Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 31. maijs - Brisele

6. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 – 2017/0087(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2017 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 – 2017/2074(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 07/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 – 2017/2075(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs (2015/2041(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Sven Giegold (A8-0133/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzību (2015/2085(INL)) - JURI komiteja - Referente: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET komiteja - DEVE komiteja - BUDG komiteja - Referents: Eduard Kukan - Referents: Doru-Claudian Frunzulică - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0173/2017).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE komiteja - Referente: Angelika Mlinar (A8-0177/2017).

- Ziņojums par zivju krājumu stāvokli un sociālekonomisko situāciju zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (2016/2079(INI)) - PECH komiteja - Referents: Marco Affronte (A8-0179/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017).

- Ziņojums par Eiropas rūpniecības digitalizāciju (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017).

- Ziņojums par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (2016/2305(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Michał Boni (A8-0184/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA komiteja - Referents: Sorin Moisă (A8-0185/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (2016/2266(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0203/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika