Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν την εκλογή του Thierry Cornillet και της Patricia Lalonde εις αντικατάσταση, αντιστοίχως, της Sylvie Goulard και της Marielle De Sarnez, ως βουλευτές στο Κοινοβούλιο, με ισχύ από 18ης Μαΐου 2017.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Thierry Cornillet και η Patricia Lalonde καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου