Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калиевия полиаспартат (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - срок: 17 юли 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с цел привеждане на търговете на квоти в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1814 и вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Обединеното кралство (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - срок: 16 август 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност