Index 
Notulen
PDF 323kWORD 90k
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (ingediende ontwerpresoluties)
 4.EU-strategie inzake Syrië (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Herplaatsing doen slagen (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU - Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (debat)
 9.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
9.1.Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema
  
9.2.Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina
  
9.3.Zuid-Sudan
 10.Samenstelling Parlement
 11.Stemmingen
  
11.1.Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (stemming)
  
11.2.Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (stemming)
  
11.3.Zuid-Sudan (stemming)
  
11.4.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.5.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.6.Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.7.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
  
11.8.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie ***I (stemming)
  
11.9.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (stemming)
  
11.10.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (stemming)
  
11.11.EU-strategie inzake Syrië (stemming)
  
11.12.Wegvervoer in de Europese Unie (stemming)
  
11.13.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (stemming)
  
11.14.Herplaatsing doen slagen (stemming)
  
11.15.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Verzoekschriften
 19.Besluiten inzake bepaalde documenten
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie


VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van dinsdag 16 mei 2017 (punt 2 van de notulen van 16.5.2017).

De Commissies BUDG en ECON konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


3. Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van nederzettingen (2016/2998(RSP))

Het debat heeft op 22 november 2016 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 22.11.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post en Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, over de verwezenlijking van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva en Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 18.5.2017.


4. EU-strategie inzake Syrië (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-strategie inzake Syrië (2017/2654(RSP))

Het debat heeft op 16 mei 2017 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 16.5.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over de EU-strategie voor Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, over de EU-strategie voor Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea en Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, over de EU-strategie voor Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de EU-strategie voor Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de EU-strategie voor Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica en Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, over de EU-strategie voor Syrië (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 18.5.2017.


5. Het vluchtelingenkamp van Dadaab (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Het vluchtelingenkamp van Dadaab (2017/2687(RSP))

Het debat heeft op 16 mei 2017 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 16.5.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Elena Valenciano en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over het vluchtelingenkamp Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over het vluchtelingenkamp van Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga en Željana Zovko namens de PPE-Fractie, over het vluchtelingenkamp Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over het vluchtelingenkamp in Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis namens de ALDE-Fractie, over het vluchtelingenkamp Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 18.5.2017.


6. Herplaatsing doen slagen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP))

Het debat heeft op 16 mei 2017 plaatsgevonden (punt 3 van de notulen van 16.5.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera en Michał Boni, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos en Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans en Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva en Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton en Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, over herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 18.5.2017.


7. Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000039/2017) van Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Het debat heeft op 16 mei 2017 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 16.5.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië (Rusland) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië (Rusland) (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, over de uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Stemming: punt 11.15 van de notulen van 18.5.2017.


8. Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU - Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (debat)

Verslag over een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU [2016/2302(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Verslag over toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid [2016/2303(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov en Ruža Tomašić leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Maria Spyraki, namens de PPE-Fractie, Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren , Franc Bogovič, en Eleftherios Synadinos.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič en Viorica Dăncilă.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Andrey Novakov en Ruža Tomašić.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 18.5.2017 en punt 11.6 van de notulen van 18.5.2017.


9. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 17.5.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


9.1. Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema

Ontwerpresoluties B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 en B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta en António Marinho e Pinto lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, en Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 18.5.2017.


9.2. Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina

Ontwerpresoluties B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 en B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 18.5.2017.


9.3. Zuid-Sudan

Ontwerpresoluties B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 en B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský en Javier Nart lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Maria Grapini en Marek Jurek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 18.5.2017.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, over de situatie van de Krim-Tataren; Sotirios Zarianopoulos en Eleonora Forenza over het bezoek aan Straatsburg gisteren van de Oekraïense president Petro Porochenko.


10. Samenstelling Parlement

Sylvie Goulard en Marielle de Sarnez zijn benoemd tot respectievelijk minister van Defensie en minister van Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, met ingang van 18 mei 2017.

Gezien artikel 3, lid 2, tweede alinea van zijn Reglement, neemt het Parlement hiervan kennis en het constateert, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 3, lid 2, tweede alinea, en artikel 4, lid 1, van het Reglement, dat hun zetels met ingang van 18 mei 2017 vacant zijn.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 en B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0361/2017

(ter vervanging van B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 en B8-0372/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness en Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie,

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2017)0218)


11.2. Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 en B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0369/2017

(ter vervanging van B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 en B8-0377/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere en Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke en Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie,

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2017)0219)

(Ontwerpresolutie B8-0375/2017 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock heeft mondelinge amendementen ingediend op amendement 2 en op overweging M, die in aanmerking zijn genomen.


11.3. Zuid-Sudan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 en B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE B8-0358/2017

(ter vervanging van B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 en B8-0370/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness en Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie,

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2017)0220)


11.4. Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0221)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomsten en protocollen.


11.5. Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU [2016/2302(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0222)


11.6. Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid [2016/2303(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0223)


11.7. Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0224)


11.8. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 18.5.2017)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, die verzoekt de stemming uit te stellen overeenkomstig artikel 190 van het Reglement, Angel Dzhambazki die zich uitspreekt voor het verzoek, en Sabine Verheyen die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (245 voor, 353 tegen, 25 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


11.9. Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea [2015/2059(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0225)


11.10. Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van nederzettingen (2016/2998(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 november 2016 (punt 11 van de notulen van 22.11.2016)).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op18 mei 2017 (punt 2 van de notulen van 18.5.2017).

Ontwerpresoluties B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 en B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0345/2017

(ter vervanging van B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 en B8-0354/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie,

—   Victor Boştinaru en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock en Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie,

—   Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes en Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2017)0226)

(Ontwerpresolutie B8-0348/2017 komt te vervallen.)


11.11. EU-strategie inzake Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 en B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0331/2017

(ter vervanging van B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 en B8-0342/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Neena Gill, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie,

—   Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0227)

(Ontwerpresolutie B8-0335/2017 komt te vervallen.)


11.12. Wegvervoer in de Europese Unie (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0228)


11.13. Het vluchtelingenkamp van Dadaab (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 en B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0300/2017

(ter vervanging van B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 en B8-0339/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie,

—   Maria Arena en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0229)

(Ontwerpresolutie B8-0336/2017 komt te vervallen.)


11.14. Herplaatsing doen slagen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0340/2017, B8-0343/2017 en B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0340/2017

Aangenomen (P8_TA(2017)0230)

(Ontwerpresoluties B8-0343/2017 en B8-0344/2017 komen te vervallen.)


11.15. Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 en B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0349/2017

(ter vervanging van B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 en B8-0356/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis en Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto en Piernicola Pedicini.

Aangenomen (P8_TA(2017)0231)

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Verslag Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová en Momchil Nekov

Verslag Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Verslag Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes en Momchil Nekov

Verslag Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin en Seán Kelly

Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

EU-strategie inzake Syrië (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins en José Inácio Faria

Wegvervoer in de Europese Unie (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki en Lucy Anderson

Het vluchtelingenkamp van Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Herplaatsing doen slagen - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

14. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing over de vaststelling van een ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))
verwezen naar ten principale: CONT, LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 19 mei 2017, in.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen en Julia Pitera, aan de Commissie: Verschillen in verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica licht de vraag toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Monika Smolková en Urszula Krupa.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.


17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

verwezen naar

ten principale:

ENVI

2) van de leden de ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over hulp aan personen met een handicap (B8-0265/2017)

verwezen naar

ten principale:

EMPL

advies:

LIBE

- Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Mercosur (B8-0266/2017)

verwezen naar

ten principale:

INTA

advies:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over ademhalingsproblemen (B8-0267/2017)

verwezen naar

ten principale:

ENVI

- Paloma López Bermejo. Ontwerpresolutie over silicose als beroepsziekte (B8-0269/2017)

verwezen naar

ten principale:

ENVI

advies:

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van een geharmoniseerd Europees systeem voor het verzamelen van gegevens over "onlineverkrachting" om de prioriteiten te bepalen voor maatregelen tegen cyberpesten van seksuele aard in de EU (B8-0278/2017)

verwezen naar

ten principale:

FEMM

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over bevordering van het gebruik van braille (B8-0279/2017)

verwezen naar

ten principale:

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de opstelling van een Europees plan tot uitroeiing van hepatitis C (B8-0280/2017)

verwezen naar

ten principale:

ENVI


18. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 15 mei 2017

(*) Vertrouwelijk

Roland Van der Hoek (nr. 0247/2017); Steffi Altrock (nr. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr. 0250/2017); David Nudd (nr. 0251/2017); Dorota Białoń (nr. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr. 0254/2017); (*) (nr. 0255/2017); (*) (nr. 0256/2017); Martin Keatings (nr. 0257/2017); (*) (nr. 0258/2017); (*) (nr. 0259/2017); (*) (nr. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0261/2017); (*) (nr. 0262/2017); Massimo Terrile (nr. 0263/2017); Ella Wade (nr. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr. 0265/2017); (*) (nr. 0266/2017); Monia Tondini (nr. 0267/2017); Michele Chimienti (nr. 0268/2017); (*) (nr. 0269/2017); Antonis Theocharous (nr. 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0271/2017); (*) (nr. 0272/2017); (*) (nr. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr. 0275/2017); (*) (nr. 0276/2017); Annunziata Stano (nr. 0277/2017); Cosmery Calò (nr. 0278/2017); Caterina Pavone (nr. 0279/2017); (*) (nr. 0280/2017); (*) (nr. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr. 0282/2017); Letizia Spaventa (nr. 0283/2017); Tom Murphy (nr. 0284/2017); (*) (nr. 0285/2017); (*) (nr. 0286/2017); (*) (nr. 0287/2017); (*) (nr. 0288/2017); (*) (nr. 0289/2017); (*) (nr. 0290/2017); (*) (nr. 0291/2017); (*) (nr. 0292/2017); (*) (nr. 0293/2017); (*) (nr. 0294/2017); (*) (nr. 0295/2017); (*) (nr. 0296/2017); Benedict Garrett (nr. 0297/2017); János Méry (nr. 0298/2017); (*) (nr. 0299/2017); Ryszard Florek (nr. 0300/2017); (*) (nr. 0301/2017); Ivan Bisconti (nr. 0302/2017); (*) (nr. 0303/2017); (*) (nr. 0304/2017); Jorge André Moreira (nr. 0305/2017); (*) (nr. 0306/2017); Fiona Godfrey (nr. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0308/2017); Flavio Miccono (nr. 0309/2017); (*) (nr. 0310/2017); (*) (nr. 0311/2017); (*) (nr. 0312/2017); (*) (nr. 0314/2017); (*) (nr. 0315/2017); Simon Baraldi (nr. 0316/2017); Simon Baraldi (nr. 0317/2017); (*) (nr. 0318/2017); (*) (nr. 0319/2017); Detlef Zöllner (nr. 0320/2017); (*) (nr. 0321/2017); (*) (nr. 0322/2017); (*) (nr. 0323/2017); (*) (nr. 0324/2017); (*) (nr. 0325/2017); (*) (nr. 0326/2017); Alberto Cirio (nr. 0327/2017); (*) (nr. 0328/2017); (*) (nr. 0329/2017); Sándor Gáspár (nr. 0330/2017); (*) (nr. 0331/2017); (*) (nr. 0332/2017); (*) (nr. 0333/2017); (*) (nr. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr. 0335/2017); (*) (nr. 0336/2017); (*) (nr. 0337/2017); Guido Serra (nr. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr. 0339/2017); (*) (nr. 0340/2017); (*) (nr. 0341/2017); (*) (nr. 0342/2017); (*) (nr. 0343/2017); (*) (nr. 0344/2017); (*) (nr. 0345/2017); (*) (nr. 0346/2017); (*) (nr. 0347/2017); (*) (nr. 0348/2017); (*) (nr. 0349/2017); (*) (nr. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr. 0351/2017); (*) (nr. 0352/2017); (*) (nr. 0353/2017); Tanja Žagar (nr. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr. 0355/2017); Ulrich Pompe (nr. 0356/2017); Monika Waldkirch (nr. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0358/2017); (*) (nr. 0359/2017); (*) (nr. 0360/2017); (*) (nr. 0361/2017); Alberto Cirio (nr. 0362/2017); (*) (nr. 0363/2017); Simon Baraldi (nr. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr. 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0367/2017); Simon Baraldi (nr. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr. 0369/2017); (*) (nr. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr. 0371/2017); (*) (nr. 0372/2017); Andreas Scherer (nr. 0373/2017); (*) (nr. 0374/2017); Marco Bazzoni (nr. 0375/2017); Marco Bazzoni (nr. 0376/2017); Fotios Batzios (nr. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr. 0378/2017); (*) (nr. 0379/2017); (*) (nr. 0380/2017); (*) (nr. 0381/2017); (*) (nr. 0382/2017); Crina Petrariu (nr. 0383/2017); Botond Boer (nr. 0384/2017); (*) (nr. 0385/2017); Gini Blake (nr. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr. 0387/2017); (*) (nr. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr. 0389/2017); Fotios Batzios (nr. 0390/2017); Francisco Milde (nr. 0391/2017); (*) (nr. 0392/2017); (*) (nr. 0393/2017); (*) (nr. 0394/2017); Jens Genzer (nr. 0395/2017); (*) (nr. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr. 0397/2017); Laura Ferrara (nr. 0398/2017); (*) (nr. 0399/2017); (*) (nr. 0400/2017); (*) (nr. 0401/2017); Véronique Desrame (nr. 0402/2017); Christopher Blackmore (nr. 0403/2017).

Verzoekschrift nr. 0313/2017 is op verzoek van indiener na registratie uit het algemeen register geschrapt.

De Voorzitter deelt mede op 15 mei 2017 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


19. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 april 2017)

Commissie AFCO

- Samenstelling van het Europees Parlement (2017/2054(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2017)

Commissie TRAN

- Manipulatie van de kilometerteller in motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (2017/2064(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 april 2017)

Commissie BUDG

- Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (2017/2053(INI))
(advies: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (2017/2052(INI))
(advies: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

Commissie ENVI

- Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de SDG's voor 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(advies: PECH, TRAN (artikel 54 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2017)

Commissie INTA

- Jaarverslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid (2017/2070(INI))
(advies: EMPL)

- Naar een digitale handelsstrategie (2017/2065(INI))
(advies: ITRE, LIBE, IMCO)

Commissie BUDG

- Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2017/2071(INI))
(advies: INTA, REGI, ECON (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ECON

- Bankenunie - jaarverslag 2017 (2017/2072(INI))

- Actieplan voor financiële retaildiensten (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(advies: IMCO)

Commissie IMCO

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (2017/2073(INI))
(advies: EMPL)

Commissie TRAN

- Europese Strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(advies: LIBE, IMCO)

Commissie LIBE

- De bestrijding van cybercriminaliteit (2017/2068(INI))
(advies: ITRE, INTA, IMCO)

Commissie PETI

- Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (2017/2069(INI))
(advies: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 april 2017)

Commissie ENVI

- Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de SDG's voor 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(advies: PECH, TRAN (artikel 54 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2017)

Commissie BUDG

- Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2017/2071(INI))
(advies: INTA, REGI, ECON (artikel 54 van het Reglement))

Commissie PETI

- Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (2017/2069(INI))
(advies: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 april 2017)

- EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Commissies: IMCO, TRAN
(advies: LIBE)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2017)

- Governance van de energie-unie (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
Commissies: ENVI, ITRE
(advies: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 108 van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de alomvattende overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (2017/2056(INI))

Commissie INTA

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili (2017/2057(INI))


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 31 mei 2017 en 1 juni 2017.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Bijlage 1 - Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid