Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 31. maj 2017 - Bruselj

6. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

JURI, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2017 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU (2015/2041(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o varstvu ranljivih odraslih oseb (2015/2085(INL)) - odbor JURI - Poročevalka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - odbor AFET - odbor DEVE - odbor BUDG - Poročevalec: Eduard Kukan - Poročevalec: Doru-Claudian Frunzulică - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - odbor LIBE - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Poročilo o stanju ribjih staležev in socialno-ekonomskem položaju ribiškega sektorja v Sredozemlju (2016/2079(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Poročilo o digitalizaciji evropske industrije (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Poročilo o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G (2016/2305(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu (2016/2266(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov