Rodyklė 
Protokolas
PDF 321kWORD 91k
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.ES strategija dėl Sirijos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Dadaabo pabėgėlių stovykla (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje - Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (diskusijos)
 9. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  9.1.Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis
  9.2.Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis
  9.3.Pietų Sudanas
 10.Parlamento sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis (balsavimas)
  11.2.Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis (balsavimas)
  11.3.Pietų Sudanas (balsavimas)
  11.4.Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.5.Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.6.Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.7.Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  11.8.Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas ***I (balsavimas)
  11.9.ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (balsavimas)
  11.10.Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (balsavimas)
  11.11.ES strategija dėl Sirijos (balsavimas)
  11.12.Kelių transportas Europos Sąjungoje (balsavimas)
  11.13.Dadaabo pabėgėlių stovykla (balsavimas)
  11.14.Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (balsavimas)
  11.15.Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 17.Gauti dokumentai
 18.Peticijos
 19.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. – Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2017 m. gegužės 16 d., antradienio, protokole (2017 05 16 protokolo 2 punktas).

Taigi BUDG ir ECON komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


3. Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Vakarų Krante, įskaitant gyvenvietes (2016/2998(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo įgyvendinimo Artimuosiuose Rytuose (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post ir Edouard Martin S&D frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.10 punktas


4. ES strategija dėl Sirijos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES strategija dėl Sirijos (2017/2654(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 16 d. (2017 05 16 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Neena Gill, S&D frakcijos vardu, dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica ir Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.11 punktas


5. Dadaabo pabėgėlių stovykla (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dadaabo pabėgėlių stovykla (2017/2687(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 16 d. (2017 05 16 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Elena Valenciano ir Maria Arena, S&D frakcijos vardu, dėl Dadaabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl Dadaabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga ir Željana Zovko PPE frakcijos vardu dėl Dadaabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Dadabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Dadaabo pabėgėlių stovyklos (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.13 punktas


6. Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (2017/2685(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 16 d. (2017 05 16 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera ir Michał Boni PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos ir Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva ir Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl perkėlimo įgyvendinimo (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl perkėlimo įgyvendinimo (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ir Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu dėl perkėlimo įgyvendinimo (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.14 punktas


7. Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000039/2017) kurį pateikė Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu Komisijai: Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 16 d. (2017 05 16 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.15 punktas


8. Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje - Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (diskusijos)

Pranešimas dėl tinkamo Europos regionų finansavimo priemonių derinio: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje [2016/2302(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Pranešimas dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų [2016/2303(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov ir Ruža Tomašić pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Daniele Viotti (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Miguel Viegas (AGRI komiteto nuomonės referentas), Maria Spyraki PPE frakcijos vardu, Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Dimitrios Papadimoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Jakop Dalunde, Raymond Finch (nesutiko, kad Franc Bogovič pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) ir Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič ir Viorica Dăncilă.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Corina Crețu, Andrey Novakov ir Ruža Tomašić.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.5 punktas ir 2017 05 18 protokolo 11.6 punktas


9.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 05 17 protokolo 2 punktas)


9.1. Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ir B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta ir António Marinho e Pinto pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Corina Crețu, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.1 punktas


9.2. Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ir B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot ir Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.2 punktas


9.3. Pietų Sudanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ir B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský ir Javier Nart pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Maria Grapini ir Marek Jurek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Corina Crețu, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.3 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tunne Kelam dėl Krymo totorių padėties, Sotirios Zarianopoulos ir Eleonora Forenza dėl Ukrainos prezidento Petro Porochenko vakarykščio vizito Strasbūre.


10. Parlamento sudėtis

Sylvie Goulard ir Marielle de Sarnez nuo 2017 m. gegužės 18 d. paskirtos Europos ir užsienio reikalų ministerijos atitinkamai Ginkluotųjų pajėgų ministre ir Europos reikalų ministre.

Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą į tai atsižvelgė ir pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį ir Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą konstatavo, kad jų vietos laisvos nuo 2017 m. gegužės 18 d.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ir B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0361/2017

(keičia B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ir B8-0372/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ir María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu,

—   Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ir B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0369/2017

(keičia B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 ir B8-0377/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ir Urszula Krupa ECR frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ir María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu,

—   Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2017)0219)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0375/2017 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Charles Tannock pateikė 2 pakeitimo ir M konstatuojamosios dalies žodinius pakeitimus. Žodiniai pakeitimai buvo priimti.


11.3. Pietų Sudanas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ir B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0358/2017

(keičia B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ir B8-0370/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ir María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu,

—   Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2017)0220)


11.4. Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymo projekto [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0221)

Parlamentas pritarė susitarimų ir protokolų sudarymui.


11.5. Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tinkamo Europos regionų finansavimo priemonių derinio: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje [2016/2302(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0222)


11.6. Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų [2016/2303(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0223)


11.7. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0224)


11.8. Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjos: Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 05 18 protokolo 1 priedas)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, jis paprašė pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnį atidėti balsavimą, Angel Dzhambazki, jis prašymą parėmė, ir Sabine Verheyen, ji prašymui paprieštaravo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (245 balsavo už, 353 – prieš, 25 susilaikė) atmetė prašymą.


11.9. ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo [2015/2059(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0225)


11.10. Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Vakarų Krante, įskaitant gyvenvietes (2016/2998(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2017 m. gegužės 18 d. (2017 05 18 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 ir B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0345/2017

(keičia B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 ir B8-0354/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu,

—   Victor Boştinaru ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock ir Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu,

—   Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes ir Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2017)0226)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0348/2017 anuliuotas.)


11.11. ES strategija dėl Sirijos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ir B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0331/2017

(keičia B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ir B8-0342/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Neena Gill S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu,

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0227)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0335/2017 anuliuotas.)


11.12. Kelių transportas Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0228)


11.13. Dadaabo pabėgėlių stovykla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 ir B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0300/2017

(keičia B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 ir B8-0339/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu,

—   Maria Arena ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0229)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0336/2017 anuliuotas.)


11.14. Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0340/2017, B8-0343/2017 ir B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0340/2017

Priimta (P8_TA(2017)0230)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0343/2017 ir B8-0344/2017 anuliuoti.)


11.15. Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 ir B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0349/2017

(keičia B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 ir B8-0356/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis ir Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto ir Piernicola Pedicini.

Priimta (P8_TA(2017)0231)

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Pranešimas: Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová ir Momchil Nekov

Pranešimas: Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes ir Momchil Nekov

Pranešimas: Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin ir Seán Kelly

Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

ES strategija dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins ir José Inácio Faria

Kelių transportas Europos Sąjungoje (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki ir Lucy Anderson

Dadaabo pabėgėlių stovykla (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

14. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu projektas (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))
Perduota atsakingam komitetui: CONT, LIBE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2017 m. gegužės 19 d.


15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-00019/2017), kurį pateikė Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen ir Julia Pitera Komisijai: produktų deklaracijų, sudėties ir skonio skirtumai ES vidurio, rytinėse ir vakarinėse rinkose (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica pristatė klausimą.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Igor Šoltes), Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Monika Smolková ir Urszula Krupa.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos neįgaliesiems (B8-0265/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

LIBE

- Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų dėl laisvosios prekybos sutarties su Pietų Amerikos šalių bendrąja rinka (MERCOSUR) (B8-0266/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kvėpavimo sutrikimų (B8-0267/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl silikozės kaip profesinės ligos (B8-0269/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl suderintos Europos duomenų apie virtualius prievartavimus rinkimo sistemos sukūrimo siekiant nustatyti prioritetinius veiksmus kovojant su seksualinio pobūdžio patyčiomis kibernetinėje erdvėje ES (B8-0278/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Brailio rašto naudojimo skatinimo (B8-0279/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos plano, kuriuo siekiama išnaikinti hepatitą C, parengimo (B8-0280/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


18. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2017 m. gegužės 15 d.

(*) Vardas ir pavardė neatskleidžiami

Roland Van der Hoek (Nr. 0247/2017); Steffi Altrock (Nr. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (Nr. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (Nr. 0250/2017); David Nudd (Nr. 0251/2017); Dorota Białoń (Nr. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (Nr. 0254/2017); (*) (Nr. 0255/2017); (*) (Nr. 0256/2017); Martin Keatings (Nr. 0257/2017); (*) (Nr. 0258/2017); (*) (Nr. 0259/2017); (*) (Nr. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (Nr. 0261/2017); (*) (Nr. 0262/2017); Massimo Terrile (Nr. 0263/2017); Ella Wade (Nr. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (Nr. 0265/2017); (*) (Nr. 0266/2017); Monia Tondini (Nr. 0267/2017); Michele Chimienti (Nr. 0268/2017); (*) (Nr. 0269/2017); Antonis Theocharous (Nr. 0270/2017); Benjamin Rzepka (Nr. 0271/2017); (*) (Nr. 0272/2017); (*) (Nr. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (Nr. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (Nr. 0275/2017); (*) (Nr. 0276/2017); Annunziata Stano (Nr. 0277/2017); Cosmery Calò (Nr. 0278/2017); Caterina Pavone (Nr. 0279/2017); (*) (Nr. 0280/2017); (*) (Nr. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (Nr. 0282/2017); Letizia Spaventa (Nr. 0283/2017); Tom Murphy (Nr. 0284/2017); (*) (Nr. 0285/2017); (*) (Nr. 0286/2017); (*) (Nr. 0287/2017); (*) (Nr. 0288/2017); (*) (Nr. 0289/2017); (*) (Nr. 0290/2017); (*) (Nr. 0291/2017); (*) (Nr. 0292/2017); (*) (Nr. 0293/2017); (*) (Nr. 0294/2017); (*) (Nr. 0295/2017); (*) (Nr. 0296/2017); Benedict Garrett (Nr. 0297/2017); János Méry (Nr. 0298/2017); (*) (Nr. 0299/2017); Ryszard Florek (Nr. 0300/2017); (*) (Nr. 0301/2017); Ivan Bisconti (Nr. 0302/2017); (*) (Nr. 0303/2017); (*) (Nr. 0304/2017); Jorge André Moreira (Nr. 0305/2017); (*) (Nr. 0306/2017); Fiona Godfrey (Nr. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (Nr. 0308/2017); Flavio Miccono (Nr. 0309/2017); (*) (Nr. 0310/2017); (*) (Nr. 0311/2017); (*) (Nr. 0312/2017); (*) (Nr. 0314/2017); (*) (Nr. 0315/2017); Simon Baraldi (Nr. 0316/2017); Simon Baraldi (Nr. 0317/2017); (*) (Nr. 0318/2017); (*) (Nr. 0319/2017); Detlef Zöllner (Nr. 0320/2017); (*) (Nr. 0321/2017); (*) (Nr. 0322/2017); (*) (Nr. 0323/2017); (*) (Nr. 0324/2017); (*) (Nr. 0325/2017); (*) (Nr. 0326/2017); Alberto Cirio (Nr. 0327/2017); (*) (Nr. 0328/2017); (*) (Nr. 0329/2017); Sándor Gáspár (Nr. 0330/2017); (*) (Nr. 0331/2017); (*) (Nr. 0332/2017); (*) (Nr. 0333/2017); (*) (Nr. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (Nr. 0335/2017); (*) (Nr. 0336/2017); (*) (Nr. 0337/2017); Guido Serra (Nr. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (Nr. 0339/2017); (*) (Nr. 0340/2017); (*) (Nr. 0341/2017); (*) (Nr. 0342/2017); (*) (Nr. 0343/2017); (*) (Nr. 0344/2017); (*) (Nr. 0345/2017); (*) (Nr. 0346/2017); (*) (Nr. 0347/2017); (*) (Nr. 0348/2017); (*) (Nr. 0349/2017); (*) (Nr. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (Nr. 0351/2017); (*) (Nr. 0352/2017); (*) (Nr. 0353/2017); Tanja Žagar (Nr. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (Nr. 0355/2017); Ulrich Pompe (Nr. 0356/2017); Monika Waldkirch (Nr. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0358/2017); (*) (Nr. 0359/2017); (*) (Nr. 0360/2017); (*) (Nr. 0361/2017); Alberto Cirio (Nr. 0362/2017); (*) (Nr. 0363/2017); Simon Baraldi (Nr. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (Nr. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (Nr. 0366/2017); Benjamin Rzepka (Nr. 0367/2017); Simon Baraldi (Nr. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (Nr. 0369/2017); (*) (Nr. 0370/2017); David Naert (Belgijos sporto žurnalistų asociacija) (Nr. 0371/2017); (*) (Nr. 0372/2017); Andreas Scherer (Nr. 0373/2017); (*) (Nr. 0374/2017); Marco Bazzoni (Nr. 0375/2017); Marco Bazzoni (Nr. 0376/2017); Fotios Batzios (Nr. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (Nr. 0378/2017); (*) (Nr. 0379/2017); (*) (Nr. 0380/2017); (*) (Nr. 0381/2017); (*) (Nr. 0382/2017); Crina Petrariu (Nr. 0383/2017); Botond Boer (Nr. 0384/2017); (*) (Nr. 0385/2017); Gini Blake (Nr. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (Nr. 0387/2017); (*) (Nr. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (Nr. 0389/2017); Fotios Batzios (Nr. 0390/2017); Francisco Milde (Nr. 0391/2017); (*) (Nr. 0392/2017); (*) (Nr. 0393/2017); (*) (Nr. 0394/2017); Jens Genzer (Nr. 0395/2017); (*) (Nr. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (Nr. 0397/2017); Laura Ferrara (Nr. 0398/2017); (*) (Nr. 0399/2017); (*) (Nr. 0400/2017); (*) (Nr. 0401/2017); Véronique Desrame (Nr. 0402/2017); Christopher Blackmore (Nr. 0403/2017).

Peticija Nr. 0313/2017 išbraukta iš registro, kadangi peticijos pateikėjas ją atsiėmė po to, kai ji buvo įregistruota įrašyta į registrą.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį jis 2017 m. gegužės 15 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


19. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. balandžio 6 d.)

AFCO komitetas

- Europos Parlamento sudėtis (2017/2054(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gegužės 11 d.)

TRAN komitetas

- Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisės aktų peržiūra (2017/2064(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. balandžio 6 d.)

BUDG komitetas

- Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (2017/2053(INI))
(Nuomonė: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (2017/2052(INI))
(Nuomonė: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI komitetas

- Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė siekiant iki 2030 m. nustatytų darnaus vystymosi tikslų (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(Nuomonė: PECH, TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gegužės 11 d.)

INTA komitetas

- Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (2017/2070(INI))
(Nuomonė: EMPL)

- Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (2017/2065(INI))
(Nuomonė: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG komitetas

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2017/2071(INI))
(Nuomonė: INTA, REGI, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ECON komitetas

- Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita (2017/2072(INI))

- Veiksmų planas dėl mažmeninių finansinių paslaugų (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(Nuomonė: IMCO)

IMCO komitetas

- Direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimas profesinių paslaugų reglamentavimo ir reformų poreikio aspektu (2017/2073(INI))
(Nuomonė: EMPL)

TRAN komitetas

- Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(Nuomonė: LIBE, IMCO)

LIBE komitetas

- Kova su kibernetiniais nusikaltimais (2017/2068(INI))
(Nuomonė: ITRE, INTA, IMCO)

PETI komitetas

- 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (2017/2069(INI))
(Nuomonė: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamas tarpvalstybinis keitimasis tam tikrų kūrinių ir kitų autorių teisių ir gretutinių teisių saugomų objektų prieinamos formos kopijomis (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. balandžio 6 d.)

ENVI komitetas

- Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė siekiant iki 2030 m. nustatytų darnaus vystymosi tikslų (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(Nuomonė: PECH, TRAN
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gegužės 11 d.)

BUDG komitetas

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2017/2071(INI))
(Nuomonė: INTA, REGI, ECON
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

PETI komitetas

- 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (2017/2069(INI))
(Nuomonė: FEMM, AFCO, CULT, LIBE
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. balandžio 6 d.)

- Aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo Europos Sąjungoje sistema (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
komitetai: IMCO, TRAN
(Nuomonė: LIBE)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gegužės 11 d.)

- Energetikos sąjungos valdymas (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
komitetai: ENVI, ITRE
(Nuomonė: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (2017/2056(INI))

INTA komitetas

- Rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos skyriaus modernizavimo (2017/2057(INI))


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. gegužės 31 d. ir 2017 m. birželio 1 d..


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 15.40 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


1 priedas. – Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika