Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 31. maj 2017 - Bruselj

8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2868/95 in (ES) št. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 18. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v humani medicini v preskušanju ter ureditvijo poteka pregledov (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 23. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 19. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1395/2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Rok za vložitev ugovora: dva meseca od datuma prejetja dne 24. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Odločitev Komisije o umiku naslednjega delegiranega akta:

- Umik delegirane uredbe C(2017)00393 z dne 2. februarja 2017 o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum prejema: 29. maj 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov