Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 311kWORD 89k
Neljapäev, 18. mai 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 3.Kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamine Lähis-Idas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.ELi Süüriat käsitlev strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Dadaabi pagulaslaager (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Ümberpaigutamise elluviimine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas - Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (arutelu)
 9.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  9.1.Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum
  9.2.Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum
  9.3.Lõuna-Sudaan
 10.Parlamendi koosseis
 11.Hääletused
  11.1.Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum (hääletus)
  11.2.Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum (hääletus)
  11.3.Lõuna-Sudaan (hääletus)
  11.4.Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.5.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.6.Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.7.Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul ***I (hääletus)
  11.8.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda ***I (hääletus)
  11.9.ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (hääletus)
  11.10.Kahe riigi lahenduse saavutamine Lähis-Idas (hääletus)
  11.11.ELi Süüriat käsitlev strateegia (hääletus)
  11.12.Maanteetransport Euroopa Liidus (hääletus)
  11.13.Dadaabi pagulaslaager (hääletus)
  11.14.Ümberpaigutamise elluviimine (hääletus)
  11.15.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Petitsioonid
 19.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Juhataja teatas, et talle ei ole esitatud ühtegi taotlust seoses otsustega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, nagu tehti teatavaks teisipäeva, 16. mai 2017 protokollis (16.5.2017 protokolli punkt 2).

Komisjonid BUDG ja ECON võivad seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


3. Kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamine Lähis-Idas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jordani läänekaldal, sealhulgas asundustes (2016/2998(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokolli punkt 11).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post ja Edouard Martin fraktsiooni S&D nimel kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva ja Martina Michels, fraktsiooni GUE/NGL nimel kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamise kohta Lähis-Idas (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.10.


4. ELi Süüriat käsitlev strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi Süüriat käsitlev strateegia (2017/2654(RSP))

Arutelu toimus 16. mail 2017 (16.5.2017 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel ELi Süüria strateegia kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel ELi Süüria strateegia kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel ELi Süüria strateegia kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel Süüria kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis, fraktsiooni ALDE nimel ELi Süüria strateegia kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi Süüria strateegia kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel ELi Süüria strateegia kohta (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.11.


5. Dadaabi pagulaslaager (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Dadaabi pagulaslaager (2017/2687(RSP))

Arutelu toimus 16. mail 2017 (16.5.2017 protokolli punkt 12).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Elena Valenciano ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.13.


6. Ümberpaigutamise elluviimine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ümberpaigutamise elluviimine (2017/2685(RSP))

Arutelu toimus 16. mail 2017 (16.5.2017 protokolli punkt 3).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera ja Michał Boni fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos ja Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva ja Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo ümberpaigutamise toimimise kohta (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel ümberpaigutamise toimimise kohta (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ja Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel ümberpaigutamise toimimise kohta (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.14.


7. LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000039/2017), mille esitasid Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel komisjonile: LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Arutelu toimus 16. mail 2017 (16.5.2017 protokolli punkt 13).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.15.


8. Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas - Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (arutelu)

Raport õige rahastamisvahendite kombinatsiooni kohta Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas [2016/2302(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Raport tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas [2016/2303(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov ja Ruža Tomašić tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Daniele Viotti (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Miguel Viegas (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Maria Spyraki fraktsiooni PPE nimel, Liliana Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Franc Bogovič, ja Eleftherios Synadinos.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič ja Viorica Dăncilă.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Corina Crețu, Andrey Novakov ja Ruža Tomašić.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.5 ja 18.5.2017 protokollipunkt 11.6.


9. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.5.2017 protokollipunkt 2.)


9.1. Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ja B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta ja António Marinho e Pinto tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel ja Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Corina Crețu, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.1.


9.2. Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot ja Notis Marias.

Sõna võttis Corina Crețu, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.2.


9.3. Lõuna-Sudaan

Resolutsiooni ettepanekud B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ja B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský ja Javier Nart tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Maria Grapini ja Marek Jurek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Corina Crețu, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.3.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Tunne Kelam krimmitatarlaste olukorra kohta; Sotirios Zarianopoulos ja Eleonora Forenza Ukraina presidendi Petro Porošenko visiidi kohta Strasbourgi.


10. Parlamendi koosseis

Sylvie Goulard ja Marielle de Sarnez on nimetatud alates 18. maist 2017 vastavalt kaitseministri ametikohale ja Euroopa asjade ministri ametikohale Prantsusmaa Euroopa ja välisasjade ministeeriumis.

Parlament võttis selle kodukorra artikli 3 lõike 2 teise lõigu kohaselt teadmiseks ja märkis, et nende kohad jäävad vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 3 lõike 2 teisele lõigule ja artikli 4 lõikele 1 alates 18. maist 2017 vabaks.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ja B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0361/2017

(asendades B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ja B8-0372/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness ja Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel,

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0369/2017

(asendades B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere ja Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ja Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel,

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0219)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0375/2017 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Charles Tannock esitas muudatusettepaneku 2 ja põhjenduse M kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


11.3. Lõuna-Sudaan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ja B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK B8-0358/2017

(asendades B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ja B8-0370/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness ja Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel,

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0220)


11.4. Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, lepingu sõlmimise kohta Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0221)

Parlament andis lepingute ja protokollide sõlmimiseks heakskiidu.


11.5. Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport õige rahastamisvahendite kombinatsiooni kohta Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas [2016/2302(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0222)


11.6. Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas [2016/2303(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0223)


11.7. Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0224)


11.8. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Antud häälte enamus)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (18.5.2017 protokollilisa 1)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artiklile 190 hääletuse edasilükkamist, Angel Dzhambazki, kes seda taotlust pooldas, ja Sabine Verheyen, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (245 poolt, 353 vastu, erapooletuid 25).


11.9. ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu rakendamise kohta [2015/2059(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0225)


11.10. Kahe riigi lahenduse saavutamine Lähis-Idas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jordani läänekaldal, sealhulgas asundustes (2016/2998(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokollipunkt 11)).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 18. mail 2017 (18.5.2017 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 ja B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0345/2017

(asendades B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 ja B8-0354/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel,

—   Victor Boştinaru ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock ja Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel,

—   Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes ja Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0226)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0348/2017 muutus kehtetuks.)


11.11. ELi Süüriat käsitlev strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ja B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0331/2017

(asendades B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ja B8-0342/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel,

—   Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0227)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0335/2017 muutus kehtetuks.)


11.12. Maanteetransport Euroopa Liidus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0228)


11.13. Dadaabi pagulaslaager (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 ja B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13 )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0300/2017

(asendades B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 ja B8-0339/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel,

—   Maria Arena ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0229)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0336/2017 muutus kehtetuks.)


11.14. Ümberpaigutamise elluviimine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0340/2017, B8-0343/2017 ja B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0340/2017

Vastu võetud (P8_TA(2017)0230)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0343/2017 ja B8-0344/2017 muutusid kehtetuks.)


11.15. LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 ja B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0349/2017

(asendades B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 ja B8-0356/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis ja Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto ja Piernicola Pedicini.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0231)

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Raport: Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Raport: Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes ja Momchil Nekov

Raport: Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová ja Momchil Nekov

Raport: Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin ja Seán Kelly

Kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamine Lähis-Idas (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

ELi Süüriat käsitlev strateegia (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins ja José Inácio Faria

Maanteetransport Euroopa Liidus (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki ja Lucy Anderson

Dadaabi pagulaslaager (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Ümberpaigutamise elluviimine - (2017/2685(RSP)) - B8-0340/2017
Andrejs Mamikins ja José Inácio Faria.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

14. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas juhataja, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: CONT, LIBE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 19. maist 2017.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-00019/2017), mille esitasid Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen ja Julia Pitera komisjonile: Erinevused tooteinfos, toodete koostises ja maitses ELi kesk-/ida- ja lääneosa turgudel (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica esitas küsimuse.

Corina Crețu (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Monika Smolková ja Urszula Krupa.

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.


17. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek: Nõukogu otsus, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 133)

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimeste hoolduse kohta (B8-0265/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Mercosuriga vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta (B8-0266/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek hingamishäirete kohta (B8-0267/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Resolutsiooni ettepanek silikoosi kui kutsehaiguse kohta (B8-0269/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek seksuaalse küberahistamise alaste andmete kogumiseks mõeldud Euroopa ühtlustatud süsteemi välja töötamise kohta, et määrata kindlaks Euroopa Liidus seksuaalse sisuga küberkiusamise vastu võetavad prioriteetsed meetmed (B8-0278/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise pimedate kirja kasutamise edendamise kohta (B8-0279/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek C-hepatiidi likvideerimise Euroopa kava väljatöötamise kohta (B8-0280/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


18. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

15. mai 2017

(*) Nimi salastatud

Roland Van der Hoek (nr 0247/2017); Steffi Altrock (nr 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr 0250/2017); David Nudd (nr 0251/2017); Dorota Białoń (nr 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr 0254/2017); (*) (nr 0255/2017); (*) (nr 0256/2017); Martin Keatings (nr 0257/2017); (*) (nr 0258/2017); (*) (nr 0259/2017); (*) (nr 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0261/2017); (*) (nr 0262/2017); Massimo Terrile (nr 0263/2017); Ella Wade (nr 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr 0265/2017); (*) (nr 0266/2017); Monia Tondini (nr 0267/2017); Michele Chimienti (nr 0268/2017); (*) (nr 0269/2017); Antonis Theocharous (nr 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr 0271/2017); (*) (nr 0272/2017); (*) (nr 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr 0275/2017); (*) (nr 0276/2017); Annunziata Stano (nr 0277/2017); Cosmery Calò (nr 0278/2017); Caterina Pavone (nr 0279/2017); (*) (nr 0280/2017); (*) (nr 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr 0282/2017); Letizia Spaventa (nr 0283/2017); Tom Murphy (nr 0284/2017); (*) (nr 0285/2017); (*) (nr 0286/2017); (*) (nr 0287/2017); (*) (nr 0288/2017); (*) (nr 0289/2017); (*) (nr 0290/2017); (*) (nr 0291/2017); (*) (nr 0292/2017); (*) (nr 0293/2017); (*) (nr 0294/2017); (*) (nr 0295/2017); (*) (nr 0296/2017); Benedict Garrett (nr 0297/2017); János Méry (nr 0298/2017); (*) (nr 0299/2017); Ryszard Florek (nr 0300/2017); (*) (nr 0301/2017); Ivan Bisconti (nr 0302/2017); (*) (nr 0303/2017); (*) (nr 0304/2017); Jorge André Moreira (nr 0305/2017); (*) (nr 0306/2017); Fiona Godfrey (nr 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0308/2017); Flavio Miccono (nr 0309/2017); (*) (nr 0310/2017); (*) (nr 0311/2017); (*) (nr 0312/2017); (*) (nr 0314/2017); (*) (nr 0315/2017); Simon Baraldi (nr 0316/2017); Simon Baraldi (nr 0317/2017); (*) (nr 0318/2017); (*) (nr 0319/2017); Detlef Zöllner (nr 0320/2017); (*) (nr 0321/2017); (*) (nr 0322/2017); (*) (nr 0323/2017); (*) (nr 0324/2017); (*) (nr 0325/2017); (*) (nr 0326/2017); Alberto Cirio (nr 0327/2017); (*) (nr 0328/2017); (*) (nr 0329/2017); Sándor Gáspár (nr 0330/2017); (*) (nr 0331/2017); (*) (nr 0332/2017); (*) (nr 0333/2017); (*) (nr 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr 0335/2017); (*) (nr 0336/2017); (*) (nr 0337/2017); Guido Serra (nr 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr 0339/2017); (*) (nr 0340/2017); (*) (nr 0341/2017); (*) (nr 0342/2017); (*) (nr 0343/2017); (*) (nr 0344/2017); (*) (nr 0345/2017); (*) (nr 0346/2017); (*) (nr 0347/2017); (*) (nr 0348/2017); (*) (nr 0349/2017); (*) (nr 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr 0351/2017); (*) (nr 0352/2017); (*) (nr 0353/2017); Tanja Žagar (nr 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr 0355/2017); Ulrich Pompe (nr 0356/2017); Monika Waldkirch (nr 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0358/2017); (*) (nr 0359/2017); (*) (nr 0360/2017); (*) (nr 0361/2017); Alberto Cirio (nr 0362/2017); (*) (nr 0363/2017); Simon Baraldi (nr 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr 0367/2017); Simon Baraldi (nr 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr 0369/2017); (*) (nr 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr 0371/2017); (*) (nr 0372/2017); Andreas Scherer (nr 0373/2017); (*) (nr 0374/2017); Marco Bazzoni (nr 0375/2017); Marco Bazzoni (nr 0376/2017); Fotios Batzios (nr 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr 0378/2017); (*) (nr 0379/2017); (*) (nr 0380/2017); (*) (nr 0381/2017); (*) (nr 0382/2017); Crina Petrariu (nr 0383/2017); Botond Boer (nr 0384/2017); (*) (nr 0385/2017); Gini Blake (nr 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr 0387/2017); (*) (nr 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr 0389/2017); Fotios Batzios (nr 0390/2017); Francisco Milde (nr 0391/2017); (*) (nr 0392/2017); (*) (nr 0393/2017); (*) (nr 0394/2017); Jens Genzer (nr 0395/2017); (*) (nr 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr 0397/2017); Laura Ferrara (nr 0398/2017); (*) (nr 0399/2017); (*) (nr 0400/2017); (*) (nr 0401/2017); Véronique Desrame (nr 0402/2017); Christopher Blackmore (nr 0403/2017).

Petitsioon nr 0313/2017 kustutati petitsioonide registrist, kuna petitsiooni esitaja võttis selle pärast registreerimist tagasi.

President andis teada, et ta edastas 15. mail 2017 kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


19. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

(Esimeeste konverentsi 6. aprilli 2017. aasta otsuse alusel)

AFCO-komisjon

- Euroopa Parlamendi koosseis (2017/2054(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi 11. mai 2017. aasta otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (2017/2064(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 6. aprilli 2017. aasta otsuse alusel)

BUDG-komisjon

- Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (2017/2053(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Järgmine mitmeaastane finantsraamistik: parlamendi seisukohtade ettevalmistamine 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes (2017/2052(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI-komisjon

- Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, TRAN) (kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 11. mai 2017. aasta otsuse alusel)

INTA-komisjon

- Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta (2017/2070(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Digitaalkaubanduse strateegia loomine (2017/2065(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (2017/2071(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, REGI, ECON) (kodukorra artikkel 54))

ECON-komisjon

- Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (2017/2072(INI))

- Jaefinantsteenuste tegevuskava (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO)

IMCO-komisjon

- Direktiivi 2005/36/EÜ rakendamine seoses kutsealateenuste reguleerimise ja reformimise vajadusega (2017/2073(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

TRAN-komisjon

- Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, IMCO)

LIBE-komisjon

- Küberkuritegevuse vastane võitlus (2017/2068(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, IMCO)

PETI-komisjon

- 2017. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: Kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (2017/2069(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, CULT, LIBE) (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide kättesaadaval kujul eksemplaride piiriülene vahetamine liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile JURI
nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 39)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 6. aprilli 2017. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon

- Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, TRAN
(kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 11. mai 2017. aasta otsuse alusel)

BUDG-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (2017/2071(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, REGI, ECON
(kodukorra artikkel 54))

PETI-komisjon

- 2017. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: Kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (2017/2069(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, CULT, LIBE)
(Esimeeste konverentsi 11, mai 2017. aasta otsuse alusel (kodukorra artikkel 54))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 6. aprilli 2017. aasta otsuse alusel)

- Lennundusjulgestuses kasutatavaid läbivaatusseadmeid käsitlev liidu sertifitseerimissüsteem (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
komisjonid: IMCO, TRAN
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

(Esimeeste konverentsi 11. mai 2017. aasta otsuse alusel)

- Energialiidu juhtimine (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
komisjonid: ENVI, ITRE
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

AFET-komisjon

- Soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi-Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimisteks (2017/2056(INI))

INTA-komisjon

- Soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist käsitlevateks läbirääkimisteks (2017/2057(INI))


20. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


21. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 31. mail 2017 ja 1. juunil 2017.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


1. Lisa - Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika