Indekss 
Protokols
PDF 317kWORD 90k
Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 3.Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Dadābas bēgļu nometne (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Sekmīga pārcelšanas īstenošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā - Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (debates)
 9.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
9.1.Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta
  
9.2.Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta
  
9.3.Dienvidsudāna
 10.Parlamenta sastāvs
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta (balsošana)
  
11.2.Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta (balsošana)
  
11.3.Dienvidsudāna (balsošana)
  
11.4.Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.5.Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.6.Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
11.7.Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū ***I (balsošana)
  
11.8.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus ***I (balsošana)
  
11.9.ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (balsošana)
  
11.10.Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (balsošana)
  
11.11.ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (balsošana)
  
11.12.Autotransports Eiropas Savienībā (balsošana)
  
11.13.Dadābas bēgļu nometne (balsošana)
  
11.14.Sekmīga pārcelšanas īstenošana (balsošana)
  
11.15.Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Plašas interpelācijas (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Lūgumraksti
 19.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Lēmums sākt iestāžu sarunas: Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš nav saņēmis nevienu pieprasījumu attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, kuri minēti otrdienas, 2017. gada 16. maija, sēdes protokolā (16.5.2017. protokola 2. punkts).

Tādējādi BUDG un ECON komiteja var sākt sarunas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām.


3. Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs (2016/2998(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo - par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post un Edouard Martin S&D grupas vārdā - par divu valstu risinājumu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā - par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017);

—   Hilde Vautmans un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par divu valstu risinājumu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.10. punkts.


4. ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)).

Debates notika 2017. gada 16. maijā (16.5.2017. protokola 10. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Neena Gill S&D grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā – par Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica un Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.11. punkts.


5. Dadābas bēgļu nometne (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Dadābas bēgļu nometne (2017/2687(RSP)).

Debates notika 2017. gada 16. maijā (16.5.2017. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Elena Valenciano un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga un Željana Zovko PPE grupas vārdā – par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Dadābas bēgļu nometni (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.13. punkts.


6. Sekmīga pārcelšanas īstenošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sekmīga pārcelšanas īstenošana (2017/2685(RSP)).

Debates notika 2017. gada 16. maijā (16.5.2017. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera un Michał Boni PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos un Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva un Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par pārvietošanas īstenošanu (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton un Harald Vilimsky ENF grupas vārdā – par sekmīgu pārcelšanas īstenošanu (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.14. punkts.


7. Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000039/2017) un kuru uzdeva Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Ian Duncan ECR grupas vārdā Komisijai: Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017.

Debates notika 2017. gada 16. maijā (16.5.2017. protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu jo īpaši attiecībā uz (šķietami) homoseksuālo vīriešu vajāšanu Čečenijā (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā – par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, jo īpaši saistībā ar saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā – par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.15. punkts.


8. Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā - Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (debates)

Ziņojums par Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā [2016/2302(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrey Novakov (A8-0139/2017).

Ziņojums par tehniskās palīdzības perspektīvām kohēzijas politikā [2016/2303(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0180/2017).

Andrey Novakov un Ruža Tomašić iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Daniele Viotti (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Miguel Viegas (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Maria Spyraki PPE grupas vārdā, Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Franc Bogovič, un Eleftherios Synadinos.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič un Viorica Dăncilă.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini un Victor Negrescu.

Uzstājās Corina Crețu, Andrey Novakov un Ruža Tomašić.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.5. punkts un 18.5.2017. protokola 11.6. punkts.


9. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 17.5.2017. protokola 2. punkts.)


9.1. Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 un B8-0372/2017 (2017/2681(RSP)).

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta un António Marinho e Pinto iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā un Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Corina Crețu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.1. punkts.


9.2. Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 un B8-0377/2017 (2017/2682(RSP)).

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.2. punkts.


9.3. Dienvidsudāna

Rezolūciju priekšlikumi B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 un B8-0370/2017 (2017/2683(RSP)).

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský un Javier Nart iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Maria Grapini un Marek Jurek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Corina Crețu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tunne Kelam par Krimas tatāru stāvokli, Sotirios Zarianopoulos un Eleonora Forenza par vakar notikušo Ukrainas prezidenta Petro Porochenko vizīti Strasbūrā.


10. Parlamenta sastāvs

Sylvie Goulard un Marielle de Sarnez ir ieceltas attiecīgi bruņoto spēku ministres un Eiropas un ārlietu ministra Eiropas lietu ministres amatā, sākot ar 2017. gada 18. maiju.

Ņemot vērā Reglamenta 3. panta 2. punkta otro daļu, Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 1. punktu, Reglamenta 3. panta 2. punkta otro daļu un Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2017. gada 18. maiju, ir atbrīvojušās šo deputāšu vietas.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 un B8-0372/2017 (2017/2681(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0361/2017

(aizstāj B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 un B8-0372/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness un Giovanni La Via PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei un Arne Gericke ECR grupas vārdā,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl un María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā,

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2017)0218).


11.2. Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 un B8-0377/2017 (2017/2682(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0369/2017

(aizstāj B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 un B8-0377/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere un Giovanni La Via PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke un Urszula Krupa ECR grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl un María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā,

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2017)0219).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0375/2017 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Charles Tannock ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 2 un M apsvērumam. Mutiskie grozījumi tika pieņemti.


11.3. Dienvidsudāna (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 un B8-0370/2017 (2017/2683RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0358/2017

(aizstāj B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 un B8-0370/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness un Giovanni La Via PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Jytte Guteland S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská un Arne Gericke ECR grupas vārdā,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl un María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā,

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2017)0220).


11.4. Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Borrelli (A8-0072/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0221).

Parlaments deva piekrišanu nolīgumu un protokolu noslēgšanai.


11.5. Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā [2016/2302(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrey Novakov (A8-0139/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0222).


11.6. Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par tehniskās palīdzības perspektīvām kohēzijas politikā [2016/2303(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0180/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0223).


11.7. Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0224).


11.8. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referentes: Sabine Verheyen un Petra Kammerevert (A8-0192/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (18.5.2017. protokola 1. pielikums ).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Uzstājās Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, prasot atlikt balsošanu saskaņā ar Reglamenta 190. punktu, Angel Dzhambazki, atbalsot pieprasījumu, un Sabine Verheyen, pret to iebilstot.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (245 par, 353 pret, 25 atturas).


11.9. ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības un Korejas Republikas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu [2015/2059(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0225).


11.10. Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs (2016/2998(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 11. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2017. gada 18. maijā (18.5.2017. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 un B8-0354/2017 (2016/2998(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0345/2017)

(aizstāj B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 un B8-0354/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā,

—   Victor Boştinaru un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock un Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā,

—   Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes un Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao.

Pieņemts P8_TA(2017)0226).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0348/2017 vairs nav spēkā.)


11.11. ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 un B8-0342/2017 (2017/2654(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0331/2017

(aizstāj B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 un B8-0342/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Tokia Saïfi PPE grupas vārdā,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Neena Gill S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā,

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0227).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0335/2017 vairs nav spēkā.)


11.12. Autotransports Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0290/2017 (2017/2545(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0228).


11.13. Dadābas bēgļu nometne (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 un B8-0339/2017 (2017/2687(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0300/2017

(aizstāj B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 un B8-0339/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev un Joachim Zeller PPE grupas vārdā,

—   Maria Arena un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0229).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0336/2017 vairs nav spēkā.)


11.14. Sekmīga pārcelšanas īstenošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0340/2017, B8-0343/2017 un B8-0344/2017 (2017/2685(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0340/2017

Pieņemts (P8_TA(2017)0230).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0343/2017 un B8-0344/2017 vairs nav spēkā.)


11.15. Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 un B8-0356/2017 (2017/2688(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0349/2017

(aizstāj B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 un B8-0356/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis un Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto un Piernicola Pedicini.

Pieņemts (P8_TA(2017)0231).

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ieteikums David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Jean-Marie Cavada ziņojums - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová un Momchil Nekov

Andrey Novakov ziņojums - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Ruža Tomašić ziņojums - A8-0180/2017
Igor Šoltes un Momchil Nekov

Adam Szejnfeld ziņojums - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin un Seán Kelly

Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins un José Inácio Faria

Autotransports Eiropas Savienībā (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki un Lucy Anderson

Dadābas bēgļu nometne (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Sekmīga pārcelšanas īstenošana - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

nodots atbildīgajai komitejai: CONT, LIBE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2017. gada 19. maijā.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Plašas interpelācijas (debates)

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-00019/2017), un kuru iesniedza Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen un Julia Pitera Komisijai: produktu apraksta, sastāva un garšas atšķirības ES centrālā/austrumu reģiona un rietumu reģiona tirgos (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017).

Dubravka Šuica izvērsa jautājumu.

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Monika Smolková un Urszula Krupa.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Kigali grozījumu Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošām vielām (07725/2017 - C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu personām ar invaliditāti (B8-0265/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

LIBE

- Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Mercosur (B8-0266/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elpošanas traucējumiem (B8-0267/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Paloma López Bermejo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par silikozi kā arodslimību (B8-0269/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par saskaņotas Eiropas līmeņa sistēmas izstrādi datu vākšanai par izvarošanu tiešsaistē, lai noteiktu prioritātes attiecībā uz seksuālas ievirzes kiberiebiedēšanas apkarošanu ES (B8-0278/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Braila raksta izmantošanas veicināšanu (B8-0279/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas plāna izveidi C hepatīta izskaušanai (B8-0280/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


18. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 15. maijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Roland Van der Hoek (Nr. 0247/2017); Steffi Altrock (Nr. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (Nr. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (Nr. 0250/2017); David Nudd (Nr. 0251/2017); Dorota Białoń (Nr. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (Nr. 0254/2017); (*) (Nr. 0255/2017); (*) (Nr. 0256/2017); Martin Keatings (Nr. 0257/2017); (*) (Nr. 0258/2017); (*) (Nr. 0259/2017); (*) (Nr. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (Nr. 0261/2017); (*) (Nr. 0262/2017); Massimo Terrile (Nr. 0263/2017); Ella Wade (Nr. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (Nr. 0265/2017); (*) (Nr. 0266/2017); Monia Tondini (Nr. 0267/2017); Michele Chimienti (Nr. 0268/2017); (*) (Nr. 0269/2017); Antonis Theocharous (Nr. 0270/2017); Benjamin Rzepka (Nr. 0271/2017); (*) (Nr. 0272/2017); (*) (Nr. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (Nr. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (Nr. 0275/2017); (*) (Nr. 0276/2017); Annunziata Stano (Nr. 0277/2017); Cosmery Calò (Nr. 0278/2017); Caterina Pavone (Nr. 0279/2017); (*) (Nr. 0280/2017); (*) (Nr. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (Nr. 0282/2017); Letizia Spaventa (Nr. 0283/2017); Tom Murphy (Nr. 0284/2017); (*) (Nr. 0285/2017); (*) (Nr. 0286/2017); (*) (Nr. 0287/2017); (*) (Nr. 0288/2017); (*) (Nr. 0289/2017); (*) (Nr. 0290/2017); (*) (Nr. 0291/2017); (*) (Nr. 0292/2017); (*) (Nr. 0293/2017); (*) (Nr. 0294/2017); (*) (Nr. 0295/2017); (*) (Nr. 0296/2017); Benedict Garrett (Nr. 0297/2017); János Méry (Nr. 0298/2017); (*) (Nr. 0299/2017); Ryszard Florek (Nr. 0300/2017); (*) (Nr. 0301/2017); Ivan Bisconti (Nr. 0302/2017); (*) (Nr. 0303/2017); (*) (Nr. 0304/2017); Jorge André Moreira (Nr. 0305/2017); (*) (Nr. 0306/2017); Fiona Godfrey (Nr. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (Nr. 0308/2017); Flavio Miccono (Nr. 0309/2017); (*) (Nr. 0310/2017); (*) (Nr. 0311/2017); (*) (Nr. 0312/2017); (*) (Nr. 0314/2017); (*) (Nr. 0315/2017); Simon Baraldi (Nr. 0316/2017); Simon Baraldi (Nr. 0317/2017); (*) (Nr. 0318/2017); (*) (Nr. 0319/2017); Detlef Zöllner (Nr. 0320/2017); (*) (Nr. 0321/2017); (*) (Nr. 0322/2017); (*) (Nr. 0323/2017); (*) (Nr. 0324/2017); (*) (Nr. 0325/2017); (*) (Nr. 0326/2017); Alberto Cirio (Nr. 0327/2017); (*) (Nr. 0328/2017); (*) (Nr. 0329/2017); Sándor Gáspár (Nr. 0330/2017); (*) (Nr. 0331/2017); (*) (Nr. 0332/2017); (*) (Nr. 0333/2017); (*) (Nr. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (Nr. 0335/2017); (*) (Nr. 0336/2017); (*) (Nr. 0337/2017); Guido Serra (Nr. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (Nr. 0339/2017); (*) (Nr. 0340/2017); (*) (Nr. 0341/2017); (*) (Nr. 0342/2017); (*) (Nr. 0343/2017); (*) (Nr. 0344/2017); (*) (Nr. 0345/2017); (*) (Nr. 0346/2017); (*) (Nr. 0347/2017); (*) (Nr. 0348/2017); (*) (Nr. 0349/2017); (*) (Nr. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (Nr. 0351/2017); (*) (Nr. 0352/2017); (*) (Nr. 0353/2017); Tanja Žagar (Nr. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (Nr. 0355/2017); Ulrich Pompe (Nr. 0356/2017); Monika Waldkirch (Nr. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0358/2017); (*) (Nr. 0359/2017); (*) (Nr. 0360/2017); (*) (Nr. 0361/2017); Alberto Cirio (Nr. 0362/2017); (*) (Nr. 0363/2017); Simon Baraldi (Nr. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (Nr. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (Nr. 0366/2017); Benjamin Rzepka (Nr. 0367/2017); Simon Baraldi (Nr. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (Nr. 0369/2017); (*) (Nr. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (Nr. 0371/2017); (*) (Nr. 0372/2017); Andreas Scherer (Nr. 0373/2017); (*) (Nr. 0374/2017); Marco Bazzoni (Nr. 0375/2017); Marco Bazzoni (Nr. 0376/2017); Fotios Batzios (Nr. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (Nr. 0378/2017); (*) (Nr. 0379/2017); (*) (Nr. 0380/2017); (*) (Nr. 0381/2017); (*) (Nr. 0382/2017); Crina Petrariu (Nr. 0383/2017); Botond Boer (Nr. 0384/2017); (*) (Nr. 0385/2017); Gini Blake (Nr. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (Nr. 0387/2017); (*) (Nr. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (Nr. 0389/2017); Fotios Batzios (Nr. 0390/2017); Francisco Milde (Nr. 0391/2017); (*) (Nr. 0392/2017); (*) (Nr. 0393/2017); (*) (Nr. 0394/2017); Jens Genzer (Nr. 0395/2017); (*) (Nr. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (Nr. 0397/2017); Laura Ferrara (Nr. 0398/2017); (*) (Nr. 0399/2017); (*) (Nr. 0400/2017); (*) (Nr. 0401/2017); Véronique Desrame (Nr. 0402/2017); Christopher Blackmore (Nr. 0403/2017).

Lūgumraksts Nr. 0313/2017tika svītrots no vispārējā reģistra, jo pēc šī lūgumraksta iekļaušanas reģistrā iesniedzējs to atsauca.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2017. gada 15. maijs saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


19. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. aprīļa lēmumu)

AFCO komiteja

- Eiropas Parlamenta sastāvs (2017/2054(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 11. maija lēmumu)

TRAN komiteja

- Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (2017/2064(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. aprīļa lēmumu)

BUDG komiteja

- Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (2017/2053(INI))
(atzinums: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))
(atzinums: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI komiteja

- Starptautiskā okeānu pārvaldība: okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība saistībā ar 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(atzinums: PECH, TRAN (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 11. maija lēmumu)

INTA komiteja

- Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (2017/2070(INI))
(atzinums: EMPL)

- Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (2017/2065(INI))
(atzinums: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG komiteja

- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2017/2071(INI))
(atzinums: INTA, REGI, ECON (Reglamenta 54. pants))

ECON komiteja

- Banku savienība — 2017. gada ziņojums (2017/2072(INI))

- Rīcības plāns attiecībā uz privātpersonām un maziem uzņēmumiem paredzētiem finanšu pakalpojumiem (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(atzinums: IMCO)

IMCO komiteja

- Direktīvas Nr. 2005/36/EK īstenošana attiecībā uz profesionālo pakalpojumu regulējumu un reformas nepieciešamību (2017/2073(INI))
(atzinums: EMPL)

TRAN komiteja

- Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(atzinums: LIBE, IMCO)

LIBE komiteja

- Cīņa pret kibernoziedzību (2017/2068(INI))
(atzinums: ITRE, INTA, IMCO)

PETI komiteja

- 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (2017/2069(INI))
(atzinums: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (Reglamenta 54. pants))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 39. pants)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. aprīļa lēmumu)

ENVI komiteja

- Starptautiskā okeānu pārvaldība: okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība saistībā ar 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem (JOIN(2016)0049 - - 2017/2055(INI))
(atzinums: PECH, TRAN)
(Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 11. maija lēmumu)

BUDG komiteja

- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2017/2071(INI))
(atzinums: INTA, REGI, ECON)
(Reglamenta 54. pants)

PETI komiteja

- 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (2017/2069(INI))
(atzinums: FEMM, AFCO, CULT, LIBE)
(Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. aprīļa lēmumu)

- Savienības sertifikācijas sistēma attiecībā uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtām (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
komitejas: IMCO, TRAN
(atzinums: LIBE)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 11.maija lēmumu)

- Enerģētikas savienības pārvaldība (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
komitejas: ENVI, ITRE
(atzinums: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (2017/2056(INI))

INTA komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanu (2017/2057(INI))


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2017. gada 31. maijā un 2017. gada 1. jūnijā.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


1. pielikums - Lēmums sākt iestāžu sarunas: Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika