Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 31 d. - Briuselis

6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

JURI, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2017. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 07/2017 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose (2015/2041(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugos (2015/2085(INL)) - JURI komitetas - Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET komitetas - DEVE komitetas - BUDG komitetas - Pranešėjas: Eduard Kukan - Pranešėjas: Doru-Claudian Frunzulică - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa projekto (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Pranešimas dėl žuvų išteklių būklės ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinės ir ekonominės padėties (2016/2079(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Pranešimas dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Pranešimas Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys (2016/2305(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Béla Kovács imunitetą (2016/2266(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Teisinė informacija - Privatumo politika