Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja komission asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 täydentämisestä täsmentämällä ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän tuotantotavan periaatteet ja ohjeet sekä tarkastuksia koskevat järjestelyt (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat rypälelajikkeet ja niiden synonyymit, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1395/2014 muuttamisesta (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Komission päätös, joka koskee seuraavan delegoidun päätöksen peruuttamista:

- Komission delegoitu asetus C(2017)00393, annettu 2. helmikuuta 2017, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

vastaanottopäivä: 29. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö