Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0383/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0243

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

15. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP))

Οι Matti Maasikas (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga και Ulrike Trebesius.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Τάκης Χατζηγεωργίου και Evelyne Gebhardt.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Matti Maasikas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola και Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck και Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken και Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου