Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 31. mai 2017 - Brüssel

6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tingimused ja kord, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2017 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2017 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta (2015/2041(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Raport soovitustega komisjonile kaitset vajavate täisealiste kaitsmise kohta (2015/2085(INL)) - JURI komisjon - Raportöör: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET komisjon - DEVE komisjon - BUDG komisjon - Raportöör: Eduard Kukan - Raportöör: Doru-Claudian Frunzulică - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Raport kalavarude seisundi ja kalandussektori sotsiaal-majandusliku olukorra kohta Vahemerel (2016/2079(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Raport Euroopa tööstuse digiteerimise kohta (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Raport internetiühenduse kohta kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (2016/2305(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2266(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika