Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 31 mai 2017 - Bruxelles

6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI, ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de transfer de credite INF 1/2017 - Comitetul Economic și Social European (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 07/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE (2015/2041(INI)) - AFCO - Raportor: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Raport conținând recomandări către Comisie privind protecția adulților vulnerabili (2015/2085(INL)) - JURI - Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD 15 (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET - DEVE - BUDG - Raportor: Eduard Kukan - Raportor: Doru-Claudian Frunzulică - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO - Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Raport referitor la starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (2016/2079(INI)) - PECH - Raportor: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE - Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Raport referitor la digitalizarea industriei europene (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE - Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Raport referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și tehnologia 5G (2016/2305(INI)) - ITRE - Raportor: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA - Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE - Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO - Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON - Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács (2016/2266(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate