Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2017 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja lahjomattomuudesta (2015/2041(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Mietintö suosituksista komissiolle haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelusta (2015/2085(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET-valiokunta - DEVE-valiokunta - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eduard Kukan - Esittelijä: Doru-Claudian Frunzulică - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Mietintö kalakantojen tilasta ja kalastusalan sosioekonomisesta tilanteesta Välimerellä (2016/2079(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Mietintö Euroopan teollisuuden digitalisoinnista (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Mietintö internetyhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G (2016/2305(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Mietintö Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2266(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö