Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0204(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0177/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

18. Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 *** - Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (2017/2702(RSP))

Η Angelika Mlinar παρουσιάζει τη σύσταση.

Ο Matti Maasikas (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton και Milan Zver.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Matti Maasikas και Angelika Mlinar

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   József Nagy, Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou και Kostas Chrysogonos, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017 και σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου