Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

12. Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde uttalandet.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, och Ismail Ertug för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer; Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt och Maria Grapini.

Talare: Violeta Bulc och Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy