Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken samt om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2868/95 och (EG) nr 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk och rutiner för inspektioner (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 vad gäller vilka druvsortsnamn och synonymer för dessa som får förekomma i märkningen av vin (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Kommissionens beslut om tillbakadragande av följande delegerade akt:

- Tillbakadragande av kommissionens delegerade förordning C(2017)00393 av den 2 februari 2017 om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum för mottagande: 29 maj 2017

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy