Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (2017/2056(INI))

INTA

- Henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (2017/2057(INI))


20. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


21. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 31. maj 2017 - 1. juni 2017.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Bilag 1 - Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik