Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

16. Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Ο Jarosław Wałęsa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand και Joachim Schuster.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bronis Ropė.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jarosław Wałęsa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου