Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 31., Szerda - Brüsszel

6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

JURI, ECON

- Javaslat a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az INF 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 07/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az uniós intézmények átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és feddhetetlenségéről (2015/2041(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a segítségre szoruló felnőttek védelméről (2015/2085(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Jelentés az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - BUDG bizottság - Előadó: Eduard Kukan - Előadó: Doru-Claudian Frunzulică - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Jelentés a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Jelentés az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Ajánlás az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE bizottság - Előadó: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Jelentés a Földközi-tengeri térségében található halállományok állapotáról és a térség halászati ágazatának társadalmi-gazdasági helyzetéről (2016/2079(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Jelentés az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Jelentés az európai ipar digitalizációjáról (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Jelentés a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G (2016/2305(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Jelentés a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Jelentés a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Jelentés a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2266(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat