Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел

8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 на Комисията (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на принципи и насоки за добра производствена практика при изпитвани лекарствени продукти за хуманна употреба и на разпоредби за провеждане на инспекции (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 по отношение на винените сортове грозде и техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вина (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Решение на Комисията за оттегляне на следния делегиран акт:

- Оттегляне на делегиран регламент C(2017)00393 от 2 февруари 2017 г. година относно адаптирането на приложение III към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Дата на получаване: 29 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Правна информация - Политика за поверителност