Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. maj 2017

henvist til kor. udv. JURI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 for så vidt angår specificering af principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis for forsøgslægemidler til human brug samt bestemmelserne om inspektion (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. maj 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr.607/2009 for så vidt angår druesorter og synonymer herfor, der kan anføres ved mærkningen af vin (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. maj 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1395/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. maj 2017

henvist til kor. udv. PECH

Kommissionens afgørelse om tilbagkaldelse af følgende delegerede retsakt:

- Tilbagekaldelse af den delegerede retsakt C(2017)00393 af 2. februar 2017 om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Dato for modtagelse: den 29. maj 2017

Henvist til kor. udv. TRAN

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik