Zoznam 
Zápisnica
PDF 321kWORD 91k
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (predložené návrhy uznesení)
 4.Stratégia EÚ pre Sýriu (predložené návrhy uznesení)
 5.Utečenecký tábor Dadaab (predložené návrhy uznesení)
 6.Uskutočnenie premiestňovania (predložené návrhy uznesení)
 7.Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (predložené návrhy uznesení)
 8.Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ - Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (rozprava)
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  9.1.Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu
  9.2.Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu
  9.3.Južný Sudán
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Hlasovanie
  11.1.Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (hlasovanie)
  11.2.Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (hlasovanie)
  11.3.Južný Sudán (hlasovanie)
  11.4.Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.5.Správna kombinácia financovania pre európske regióny: vyváženie finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.6.Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.7.Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  11.8.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu ***I (hlasovanie)
  11.9.Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (hlasovanie)
  11.10.Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (hlasovanie)
  11.11.Stratégia EÚ pre Sýriu (hlasovanie)
  11.12.Cestná doprava v Európskej únii (hlasovanie)
  11.13.Utečenecký tábor Dadaab (hlasovanie)
  11.14.Uskutočnenie premiestňovania (hlasovanie)
  11.15.Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Väčšie interpelácie (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Petície
 19.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z utorka 16. mája 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Výbory BUDG a ECON preto mohli začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


3. Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Predjordánsku vrátane osád (2016/2998(RSP))

Rozprava sa konala 22. novembra 2016 (bod 11 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé a Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post a Edouard Martin v mene skupiny S&D o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


4. Stratégia EÚ pre Sýriu (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Stratégia EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP))

Rozprava sa konala 16. mája 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill v mene skupiny S&D o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL o Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


5. Utečenecký tábor Dadaab (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Utečenecký tábor Dadaab (2017/2687(RSP))

Rozprava sa konala 16. mája 2017 (bod 12 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Elena Valenciano a Maria Arena v mene skupiny S&D o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Monica Macovei v mene skupiny ECR o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga a Željana Zovko v mene skupiny PPE o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o utečeneckom tábore v Dadaabe (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


6. Uskutočnenie premiestňovania (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Uskutočnenie premiestňovania (2017/2685(RSP))

Rozprava sa konala 16. mája 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera a Michał Boni v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos a Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek a Monica Macovei v mene skupiny ECR o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton a Harald Vilimsky v mene skupiny ENF o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Hlasovanie: bod 11.14 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


7. Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000039/2017) ktorú položili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Ian Duncan v mene skupiny ECR pre Komisiu: Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Rozprava sa konala 16. mája 2017 (bod 13 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun a Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Hlasovanie: bod 11.15 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


8. Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ - Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (rozprava)

Správa o správnej kombinácii financovania pre európske regióny: vyváženie finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ [2016/2302(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Správa o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti [2016/2303(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov a Ruža Tomašić uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Daniele Viotti (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Maria Spyraki v mene skupiny PPE, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franc Bogovič, a Eleftherios Synadinos.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič a Viorica Dăncilă.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini a Victor Negrescu.

V rozprave vystúpili: Corina Crețu, Andrey Novakov a Ruža Tomašić.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 18.5.2017 a bod 11.6 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


9. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 17.5.2017 .)


9.1. Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu

Návrhy uznesenia B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 a B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta a António Marinho e Pinto uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D a Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Corina Crețu, v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


9.2. Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu

Návrhy uznesenia B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 a B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Corina Crețu, v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


9.3. Južný Sudán

Návrhy uznesenia B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 a B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský a Javier Nart uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Maria Grapini a Marek Jurek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Corina Crețu, v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam k situácii krymských Tatárov; Sotirios Zarianopoulos a Eleonora Forenza k včerajšej návšteve ukrajinského prezidenta Petra Porošenka v Štrasbourgu.


10. Zloženie Parlamentu

Sylvie Goulard bola vymenovaná za ministerku obrany a Marielle de Sarnez za ministerku pre európske veci na ministerstve pre európske záležitosti a zahraničné veci s účinnosťou od 18. mája 2017.

Parlament túto skutočnosť vzal na vedomie s ohľadom na článok 3 ods. 2 druhý pododsek rokovacieho poriadku a v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie ich mandátov s účinnosťou od 18. mája 2017.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 a B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0361/2017

(nahrádzajúci B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 a B8-0372/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness a Giovanni La Via v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei a Arne Gericke v mene skupiny ECR,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD,

—   Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 a B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0369/2017

(nahrádzajúci B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 a B8-0377/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere a Giovanni La Via v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke a Urszula Krupa v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD,

—   Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2017)0219)

(Návrh uznesenia B8-0375/2017 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Charles Tannock predložil ústne pozmeňujúce návrhy k PN č. 2 a odôvodneniu M. Tieto ústne pozmeňujúce návrhy boli prijaté.


11.3. Južný Sudán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 a B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA B8-0358/2017

(nahrádzajúci B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 a B8-0370/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness a Giovanni La Via v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jytte Guteland v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská a Arne Gericke v mene skupiny ECR,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD,

—   Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2017)0220)


11.4. Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0221)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohôd a protokolov.


11.5. Správna kombinácia financovania pre európske regióny: vyváženie finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o správnej kombinácii financovania pre európske regióny: vyváženie finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ [2016/2302(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0222)


11.6. Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti [2016/2303(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0223)


11.7. Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0224)


11.8. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyne: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 1 zápisnice zo dňa 18.5.2017)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Hannu Takkula v mene skupiny ALDE so žiadosťou o odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku, Angel Dzhambazki v prospech žiadosti a Sabine Verheyen proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 245, proti: 353, zdržali sa hlasovania: 25).


11.9. Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (hlasovanie)

Správa o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou [2015/2059(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0225)


11.10. Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Predjordánsku vrátane osád (2016/2998(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 22. novembra 2016 (bod 11 zápisnice zo dňa 22.11.2016)).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 18. mája 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 18.5.2017).

Návrhy uznesenia B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 a B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0345/2017

(nahrádzajúci B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 a B8-0354/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE,

—   Victor Boştinaru a Elena Valenciano v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock a Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR,

—   Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes a Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2017)0226)

(Návrh uznesenia B8-0348/2017 sa stal bezpredmetným.)


11.11. Stratégia EÚ pre Sýriu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0331/2017

(nahrádzajúci B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden a Branislav Škripek v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE,

—   Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2017)0227)

(Návrh uznesenia B8-0335/2017 sa stal bezpredmetným.)


11.12. Cestná doprava v Európskej únii (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0228)


11.13. Utečenecký tábor Dadaab (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 a B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0300/2017

(nahrádzajúci B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 a B8-0339/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev a Joachim Zeller v mene skupiny PPE,

—   Maria Arena a Elena Valenciano v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock v mene skupiny ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0229)

(Návrh uznesenia B8-0336/2017 sa stal bezpredmetným.)


11.14. Uskutočnenie premiestňovania (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0340/2017, B8-0343/2017 a B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA B8-0340/2017

Prijatý (P8_TA(2017)0230)

(Návrhy uznesenia B8-0343/2017 a B8-0344/2017 sa stali bezpredmetnými.)


11.15. Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 a B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0349/2017

(nahrádzajúci B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 a B8-0356/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto a Piernicola Pedicini.

Prijatý (P8_TA(2017)0231)

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Správa: Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová a Momchil Nekov

Správa: Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Správa: Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes a Momchil Nekov

Správa: Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin a Seán Kelly

Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

Stratégia EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins a José Inácio Faria

Cestná doprava v Európskej únii (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Lucy Anderson

Utečenecký tábor Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Uskutočnenie premiestňovania - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

14. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o.

Pozícii Rady v prvom čítaní ná účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))
predložené gestorskému výboru: CONT, LIBE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 19. mája 2017.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen a Julia Pitera, pre Komisiu: rozdiely vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Monika Smolková a Urszula Krupa.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o pomoci osobám so zdravotným postihnutím (B8-0265/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Sophie Montel. Návrh uznesenia o rokovaniach o dohode o voľnom obchode s Mercosurom (B8-0266/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o dýchacích problémoch (B8-0267/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Návrh uznesenia o silikóze ako chorobe z povolania (B8-0269/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vývoji harmonizovaného európskeho systému zhromažďovania údajov o sexuálnom zneužívaní online s cieľom stanoviť prioritné opatrenia proti sexuálnemu kybernetickému šikanovaniu v EÚ (B8-0278/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore používania Braillovho písma (B8-0279/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vypracovaní európskeho plánu boja proti hepatitíde typu C (B8-0280/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


18. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 15. mája 2017

(*) Meno je utajené

Roland Van der Hoek (č. 0247/2017); Steffi Altrock (č. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (č. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (č. 0250/2017); David Nudd (č. 0251/2017); Dorota Białoń (č. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (č. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (č. 0254/2017); (*) (č. 0255/2017); (*) (č. 0256/2017); Martin Keatings (č. 0257/2017); (*) (č. 0258/2017); (*) (č. 0259/2017); (*) (č. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (č. 0261/2017); (*) (č. 0262/2017); Massimo Terrile (č. 0263/2017); Ella Wade (č. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (č. 0265/2017); (*) (č. 0266/2017); Monia Tondini (č. 0267/2017); Michele Chimienti (č. 0268/2017); (*) (č. 0269/2017); Antonis Theocharous (č. 0270/2017); Benjamin Rzepka (č. 0271/2017); (*) (č. 0272/2017); (*) (č. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (č. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (č. 0275/2017); (*) (č. 0276/2017); Annunziata Stano (č. 0277/2017); Cosmery Calò (č. 0278/2017); Caterina Pavone (č. 0279/2017); (*) (č. 0280/2017); (*) (č. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (č. 0282/2017); Letizia Spaventa (č. 0283/2017); Tom Murphy (č. 0284/2017); (*) (č. 0285/2017); (*) (č. 0286/2017); (*) (č. 0287/2017); (*) (č. 0288/2017); (*) (č. 0289/2017); (*) (č. 0290/2017); (*) (č. 0291/2017); (*) (č. 0292/2017); (*) (č. 0293/2017); (*) (č. 0294/2017); (*) (č. 0295/2017); (*) (č. 0296/2017); Benedict Garrett (č. 0297/2017); János Méry (č. 0298/2017); (*) (č. 0299/2017); Ryszard Florek (č. 0300/2017); (*) (č. 0301/2017); Ivan Bisconti (č. 0302/2017); (*) (č. 0303/2017); (*) (č. 0304/2017); Jorge André Moreira (č. 0305/2017); (*) (č. 0306/2017); Fiona Godfrey (č. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (č. 0308/2017); Flavio Miccono (č. 0309/2017); (*) (č. 0310/2017); (*) (č. 0311/2017); (*) (č. 0312/2017); (*) (č. 0314/2017); (*) (č. 0315/2017); Simon Baraldi (č. 0316/2017); Simon Baraldi (č. 0317/2017); (*) (č. 0318/2017); (*) (č. 0319/2017); Detlef Zöllner (č. 0320/2017); (*) (č. 0321/2017); (*) (č. 0322/2017); (*) (č. 0323/2017); (*) (č. 0324/2017); (*) (č. 0325/2017); (*) (č. 0326/2017); Alberto Cirio (č. 0327/2017); (*) (č. 0328/2017); (*) (č. 0329/2017); Sándor Gáspár (č. 0330/2017); (*) (č. 0331/2017); (*) (č. 0332/2017); (*) (č. 0333/2017); (*) (č. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (č. 0335/2017); (*) (č. 0336/2017); (*) (č. 0337/2017); Guido Serra (č. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (č. 0339/2017); (*) (č. 0340/2017); (*) (č. 0341/2017); (*) (č. 0342/2017); (*) (č. 0343/2017); (*) (č. 0344/2017); (*) (č. 0345/2017); (*) (č. 0346/2017); (*) (č. 0347/2017); (*) (č. 0348/2017); (*) (č. 0349/2017); (*) (č. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (č. 0351/2017); (*) (č. 0352/2017); (*) (č. 0353/2017); Tanja Žagar (č. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (č. 0355/2017); Ulrich Pompe (č. 0356/2017); Monika Waldkirch (č. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0358/2017); (*) (č. 0359/2017); (*) (č. 0360/2017); (*) (č. 0361/2017); Alberto Cirio (č. 0362/2017); (*) (č. 0363/2017); Simon Baraldi (č. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (č. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (č. 0366/2017); Benjamin Rzepka (č. 0367/2017); Simon Baraldi (č. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (č. 0369/2017); (*) (č. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (č. 0371/2017); (*) (č. 0372/2017); Andreas Scherer (č. 0373/2017); (*) (č. 0374/2017); Marco Bazzoni (č. 0375/2017); Marco Bazzoni (č. 0376/2017); Fotios Batzios (č. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (č. 0378/2017); (*) (č. 0379/2017); (*) (č. 0380/2017); (*) (č. 0381/2017); (*) (č. 0382/2017); Crina Petrariu (č. 0383/2017); Botond Boer (č. 0384/2017); (*) (č. 0385/2017); Gini Blake (č. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (č. 0387/2017); (*) (č. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (č. 0389/2017); Fotios Batzios (č. 0390/2017); Francisco Milde (č. 0391/2017); (*) (č. 0392/2017); (*) (č. 0393/2017); (*) (č. 0394/2017); Jens Genzer (č. 0395/2017); (*) (č. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (č. 0397/2017); Laura Ferrara (č. 0398/2017); (*) (č. 0399/2017); (*) (č. 0400/2017); (*) (č. 0401/2017); Véronique Desrame (č. 0402/2017); Christopher Blackmore (č. 0403/2017).

Petícia č. 0313/2017 bola z registra stiahnutá, pretože jej predkladateľ ju po registrácii stiahol.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 15. mája 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


19. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. apríla 2017)

výbor AFCO

- Zloženie Európskeho parlamentu (2017/2054(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. mája 2017)

výbor TRAN

- Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (2017/2064(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. apríla 2017)

výbor BUDG

- Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (2017/2053(INI))
(stanovisko: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Ďalší VFR: Príprava pozície Parlamentu k VFR po roku 2020: (2017/2052(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

výbor ENVI

- Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(stanovisko: PECH, TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. mája 2017)

výbor INTA

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (2017/2070(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Smerom k stratégii digitálneho obchodu (2017/2065(INI))
(stanovisko: ITRE, LIBE, IMCO)

výbor BUDG

- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2017/2071(INI))
(stanovisko: INTA, REGI, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ECON

- Banková únia - výročná správa za rok 2017 (2017/2072(INI))

- Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor IMCO

- Vykonávanie smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb (2017/2073(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor TRAN

- Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO)

LIBE

- Boj proti počítačovej kriminalite (2017/2068(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO)

výbor PETI

- Správa o občianstve EÚ na rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (2017/2069(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Cezhraničná výmena kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. apríla 2017)

výbor ENVI

- Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (JOIN(2016)0049 - - 2017/2055(INI))
(stanovisko: PECH, TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. mája 2017)

výbor BUDG

- Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2017/2071(INI))
(stanovisko: INTA, REGI, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor PETI

- Správa o občianstve EÚ na rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (2017/2069(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. apríla 2017)

- Certifikačný systém Únie pre detekčné zariadenia na zaistenie bezpečnostnej ochrany letectva (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
výbory: IMCO, TRAN
(stanovisko: LIBE)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. mája 2017)

- Riadenie energetickej únie (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
výbory: ENVI, ITRE
(stanovisko: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 108 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčania Rade, Komisii a ESVČ k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (2017/2056(INI))

výbor INTA

- Odporúčania Rade, Komisii a ESVČ týkajúce sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (2017/2057(INI))


20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


21. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 31. mája 2017 a 1. júna 2017.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 15.40 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Príloha 1 - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia