Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

17. ΣΓΠ + για τη Σρι Λάνκα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: ΣΓΠ + για τη Σρι Λάνκα (2017/2693(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Bernd Lange.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Bronis Ropė και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου