Indeks 
Zapisnik
PDF 315kWORD 90k
Četvrtak, 18. svibnja 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 3.Postizanje dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Strategija EU-a za Siriju (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Izbjeglički kamp Dadaab (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Provedba programa premještanja (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (podneseni prijedlozi rezolucija)
 8.Prava kombinacija financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a - Buduće perspektive za tehničku potporu u okviru kohezijske politike (rasprava)
 9.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
9.1.Zambija, posebno o slučaju Hakaindea Hichileme
  
9.2.Etiopija, a posebno slučaj dr. Merere Gudine
  
9.3.Južni Sudan
 10.Sastav Parlamenta
 11.Glasovanje
  
11.1.Zambija, posebno slučaj Hakaindea Hichileme (glasovanje)
  
11.2.Etiopija, a posebno o slučaju dr. Merere Gudine (glasovanje)
  
11.3.Južni Sudan (glasovanje)
  
11.4.Sporazum između EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.5.Prava kombinacija financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.6.Buduće perspektive za tehničku potporu u okviru kohezijske politike (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.7.Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu ***I (glasovanje)
  
11.8.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu ***I (glasovanje)
  
11.9.Provedba Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje (glasovanje)
  
11.10.Postizanje dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (glasovanje)
  
11.11.Strategija EU-a za Siriju (glasovanje)
  
11.12.Cestovni promet u Europskoj uniji (glasovanje)
  
11.13.Izbjeglički kamp Dadaab (glasovanje)
  
11.14.Provedba programa premještanja (glasovanje)
  
11.15.Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Predstavke
 19.Odluke o određenim dokumentima
 20.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 21.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu


PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da od zastupnika ili kubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev u vezi s odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku od utorka 16. svibnja 2017. (točka 2 zapisnika od 16.5.2017.).

Odbori BUDG i ECON mogli su stoga započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


3. Postizanje dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Zapadnoj obali, uključujući u naseljima (2016/2998(RSP))

Rasprava je održana 22. studenog 2016. (točka 11 zapisnika od 22.11.2016.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé i Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post i Edouard Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva i Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o ostvarivanju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika od 18.5.2017..


4. Strategija EU-a za Siriju (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Strategija EU-a za Siriju (2017/2654(RSP))

Rasprava je održana 16. svibnja 2017. (točka 10 zapisnika od 16.5.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo i Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Siriji (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics i Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o strategiji EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika od 18.5.2017..


5. Izbjeglički kamp Dadaab (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izbjeglički kamp Dadaab (2017/2687(RSP))

Rasprava je održana 16. svibnja 2017. (točka 12 zapisnika od 16.5.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Elena Valenciano i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga i Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a, o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o izbjegličkom kampu u Dadaabu (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika od 18.5.2017..


6. Provedba programa premještanja (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: provedba programa premještanja (2017/2685(RSP))

Rasprava je održana 16. svibnja 2017. (točka 3 zapisnika od 16.5.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera i Michał Boni, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos i Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva i Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, o provedbi programa premještanja (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o provedbi programa premještanja (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton i Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o provedbi programa premještanja (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika od 18.5.2017..


7. Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000039/2017) koje su postavili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ian Duncan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji: Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Rasprava je održana 16. svibnja 2017. (točka 13 zapisnika od 16.5.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun i Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o provedbi LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Glasovanje: točka 11.15 zapisnika od 18.5.2017..


8. Prava kombinacija financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a - Buduće perspektive za tehničku potporu u okviru kohezijske politike (rasprava)

Izvješće o pravoj kombinaciji financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a [2016/2302(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Izvješće o budućim perspektivama za tehničku potporu u okviru kohezijske politike [2016/2303(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov i Ruža Tomašić predstavili su izvješće.

Govorio je Daniele Viotti (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG).

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Miguel Viegas (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Maria Spyraki, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liliana Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Franc Bogovič, i Eleftherios Synadinos.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič i Viorica Dăncilă.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini i Victor Negrescu.

Govorili su: Corina Crețu, Andrey Novakov i Ruža Tomašić.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 18.5.2017. i točka 11.6 zapisnika od 18.5.2017..


9. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 17.5.2017..)


9.1. Zambija, posebno o slučaju Hakaindea Hichileme

Prijedlozi rezolucija B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta i António Marinho e Pinto predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Govorio je Corina Crețu, u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika od 18.5.2017..


9.2. Etiopija, a posebno slučaj dr. Merere Gudine

Prijedlozi rezolucija B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Josef Weidenholzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot i Notis Marias.

Govorio je Corina Crețu, u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika od 18.5.2017..


9.3. Južni Sudan

Prijedlozi rezolucija B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský i Javier Nart predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Maria Grapini i Marek Jurek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Corina Crețu, u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika od 18.5.2017..

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Tunne Kelam, o situaciji tatarskog naroda na Krimu; Sotirios Zarianopoulos i Eleonora Forenza o jučerašnjem posjetu ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka Strasbourgu.


10. Sastav Parlamenta

Sylvie Goulard imenovana je za ministricu obrane, a Marielle de Sarnez za ministricu za europska pitanja pri Ministarstvu za europska pitanja i vanjske poslove, s učinkom od 18. svibnja 2017.

Parlament je u skladu s člankom 3. stavkom 2. podstavkom 2. Poslovnika primio na znanje ta imenovanja te je u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, te člankom 3. stavkom 2. podstavkom 2. i člankom 4. stavkom 1. Poslovnika, utvrdio slobodna zastupnička mjesta, s učinokm od 18. svibnja 2017.


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Zambija, posebno slučaj Hakaindea Hichileme (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE RC-B8-0361/2017

(koji zamjenjuje B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 i B8-0372/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness i Giovanni La Via, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a,

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopija, a posebno o slučaju dr. Merere Gudine (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE RC-B8-0369/2017

(koji zamjenjuje B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 i B8-0377/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere i Giovanni La Via, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke i Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a,

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0219)

(Prijedlog rezolucije B8-0375/2017 se ne razmatra.)

Govorili su:

Charles Tannock iznio je usmene amandmane na amandman 2 i na uvodnu izjavu M. Les amendements oraux ont été retenus.


11.3. Južni Sudan (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0358/2017

(koji zamjenjuje B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 i B8-0370/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness i Giovanni La Via, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a,

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0220)


11.4. Sporazum između EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0221)

Parlament daje suglasnost nakon zaključenja sporazuma i protokola.


11.5. Prava kombinacija financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o pravoj kombinaciji financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a [2016/2302(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0222)


11.6. Buduće perspektive za tehničku potporu u okviru kohezijske politike (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o budućim perspektivama za tehničku potporu u okviru kohezijske politike [2016/2303(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0223)


11.7. Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0224)


11.8. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 18.5.2017.)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobrena

Govorili su:

Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, kako bi zatražio odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. Poslovnika, Angel Dzhambazki u prilog zathejva i Sabine Verheyen protiv njega.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (245 za, 353 protiv, 25 uzdržanih) odbio zahtjev.


11.9. Provedba Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje (glasovanje)

Izvješće o provedbi Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje [2015/2059(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0225)


11.10. Postizanje dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Zapadnoj obali, među ostalim u naseljima (2016/2998(RSP))

Rasprava je održana 22. studenog 2016. (točka 11 zapisnika od 22.11.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su18. svibnja 2017. (točka 2 zapisnika od 18.5.2017.).

Prijedlozi rezolucija B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 i B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE RC-B8-0345/2017)

(koji zamjenjuje B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 i B8-0354/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Victor Boştinaru i Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock i Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes i Jill Evans, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Usvojen (P8_TA(2017)0226)

(Prijedlog rezolucije B8-0348/2017 se ne razmatra.)


11.11. Strategija EU-a za Siriju (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE RC-B8-0331/2017

(koji zamjenjuje B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Tokia Saïfi, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0227)

(Prijedlog rezolucije B8-0335/2017 se ne razmatra.)


11.12. Cestovni promet u Europskoj uniji (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0228)


11.13. Izbjeglički kamp Dadaab (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13. )

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE RC-B8-0300/2017

(koji zamjenjuje B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev i Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Maria Arena i Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0229)

(Prijedlog rezolucije B8-0336/2017 se ne razmatra.)


11.14. Provedba programa premještanja (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0340/2017, B8-0343/2017 i B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0340/2017

Usvojen (P8_TA(2017)0230)

(Prijedlozi rezolucija B8-0343/2017 i B8-0344/2017 se ne razmatraju.)


11.15. Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE RC-B8-0349/2017

(koji zamjenjuje B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 i B8-0356/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis i Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto i Piernicola Pedicini.

Usvojen (P8_TA(2017)0231)

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


12. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka: David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Izvješće: Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Izvješće: Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes i Momchil Nekov

Izvješće: Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová i Momchil Nekov

Izvješće: Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin i Seán Kelly

Postizanje dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

Strategija EU-a za Siriju (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins i José Inácio Faria

Cestovni promet u Europskoj uniji (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki i Lucy Anderson

Izbjeglički kamp Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Provedba programa premještanja - (2017/2685(RSP)) -B8-0340/2017
Andrejs Mamikins i José Inácio Faria.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:05 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

14. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

upućeno nadležnom odboru: CONT, LIBE

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 19. svibnja 2017.


15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-00019/2017) koje su uputili Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen i Julia Pitera, Komisiji: Razlike u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na tržištima država članica EU-a u srednjoj/istočnoj i zapadnoj Europi (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica obrazložila je pitanje.

Corina Crețu (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Monika Smolková i Urszula Krupa.

Govorila je Corina Crețu.

Rasprava je zaključena.


17. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

2) zastupnika, prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o pružanju pomoći osobama s invaliditetom (B8-0265/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

LIBE

- Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o pregovorima u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini s Mercosurom (B8-0266/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o respiratornim teškoćama (B8-0267/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Prijedlog rezolucije o silikozi kao profesionalnoj bolesti (B8-0269/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o razvoju usklađenog europskog sustava za prikupljanje podataka o online silovanju u cilju utvrđivanja prioriteta akcija suzbijanja seksualnog kiberzlostavljanja u EU-u (B8-0278/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o promicanju upotrebe Brailleovog pisma (B8-0279/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o donošenju europskog plana za iskorjenjivanje hepatitisa (B8-0280/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


18. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

15. svibnja 2017.

(*) Povjerljivo ime

Roland Van der Hoek (n° 0247/2017); Steffi Altrock (n° 0248/2017); Carrie Ann Hannan (n° 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (n° 0250/2017); David Nudd (n° 0251/2017); Dorota Białoń (n° 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (n° 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (n° 0254/2017); (*) (n° 0255/2017); (*) (n° 0256/2017); Martin Keatings (n° 0257/2017); (*) (n° 0258/2017); (*) (n° 0259/2017); (*) (n° 0260/2017); José Martínez Rodríguez (n° 0261/2017); (*) (n° 0262/2017); Massimo Terrile (n° 0263/2017); Ella Wade (n° 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (n° 0265/2017); (*) (n° 0266/2017); Monia Tondini (n° 0267/2017); Michele Chimienti (n° 0268/2017); (*) (n° 0269/2017); Antonis Theocharous (n° 0270/2017); Benjamin Rzepka (n° 0271/2017); (*) (n° 0272/2017); (*) (n° 0273/2017); José Francisco Torres Valls (n° 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (n° 0275/2017); (*) (n° 0276/2017); Annunziata Stano (n° 0277/2017); Cosmery Calò (n° 0278/2017); Caterina Pavone (n° 0279/2017); (*) (n° 0280/2017); (*) (n° 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (n° 0282/2017); Letizia Spaventa (n° 0283/2017); Tom Murphy (n° 0284/2017); (*) (n° 0285/2017); (*) (n° 0286/2017); (*) (n° 0287/2017); (*) (n° 0288/2017); (*) (n° 0289/2017); (*) (n° 0290/2017); (*) (n° 0291/2017); (*) (n° 0292/2017); (*) (n° 0293/2017); (*) (n° 0294/2017); (*) (n° 0295/2017); (*) (n° 0296/2017); Benedict Garrett (n° 0297/2017); János Méry (n° 0298/2017); (*) (n° 0299/2017); Ryszard Florek (n° 0300/2017); (*) (n° 0301/2017); Ivan Bisconti (n° 0302/2017); (*) (n° 0303/2017); (*) (n° 0304/2017); Jorge André Moreira (n° 0305/2017); (*) (n° 0306/2017); Fiona Godfrey (n° 0307/2017); José Martínez Rodríguez (n° 0308/2017); Flavio Miccono (n° 0309/2017); (*) (n° 0310/2017); (*) (n° 0311/2017); (*) (n° 0312/2017); (*) (n° 0314/2017); (*) (n° 0315/2017); Simon Baraldi (n° 0316/2017); Simon Baraldi (n° 0317/2017); (*) (n° 0318/2017); (*) (n° 0319/2017); Detlef Zöllner (n° 0320/2017); (*) (n° 0321/2017); (*) (n° 0322/2017); (*) (n° 0323/2017); (*) (n° 0324/2017); (*) (n° 0325/2017); (*) (n° 0326/2017); Alberto Cirio (n° 0327/2017); (*) (n° 0328/2017); (*) (n° 0329/2017); Sándor Gáspár (n° 0330/2017); (*) (n° 0331/2017); (*) (n° 0332/2017); (*) (n° 0333/2017); (*) (n° 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (n° 0335/2017); (*) (n° 0336/2017); (*) (n° 0337/2017); Guido Serra (n° 0338/2017); José Antonio Pallarés García (n° 0339/2017); (*) (n° 0340/2017); (*) (n° 0341/2017); (*) (n° 0342/2017); (*) (n° 0343/2017); (*) (n° 0344/2017); (*) (n° 0345/2017); (*) (n° 0346/2017); (*) (n° 0347/2017); (*) (n° 0348/2017); (*) (n° 0349/2017); (*) (n° 0350/2017); Roderick O'Sullivan (n° 0351/2017); (*) (n° 0352/2017); (*) (n° 0353/2017); Tanja Žagar (n° 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (n° 0355/2017); Ulrich Pompe (n° 0356/2017); Monika Waldkirch (n° 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (n° 0358/2017); (*) (n° 0359/2017); (*) (n° 0360/2017); (*) (n° 0361/2017); Alberto Cirio (n° 0362/2017); (*) (n° 0363/2017); Simon Baraldi (n° 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (n° 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (n° 0366/2017); Benjamin Rzepka (n° 0367/2017); Simon Baraldi (n° 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (n° 0369/2017); (*) (n° 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (n° 0371/2017); (*) (n° 0372/2017); Andreas Scherer (n° 0373/2017); (*) (n° 0374/2017); Marco Bazzoni (n° 0375/2017); Marco Bazzoni (n° 0376/2017); Fotios Batzios (n° 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (n° 0378/2017); (*) (n° 0379/2017); (*) (n° 0380/2017); (*) (n° 0381/2017); (*) (n° 0382/2017); Crina Petrariu (n° 0383/2017); Botond Boer (n° 0384/2017); (*) (n° 0385/2017); Gini Blake (n° 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (n° 0387/2017); (*) (n° 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (n° 0389/2017); Fotios Batzios (n° 0390/2017); Francisco Milde (n° 0391/2017); (*) (n° 0392/2017); (*) (n° 0393/2017); (*) (n° 0394/2017); Jens Genzer (n° 0395/2017); (*) (n° 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (n° 0397/2017); Laura Ferrara (n° 0398/2017); (*) (n° 0399/2017); (*) (n° 0400/2017); (*) (n° 0401/2017); Véronique Desrame (n° 0402/2017); Christopher Blackmore (n° 0403/2017).

Predstavka br. 0313/2017 povučena je iz registra jer ju je podnositelj uklonio nakon njezina upisa u registar.

Predsjednik je objavio da je dana 15. svibnja 2017. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 15 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


19. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 45. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. travnja 2017.)

Odbor AFCO

- Sastav Europskoga parlamenta (2017/2054(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 46. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. svibnja 2017.)

Odbor TRAN

- Manipulacije s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a (2017/2064(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. travnja 2017.)

Odbor BUDG

- Reforma sustava vlastitih sredstava Europske unije (2017/2053(INI))
(mišljenje: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Sljedeći VFO: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u nakon 2020. godine (2017/2052(INI))
(mišljenje: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

Odbor ENVI

- Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivoga razvoja do 2030. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(mišljenje: PECH, TRAN (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. svibnja 2017.)

Odbor INTA

- Godišnje izvješće o provedbi zajedničke trgovinske politike (2017/2070(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Ususret strategiji digitalne trgovine (2017/2065(INI))
(mišljenje: ITRE, LIBE, IMCO)

Odbor BUDG

- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2017/2071(INI))
(mišljenje: INTA, REGI, ECON (članak 54. Poslovnika))

Odbor ECON

- Bankovna unija – godišnje izvješće za 2017. (2017/2072(INI))

- Akcijski plan za maloprodajne financijske usluge (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(mišljenje: IMCO)

Odbor IMCO

- Provedba Direktive 2005/36/EZ u pogledu regulacije stručnih usluga i potrebe za njihovom reformom (2017/2073(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor TRAN

- Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(mišljenje: LIBE, IMCO)

Odbor LIBE

- Borba protiv kiberkriminala (2017/2068(INI))
(mišljenje: ITRE, INTA, IMCO)

Odbor PETI

- Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena (2017/2069(INI))
(mišljenje: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (članak 54. Poslovnika))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Prekogranična razmjena između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (članak 39. Poslovnika)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. travnja 2017.)

Odbor ENVI

- Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivoga razvoja do 2030. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(mišljenje: PECH, TRAN
(članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. svibnja 2017.)

Odbor BUDG

- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2017/2071(INI))
(mišljenje: INTA, REGI, ECON (članak 54. Poslovnika))

Odbor PETI

- Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena (2017/2069(INI))
(mišljenje: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. travnja 2017.)

- Certifikacijski sustav EU-a za opremu za zaštitni pregled u zrakoplovstvu (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
odbori: IMCO, TRAN
(mišljenje: LIBE)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. svibnja 2017.)

- Upravljanje energetskom unijom (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
odbori: ENVI, ITRE
(mišljenje: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 108. Poslovnika)

Odbor AFET

- Preporuke Vijeću, Komisiji i ESVD-u o pregovorima oko sveobuhvatnoga sporazuma između EU-a i Azerbajdžana (2017/2056(INI))

Odbor INTA

- Preporuke Vijeću, Komisiji i ESVD-u o pregovorima oko modernizacije trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (2017/2057(INI))


20. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


21. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 31. svibnja 2017. i 1. lipnja 2017.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:40 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Prilog 1 - Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti