Index 
Proces-verbal
PDF 322kWORD 90k
Joi, 18 mai 2017 - Strasbourg
1.Începerea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 3.Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Strategia UE privind Siria (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Tabăra de refugiați de la Dadaab (propuneri de rezoluție depuse)
 6.A face ca relocarea să funcționeze (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE - Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (dezbatere)
 9.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
9.1.Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema
  
9.2.Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina
  
9.3.Sudanul de Sud
 10.Componența Parlamentului
 11.Votare
  
11.1.Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (vot)
  
11.2.Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (vot)
  
11.3.Sudanul de Sud (vot)
  
11.4.Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.5.Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.6.Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.7.Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (vot)
  
11.8.Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață ***I (vot)
  
11.9.Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (vot)
  
11.10.Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (vot)
  
11.11.Strategia UE privind Siria (vot)
  
11.12.Transportul rutier în Uniunea Europeană (vot)
  
11.13.Tabăra de refugiați de la Dadaab (vot)
  
11.14.A face ca relocarea să funcționeze (vot)
  
11.15.Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Poziția Consiliului în prima lectură
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Interpelări majore (dezbatere)
 17.Depunere de documente
 18.Petiții
 19.Decizii privind anumite documente
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 21.Calendarul următoarelor ședințe
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Decizia de începe negocieri interinstituționale: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

1. Începerea ședinței

Ședința a început la ora 9.00.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de marți, 16 mai 2017 (punctul 2 din PV din 16.5.2017).

Comisiile __[A225382]__ și __[A227554]__ au putut prin urmare începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


3. Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, inclusiv din colonii (2016/2998(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 11 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post și Edouard Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Vot: punctul 11.10 al PV din 18.5.2017.


4. Strategia UE privind Siria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017 (punctul 10 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Vot: punctul 11.11 al PV din 18.5.2017.


5. Tabăra de refugiați de la Dadaab (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017 (punctul 12 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Elena Valenciano și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga și Željana Zovko în numele Grupului PPE, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Vot: punctul 11.13 al PV din 18.5.2017.


6. A face ca relocarea să funcționeze (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: A face ca relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017 (punctul 3 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera și Michał Boni, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos și Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton și Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Vot: punctul 11.14 al PV din 18.5.2017.


7. Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2017) adresată de Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Comisiei: Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017 (punctul 13 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Vot: punctul 11.15 al PV din 18.5.2017.


8. Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE - Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (dezbatere)

Raport referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE [2016/2302(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Raport referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune [2016/2303(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov și Ruža Tomašić și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Daniele Viotti (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Miguel Viegas (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Maria Spyraki, în numele Grupului PPE, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Franc Bogovič, și Eleftherios Synadinos.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič și Viorica Dăncilă.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini și Victor Negrescu.

Au intervenit: Corina Crețu, Andrey Novakov și Ruža Tomašić.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 18.5.2017 și punctul 11.6 al PV din 18.5.2017.


9. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 17.5.2017.)


9.1. Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema

Propuneri de rezoluții B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 și B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta și António Marinho e Pinto au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, și Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Corina Crețu, în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 18.5.2017.


9.2. Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina

Propuneri de rezoluții B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 și B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot și Notis Marias.

A intervenit Corina Crețu, în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 18.5.2017.


9.3. Sudanul de Sud

Propuneri de rezoluții B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 și B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský și Javier Nart au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Maria Grapini și Marek Jurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Corina Crețu, în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 18.5.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Tunne Kelam, cu privire la situația tătarilor din Crimeea; Sotirios Zarianopoulos și Eleonora Forenza cu privire la vizita de ieri a președintelui ucrainean Petro Poroșenko la Strasbourg.


10. Componența Parlamentului

Sylvie Goulard și Marielle de Sarnez au fost numite ministru al Forțelor armate și, respectiv, ministru al Afacerilor europene pe lângă ministrul Afacerilor externe, cu efect de la 18 mai 2017.

Parlamentul European, având în vedere articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, ia act de aceasta și, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, confirmă mandatele vacante cu efect de la 18 mai 2017.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 și B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0361/2017

(care înlocuiește B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 și B8-0372/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness și Giovanni La Via, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei și Arne Gericke, în numele Grupului ECR,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD,

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 și B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0369/2017

(care înlocuiește B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 și B8-0377/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere și Giovanni La Via, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke și Urszula Krupa, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD,

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0219)

(Propunerea de rezoluție B8-0375/2017 a devenit caducă.)

Intervenții

Charles Tannock a prezentat amendamente orale la amendamentul 2 și la considerentul M. Amendamentele orale au fost reținute.


11.3. Sudanul de Sud (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 și B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE B8-0358/2017

(care înlocuiește B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 și B8-0370/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness și Giovanni La Via, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská și Arne Gericke, în numele Grupului ECR,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD,

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0220)


11.4. Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0221)

Parlamentul a aprobat încheierea acordurilor și a protocoalelor.


11.5. Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE [2016/2302(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0222)


11.6. Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune [2016/2303(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0223)


11.7. Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0224)


11.8. Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Majoritate simplă)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 18.5.2017)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

DECIZIE DE A ÎNCEPE NEGOCIERI INTERINTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, pentru a cere amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, Angel Dzhambazki pentru cerere și Sabine Verheyen împotriva cererii.

Cu VE (245 pentru, 353 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


11.9. Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea [2015/2059(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0225)


11.10. Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, inclusiv din colonii (2016/2998(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 11 al PV din 22.11.2016)).

Propuneri de rezoluție anunțate la18 mai 2017 (punctul 2 al PV din 18.5.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 și B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0345/2017

(care înlocuiește B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 și B8-0354/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE,

—   Victor Boştinaru și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock și Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR,

—   Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes și Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2017)0226)

(Propunerea de rezoluție B8-0348/2017 a devenit caducă.)


11.11. Strategia UE privind Siria (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 și B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0331/2017

(care înlocuiește B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 și B8-0342/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Neena Gill, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0227)

(Propunerea de rezoluție B8-0335/2017 a devenit caducă.)


11.12. Transportul rutier în Uniunea Europeană (vot)

Propunere de rezoluție B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0228)


11.13. Tabăra de refugiați de la Dadaab (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 și B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0300/2017

(care înlocuiește B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 și B8-0339/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev și Joachim Zeller, în numele Grupului PPE,

—   Maria Arena și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0229)

(Propunerea de rezoluție B8-0336/2017 a devenit caducă.)


11.14. A face ca relocarea să funcționeze (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0340/2017, B8-0343/2017 și B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0340/2017

Adoptat (P8_TA(2017)0230)

(Propunerile de rezoluții B8-0343/2017 și B8-0344/2017 au devenit caduce.)


11.15. Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 și B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0349/2017

(care înlocuiește B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 și B8-0356/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto și Piernicola Pedicini.

Adoptat (P8_TA(2017)0231)

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Raport Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová și Momchil Nekov

Raport Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Raport Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes și Momchil Nekov

Raport Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin și Seán Kelly

Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins și José Inácio Faria

Transportul rutier în Uniunea Europeană (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki și Lucy Anderson

Tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

A face ca relocarea să funcționeze - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

14. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului referitoare la adoptarea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))+

retrimis fond: CONT, LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 19 mai 2017.


15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen și Julia Pitera, Comisiei: Diferențe în privința declarațiilor, a compoziției și a gustului produselor de pe piețele din centrul/estul și din vestul UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica a dezvoltat întrebarea.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Monika Smolková și Urszula Krupa.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

2) de către deputați:

propunerile de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea de asistență persoanelor cu handicap (B8-0265/2017)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

LIBE

- Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la negocierile pentru un tratat de liber-schimb cu Mercosur (B8-0266/2017)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la afecțiunile respiratorii (B8-0267/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Propunere de rezoluție referitoare la silicoză ca boală profesională (B8-0269/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un sistem european armonizat de colectare a datelor privind „violurile virtuale”, pentru a identifica prioritățile de acțiune în vederea combaterii hărțuirii online cu caracter sexual în UE (B8-0278/2017)

retrimis

fond :

FEMM

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea folosirii limbajului braille (B8-0279/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui plan european în vederea eradicării hepatitei C (B8-0280/2017)

retrimis

fond :

ENVI


18. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

15 mai 2017

(*) Nume confidențial

Roland Van der Hoek (nr. 0247/2017); Steffi Altrock (nr. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr. 0250/2017); David Nudd (nr. 0251/2017); Dorota Białoń (nr. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr. 0254/2017); (*) (nr. 0255/2017); (*) (nr. 0256/2017); Martin Keatings (nr. 0257/2017); (*) (nr. 0258/2017); (*) (nr. 0259/2017); (*) (nr. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0261/2017); (*) (nr. 0262/2017); Massimo Terrile (nr. 0263/2017); Ella Wade (nr. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr. 0265/2017); (*) (nr. 0266/2017); Monia Tondini (nr. 0267/2017); Michele Chimienti (nr. 0268/2017); (*) (nr. 0269/2017); Antonis Theocharous (nr. 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0271/2017); (*) (nr. 0272/2017); (*) (nr. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr. 0275/2017); (*) (nr. 0276/2017); Annunziata Stano (nr. 0277/2017); Cosmery Calò (nr. 0278/2017); Caterina Pavone (nr. 0279/2017); (*) (nr. 0280/2017); (*) (nr. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr. 0282/2017); Letizia Spaventa (nr. 0283/2017); Tom Murphy (nr. 0284/2017); (*) (nr. 0285/2017); (*) (nr. 0286/2017); (*) (nr. 0287/2017); (*) (nr. 0288/2017); (*) (nr. 0289/2017); (*) (nr. 0290/2017); (*) (nr. 0291/2017); (*) (nr. 0292/2017); (*) (nr. 0293/2017); (*) (nr. 0294/2017); (*) (nr. 0295/2017); (*) (nr. 0296/2017); Benedict Garrett (nr. 0297/2017); János Méry (nr. 0298/2017); (*) (nr. 0299/2017); Ryszard Florek (nr. 0300/2017); (*) (nr. 0301/2017); Ivan Bisconti (nr. 0302/2017); (*) (nr. 0303/2017); (*) (nr. 0304/2017); Jorge André Moreira (nr. 0305/2017); (*) (nr. 0306/2017); Fiona Godfrey (nr. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0308/2017); Flavio Miccono (nr. 0309/2017); (*) (nr. 0310/2017); (*) (nr. 0311/2017); (*) (nr. 0312/2017); (*) (nr. 0314/2017); (*) (nr. 0315/2017); Simon Baraldi (nr. 0316/2017); Simon Baraldi (nr. 0317/2017); (*) (nr. 0318/2017); (*) (nr. 0319/2017); Detlef Zöllner (nr. 0320/2017); (*) (nr. 0321/2017); (*) (nr. 0322/2017); (*) (nr. 0323/2017); (*) (nr. 0324/2017); (*) (nr. 0325/2017); (*) (nr. 0326/2017); Alberto Cirio (nr. 0327/2017); (*) (nr. 0328/2017); (*) (nr. 0329/2017); Sándor Gáspár (nr. 0330/2017); (*) (nr. 0331/2017); (*) (nr. 0332/2017); (*) (nr. 0333/2017); (*) (nr. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr. 0335/2017); (*) (nr. 0336/2017); (*) (nr. 0337/2017); Guido Serra (nr. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr. 0339/2017); (*) (nr. 0340/2017); (*) (nr. 0341/2017); (*) (nr. 0342/2017); (*) (nr. 0343/2017); (*) (nr. 0344/2017); (*) (nr. 0345/2017); (*) (nr. 0346/2017); (*) (nr. 0347/2017); (*) (nr. 0348/2017); (*) (nr. 0349/2017); (*) (nr. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr. 0351/2017); (*) (nr. 0352/2017); (*) (nr. 0353/2017); Tanja Žagar (nr. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr. 0355/2017); Ulrich Pompe (nr. 0356/2017); Monika Waldkirch (nr. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0358/2017); (*) (nr. 0359/2017); (*) (nr. 0360/2017); (*) (nr. 0361/2017); Alberto Cirio (nr. 0362/2017); (*) (nr. 0363/2017); Simon Baraldi (nr. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr. 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0367/2017); Simon Baraldi (nr. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr. 0369/2017); (*) (nr. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr. 0371/2017); (*) (nr. 0372/2017); Andreas Scherer (nr. 0373/2017); (*) (nr. 0374/2017); Marco Bazzoni (nr. 0375/2017); Marco Bazzoni (nr. 0376/2017); Fotios Batzios (nr. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr. 0378/2017); (*) (nr. 0379/2017); (*) (nr. 0380/2017); (*) (nr. 0381/2017); (*) (nr. 0382/2017); Crina Petrariu (nr. 0383/2017); Botond Boer (nr. 0384/2017); (*) (nr. 0385/2017); Gini Blake (nr. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr. 0387/2017); (*) (nr. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr. 0389/2017); Fotios Batzios (nr. 0390/2017); Francisco Milde (nr. 0391/2017); (*) (nr. 0392/2017); (*) (nr. 0393/2017); (*) (nr. 0394/2017); Jens Genzer (nr. 0395/2017); (*) (nr. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr. 0397/2017); Laura Ferrara (nr. 0398/2017); (*) (nr. 0399/2017); (*) (nr. 0400/2017); (*) (nr. 0401/2017); Véronique Desrame (nr. 0402/2017); Christopher Blackmore (nr. 0403/2017).

Petiția nr. 0313/2017 a fost radiată din registru ca urmare a retragerii ei de către petiționar după înregistrarea acesteia.

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 15 mai 2017, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


19. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

AFCO

- Componența Parlamentului European (2017/2054(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

TRAN

- Manipularea odometrului la vehiculele cu motor: revizuirea cadrului juridic al UE (2017/2064(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

BUDG

- Reforma sistemului Uniunii Europene de resurse proprii (2017/2053(INI))
(aviz: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post 2020 (2017/2052(INI))
(aviz: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI

- Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(aviz: PECH, TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

INTA

- Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (2017/2070(INI))
(aviz: EMPL)

- Către o strategie a comerțului digital (2017/2065(INI))
(aviz: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG

- Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI))
(aviz: INTA, REGI, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ECON

- Uniunea bancară - Raportul anual 2017 (2017/2072(INI))

- Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(aviz: IMCO)

IMCO

- Aplicarea Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește reglementarea și necesitatea reformei în serviciile profesionale (2017/2073(INI))
(aviz: EMPL)

TRAN

- O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(aviz: LIBE, IMCO)

LIBE

- Lupta împotriva criminalității informatice (2017/2068(INI))
(aviz: ITRE, INTA, IMCO)

PETI

- Raport privind cetățenia UE 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbării democratice (2017/2069(INI))
(aviz: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Schimbul transfrontalier între Uniune și țări terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte protejate de drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Măsuri pentru salvgardarea securității aprovizionării cu gaz (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
retrimis fond: ITRE
aviz: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

ENVI

- Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(aviz: PECH, TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

BUDG

- Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI))
(aviz: INTA, REGI, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

PETI

- Raport privind cetățenia UE 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbării democratice (2017/2069(INI))
(aviz: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

- Sistemul de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
comisii: IMCO, TRAN
(aviz: LIBE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

- Guvernanța uniunii energetice (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
comisii: ENVI, ITRE
(aviz: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandări adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (2017/2056(INI))

INTA

- Recomandări adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (2017/2057(INI))


20. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


21. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 31 mai 2017 și 1 iunie 2017.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința s-a încheiat la 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Anexa 1 - Decizia de începe negocieri interinstituționale: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate