Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av kaliumpolyaspartat (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - tidsfrist: 17 juli 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att anpassa auktioneringen av utsläppsrätter till beslut (EU) 2015/1814 och för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Förenade kungariket (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - tidsfrist: 16 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy