Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 350kWORD 98k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 3.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ - Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema
  9.2.Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina
  9.3.Νότιο Σουδάν
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema (ψηφοφορία)
  11.2.Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina (ψηφοφορία)
  11.3.Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)
  11.4.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.5.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.6.Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.7.Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  11.9.Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (ψηφοφορία)
  11.10.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
  11.11.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (ψηφοφορία)
  11.12.Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  11.13.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (ψηφοφορία)
  11.14.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (ψηφοφορία)
  11.15.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Αναφορές
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έλαβε καμία αίτηση σχετικά με τις αποφάσεις για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα πρακτικά της Τρίτης 16 Μαΐου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Οι επιτροπές BUDG και ECON ήταν συνεπώς σε θέση να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


3. Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Kατάσταση σχετικά με τη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένων των εποικισμών (2016/2998(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post και Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


4. Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Μαΐου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea και Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


5. Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Μαΐου 2017 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Elena Valenciano και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga και Željana Zovko εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis και Takis Hadjigeorgiou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων στο Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


6. Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Μαΐου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera και Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Μιλτιάδης Κύρκος και Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton και Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


7. Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000039/2017) που κατέθεσε Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Μαΐου 2017 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


8. Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ - Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ [2016/2302(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Έκθεση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής [2016/2303(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Οι Andrey Novakov και Ruža Tomašić παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Daniele Viotti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Μαρία Σπυράκη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Δημήτριος Παπαδημούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franc Bogovič, και Ελευθέριος Συναδινός.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič και Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Andrey Novakov και Ruža Tomašić.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017 και σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


9. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017)


9.1. Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 και B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Οι Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta και António Marinho e Pinto παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" José Inácio Faria, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει Corina Crețu, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


9.2. Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 και B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Οι Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει Corina Crețu, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.


9.3. Νότιο Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 και B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský και Javier Nart παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Maria Grapini και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Νότης Μαριάς και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει Corina Crețu, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, για την κατάσταση των Τατάρων στην Κριμέα, Σωτήριος Ζαριανόπουλος και Eleonora Forenza για τη χθεσινή επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Petro Porochenko στο Στρασβούργο.


10. Σύνθεση του Σώματος

Η Sylvie Goulard διορίστηκε Υπουργός Άμυνας και η Marielle de Sarnez Υπουργός αρμόδια για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις στο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, με ισχύ από 18ης Μαΐου 2017.

Το Σώμα, έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του, λαμβάνει γνώση και, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, διαπιστώνει την χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 18ης Μαΐου 2017.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


11.1. Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 και B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0361/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 και B8-0372/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl και María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos και Stelios Kouloglou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD,

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0218)


11.2. Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 και B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0369/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 και B8-0377/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke και Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl και María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD,

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0219)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0375/2017 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Tannock κατέθεσε δύο προφορικές τροπολογίες στην τροπολογία 2 και στην αιτιολογική σκέψη ΙΓ οι οποίες κρατούνται.


11.3. Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 και B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0358/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 και B8-0370/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl και María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD,

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0220)


11.4. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0221)

Το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή του στη σύναψη των συμφωνιών και των πρωτοκόλλων.


11.5. Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ [2016/2302(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0222)


11.6. Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής [2016/2303(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0223)


11.7. Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0224)


11.8. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγήτριες: Sabine Verheyen και Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, Angel Dzhambazki υπέρ του αιτήματος και Sabine Verheyen κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (245 υπέρ, 353 κατά, 25 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


11.9. Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας [2015/2059(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0225)


11.10. Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση σχετικά με τη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένων των εποικισμών (2016/2998(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 18 Μαΐου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 και B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0345/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 και B8-0354/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Victor Boştinaru και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock και Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes και Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0226)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0348/2017 καταπίπτει.)


11.11. Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 και B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0331/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 και B8-0342/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0227)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0335/2017 καταπίπτει.)


11.12. Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0228)


11.13. Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 και B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0300/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 και B8-0339/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev και Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Maria Arena και Elena Valenciano εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0229)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0336/2017 καταπίπτει.)


11.14. Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0340/2017, B8-0343/2017 και B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0340/2017

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0230)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0343/2017 και B8-0344/2017 καταπίπτουν.)


11.15. Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 και B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0349/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 και B8-0356/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis και Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto και Piernicola Pedicini.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0231)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Έκθεση Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová και Momchil Nekov

Έκθεση Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Έκθεση Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes και Momchil Nekov

Έκθεση Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin και Seán Kelly

Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins και José Inácio Faria

Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki και Lucy Anderson

Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Υλοποίηση της μετεγκατάστασης - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

14. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- - Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))+
αναπομπή επί της ουσίας: CONT, LIBE

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 19 Μαΐου 2017.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen και Julia Pitera, προς την Επιτροπή: Διαφορές όσον αφορά τις δηλώσεις, τη σύνθεση και τη γεύση προϊόντων στις αγορές των κρατών μελών της κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης και αυτών της δυτικής Ευρώπης (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Η Dubravka Šuica αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Monika Smolková και Urszula Krupa.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση αποφαση του συμβουλιου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες (B8-0265/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

LIBE

- Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες της Mercosur (B8-0266/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αναπνευστικά προβλήματα (B8-0267/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σιλίκωση ως επαγγελματική νόσο (B8-0269/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος συλλογής δεδομένων όσον αφορά τον «διαδικτυακό βιασμό» για τον εντοπισμό προτεραιοτήτων δράσης κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού σεξουαλικού χαρακτήρα στην ΕΕ (B8-0278/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της χρήσης του συστήματος Braille (B8-0279/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C (B8-0280/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


18. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 15 Μαΐου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

Roland Van der Hoek (αριθ. 0247/2017)· Steffi Altrock (αριθ. 0248/2017)· Carrie Ann Hannan (αριθ. 0249/2017)· Ewa Pokusińska-Martowicz (αριθ. 0250/2017)· David Nudd (αριθ. 0251/2017)· Dorota Białoń (αριθ. 0252/2017)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 0253/2017)· Alexandru Mihai Petrescu (αριθ. 0254/2017)· (*) (αριθ. 0255/2017)· (*) (αριθ. 0256/2017)· Martin Keatings (αριθ. 0257/2017)· (*) (αριθ. 0258/2017)· (*) (αριθ. 0259/2017)· (*) (αριθ. 0260/2017)· Jose Martinez Rodriguez (αριθ. 0261/2017)· (*) (αριθ. 0262/2017)· Massimo Terrile (αριθ. 0263/2017)· Ella Wade (αριθ. 0264/2017)· Daniela Faccio Peláez (αριθ. 0265/2017)· (*) (αριθ. 0266/2017)· Monia Tondini (αριθ. 0267/2017)· Michele Chimienti (αριθ. 0268/2017)· (*) (αριθ. 0269/2017)· Antonis Theocharous (αριθ. 0270/2017)· Benjamin Rzepka (αριθ. 0271/2017)· (*) (αριθ. 0272/2017)· (*) (αριθ. 0273/2017)· Jose Francisco Torres Valls (αριθ. 0274/2017)· Justo Joaquin Botella Sanchez (αριθ. 0275/2017)· (*) (αριθ. 0276/2017)· Annunziata Stano (αριθ. 0277/2017)· Cosmery Calò (αριθ. 0278/2017)· Caterina Pavone (αριθ. 0279/2017)· (*) (αριθ. 0280/2017)· (*) (αριθ. 0281/2017)· Carlos Gutiérrez Espín (αριθ. 0282/2017)· Letizia Spaventa (αριθ. 0283/2017)· Tom Murphy (αριθ. 0284/2017)· (*) (αριθ. 0285/2017)· (*) (αριθ. 0286/2017)· (*) (αριθ. 0287/2017)· (*) (αριθ. 0288/2017)· (*) (αριθ. 0289/2017)· (*) (αριθ. 0290/2017)· (*) (αριθ. 0291/2017)· (*) (αριθ. 0292/2017)· (*) (αριθ. 0293/2017)· (*) (αριθ. 0294/2017)· (*) (αριθ. 0295/2017)· (*) (αριθ. 0296/2017)· Benedict Garrett (αριθ. 0297/2017)· János Méry (αριθ. 0298/2017)· (*) (αριθ. 0299/2017)· Ryszard Florek (αριθ. 0300/2017)· (*) (αριθ. 0301/2017)· Ivan Bisconti (αριθ. 0302/2017)· (*) (αριθ. 0303/2017)· (*) (αριθ. 0304/2017)· Jorge André Moreira (αριθ. 0305/2017)· (*) (αριθ. 0306/2017)· Fiona Godfrey (αριθ. 0307/2017)· Jose Martinez Rodriguez (αριθ. 0308/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0309/2017)· (*) (αριθ. 0310/2017)· (*) (αριθ. 0311/2017)· (*) (αριθ. 0312/2017)· (*) (αριθ. 0314/2017)· (*) (αριθ. 0315/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0316/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0317/2017)· (*) (αριθ. 0318/2017)· (*) (αριθ. 0319/2017)· Detlef Zöllner (αριθ. 0320/2017)· (*) (αριθ. 0321/2017)· (*) (αριθ. 0322/2017)· (*) (αριθ. 0323/2017)· (*) (αριθ. 0324/2017)· (*) (αριθ. 0325/2017)· (*) (αριθ. 0326/2017)· Alberto Cirio (αριθ. 0327/2017)· (*) (αριθ. 0328/2017)· (*) (αριθ. 0329/2017)· Sándor Gáspár (αριθ. 0330/2017)· (*) (αριθ. 0331/2017)· (*) (αριθ. 0332/2017)· (*) (αριθ. 0333/2017)· (*) (αριθ. 0334/2017)· Juan Cruz Gárriz Ezcurra (αριθ. 0335/2017)· (*) (αριθ. 0336/2017)· (*) (αριθ. 0337/2017)· Guido Serra (αριθ. 0338/2017)· José Antonio Pallares García (αριθ. 0339/2017)· (*) (αριθ. 0340/2017)· (*) (αριθ. 0341/2017)· (*) (αριθ. 0342/2017)· (*) (αριθ. 0343/2017)· (*) (αριθ. 0344/2017)· (*) (αριθ. 0345/2017)· (*) (αριθ. 0346/2017)· (*) (αριθ. 0347/2017)· (*) (αριθ. 0348/2017)· (*) (αριθ. 0349/2017)· (*) (αριθ. 0350/2017)· Roderick O'Sullivan (αριθ. 0351/2017)· (*) (αριθ. 0352/2017)· (*) (αριθ. 0353/2017)· Tanja Zagar (αριθ. 0354/2017)· Ágnes Tímea Szabó (αριθ. 0355/2017)· Ulrich Pompe (αριθ. 0356/2017)· Monika Waldkirch (αριθ. 0357/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0358/2017)· (*) (αριθ. 0359/2017)· (*) (αριθ. 0360/2017)· (*) (αριθ. 0361/2017)· Alberto Cirio (αριθ. 0362/2017)· (*) (αριθ. 0363/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0364/2017)· Chukwudi Onyeabor (αριθ. 0365/2017)· Mario Cuellar Brenes (αριθ. 0366/2017)· Benjamin Rzepka (αριθ. 0367/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0368/2017)· Carlos Quirosa Almuedo (αριθ. 0369/2017)· (*) (αριθ. 0370/2017)· David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (αριθ. 0371/2017)· (*) (αριθ. 0372/2017)· Andreas Scherer (αριθ. 0373/2017)· (*) (αριθ. 0374/2017)· Marco Bazzoni (αριθ. 0375/2017)· Marco Bazzoni (αριθ. 0376/2017)· Fotios Batzios (αριθ. 0377/2017)· Jose Miguel Ballester Sucarrats (αριθ. 0378/2017)· (*) (αριθ. 0379/2017)· (*) (αριθ. 0380/2017)· (*) (αριθ. 0381/2017)· (*) (αριθ. 0382/2017)· Crina Petrariu (αριθ. 0383/2017)· Botond Boer (αριθ. 0384/2017)· (*) (αριθ. 0385/2017)· Gini Blake (αριθ. 0386/2017)· Vivian Ingrid Todoran (αριθ. 0387/2017)· (*) (αριθ. 0388/2017)· Mario Carrillo Salagre (αριθ. 0389/2017)· Fotios Batzios (αριθ. 0390/2017)· Francisco Milde (αριθ. 0391/2017)· (*) (αριθ. 0392/2017)· (*) (αριθ. 0393/2017)· (*) (αριθ. 0394/2017)· Jens Genzer (αριθ. 0395/2017)· (*) (αριθ. 0396/2017)· Rocío Sánchez López-ibáñez (αριθ. 0397/2017)· Laura Ferrara (αριθ. 0398/2017)· (*) (αριθ. 0399/2017)· (*) (αριθ. 0400/2017)· (*) (αριθ. 0401/2017)· Véronique Desrame (αριθ. 0402/2017)· Christopher Blackmore (αριθ. 0403/2017).

Η αναφορά αριθ. 0313/2017 αποσύρθηκε από το γενικό πρωτόκολλο δεδομένου ότι ο αναφέρων την απέσυρε μετά από την καταχώρησή της.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 15 Μαΐου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


19. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Απριλίου 2017)

επιτροπή AFCO

- Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11 Μαΐου 2017)

επιτροπή TRAN

- Παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε μηχανοκίνητα οχήματα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (2017/2064(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Απριλίου 2017)

επιτροπή BUDG

- Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2053(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

επιτροπή ENVI

- Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, TRAN) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Μαΐου 2017)

επιτροπή INTA

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (2017/2070(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (2017/2065(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, LIBE, IMCO)

επιτροπή BUDG

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2017/2071(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, REGI, ECON) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ECON

- Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 (2017/2072(INI))

- Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO)

επιτροπή IMCO

- Εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση και την ανάγκη μεταρρύθμισης στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών (2017/2073(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή TRAN

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, IMCO)

Επιτροπή LIBE

- Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (2017/2068(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, INTA, IMCO)

επιτροπή PETI

- Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (2017/2069(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών με αντικείμενο αντίτυπα, σε προσβάσιμη μορφή, ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Απριλίου 2017)

επιτροπή ENVI

- Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (JOIN(2016)0049 - - 2017/2055(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Μαΐου 2017)

επιτροπή BUDG

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2017/2071(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, REGI, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή PETI

- Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (2017/2069(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Απριλίου 2017)

- Ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
επιτροπές: IMCO, TRAN
(γνωμοδότηση: LIBE)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Μαΐου 2017)

- Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
επιτροπές: ENVI, ITRE
(γνωμοδότηση: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (2017/2056(INI))

επιτροπή INTA

- Συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του τρίτου πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (2017/2057(INI))


20. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


21. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 31 Μαΐου 2017 και 1 Ιουνίου 2017.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Παράρτηµα 1 - Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου