Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2017 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sårbare voksne (2015/2085(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET udvalg - DEVE udvalg - BUDG udvalg - Ordfører: Eduard Kukan - Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE udvalg - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Betænkning om status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (2016/2079(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Betænkning om digitalisering af den europæiske industri (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Betænkning om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (2016/2305(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Béla Kovács’ immunitet (2016/2266(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik