Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2017 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - utskottet AFET - utskottet DEVE - utskottet BUDG - Föredragande: Eduard Kukan - Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - utskottet LIBE - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Betänkande om fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (2016/2079(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Betänkande över digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Betänkande om internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (2016/2305(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Betänkande om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (2016/2266(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy