Показалец 
Протокол
PDF 260kWORD 76k
Сряда, 31 май 2017 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите
 6.Внесени документи
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Ред на работа
 12.Прието решение относно пакета за мобилност (разискване)
 13.Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (разискване)
 14.Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (разискване)
 15.Борба с антисемитизма (разискване)
 16.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (разискване)
 17.ОСП+ за Шри Ланка (разискване)
 18.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. *** - Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (разискване)
 19.Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (разискване)
 20.Цифровизация на европейската промишленост - Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.10 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят осъди остро последните терористични нападения, които, след атентата в Манчестър на 22 май, засегнаха Египет, Ирак и Афганистан и предаде съболезнования от страна на Парламента на семействата на жертвите.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.

Председателят съобщи решението на американския президент Доналд Тръмп да оттегли САЩ от Споразумението от Париж относно изменението на климата и посочи, че ще обсъди с председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер и председателя на Съвета Доналд Туск инициативите, които следва да бъдат приети.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Компетентните органи на Френската република съобщиха за избирането на Thierry Cornillet и Patricia Lalonde за заместници съответно на Sylvie Goulard и Marielle De Sarnez в качеството им на членове на ЕП, считано от 18 май 2017 г.

Парламентът отбеляза избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Thierry Cornillet et Patricia Lalonde заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на комисиите

По искане на групата ALDE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия INTA: Patricia Lalonde

комисия ECON: Thierry Cornillet


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI, ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2017 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС (2015/2041(INI)) - AFCO - Докладчик: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица (2015/2085(INL)) - JURI - Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET - DEVE - BUDG - Докладчик: Eduard Kukan - Докладчик: Doru-Claudian Frunzulică - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO - Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Препоръка относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г. (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Доклад относно състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (2016/2079(INI)) - PECH - Докладчик: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE - Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Доклад относно цифровизацията на европейската промишленост (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE - Докладчик: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Доклад относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (2016/2305(INI)) - ITRE - Докладчик: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA - Докладчик: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE - Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO - Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON - Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Бела Ковач (2016/2266(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калиевия полиаспартат (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - срок: 17 юли 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с цел привеждане на търговете на квоти в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1814 и вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Обединеното кралство (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - срок: 16 август 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)


8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 на Комисията (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на принципи и насоки за добра производствена практика при изпитвани лекарствени продукти за хуманна употреба и на разпоредби за провеждане на инспекции (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 по отношение на винените сортове грозде и техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вина (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Решение на Комисията за оттегляне на следния делегиран акт:

- Оттегляне на делегиран регламент C(2017)00393 от 2 февруари 2017 г. година относно адаптирането на приложение III към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Дата на получаване: 29 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN


9. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия през ноември 2016 г. и на първата месечна сесия през февруари 2017 г., са на разположение на сайта Séance en direct.


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000031/2017) зададен от Linnéa Engström, от името на комисията PECH, към Комисията: Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Океанска конференция на ООН) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората сесия през май 2017 г. (PE 605.461/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (ччлен 149а от Правилника за дейността):

Сряда

Председателят предложи, със съгласието на политическите групи, да се промени изявлението на Комисията относно Многогодишната рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022г. (точка 27 от окончателния проект на дневен ред) на изявления на Комисията и на Съвета.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Четвъртък

Председателят съобщи, че докладът на Heidi Hautala относко искането за снемане на имунитета на Béla Kovács (A8-0203/2017) ще бъде подложен на гласуване по време на времето за гласуване утре, четвъртък, 1 юни 2017 г.

С това редът на работа е определен.


12. Прието решение относно пакета за мобилност (разискване)

Изявление на Комисията: Прието решение относно пакета за мобилност (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Violeta Bulc (член на Комисията) направиха изявлението.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, и Ismail Ertug, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Markus Pieper, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt и Maria Grapini.

Изказаха се: Violeta Bulc и Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.


13. Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (2017/2586(RSP))

Председателят уточни причините за присъствието на Matti Maasikas (Естония) като действащ председател на Съвета, на мястото на представител на настоящото малтийско председателство.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Olaf Stuger, от името на групата ENF, и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Goerens, и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Илхан Кючюк, Julie Ward, Eleftherios Synadinos и Maria Grapini.

Изказаха се: Neven Mimica и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Rosa D’Amato, от името на групата EFDD, относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser и Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 1.6.2017 г г.


14. Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000032/2017) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000033/2017) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000034/2017) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom разви въпросите.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0312/2017.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпросите B8-0313/2017 и B8-0314/2017.

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică и Lefteris Christoforou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Илхан Кючюк, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini и João Ferreira.

Изказаха се: Věra Jourová и Matti Maasikas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 1.6.2017 г г.


15. Борба с антисемитизма (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба с антисемитизма (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (Действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga и Ulrike Trebesius.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou и Evelyne Gebhardt.

Изказаха се: Věra Jourová и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola и Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck и Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 1.6.2017 г г.


16. Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския съюз и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski (докладчик по становището на комисията AGRI), Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand и Joachim Schuster.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bronis Ropė.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jarosław Wałęsa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 1.6.2017 г г.


17. ОСП+ за Шри Ланка (разискване)

Изявление на Комисията: ОСП+ за Шри Ланка (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, и Bernd Lange.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, Bronis Ropė и Georgios Epitideios.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


18. Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. *** - Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г. [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Изявления на Съвета и на Комисията: Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar представи препоръката.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Nagy, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton и Milan Zver.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Věra Jourová, Matti Maasikas и Angelika Mlinar.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   József Nagy, Roberta Metsola, от името на групата PPE, Soraya Post и Birgit Sippel, от името на групата S&D, Angelika Mlinar и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, относно многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 — 2022 г. (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 1.6.2017 г и точка 7.8 от протокола от 1.6.2017 г г.


19. Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000031/2017) зададен от Linnéa Engström, от името на комисията PECH, към Комисията: Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Океанска конференция на ООН) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Alain Cadec, от името на комисията PECH, относно Конференцията на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН за океаните) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 1.6.2017 г г.


20. Цифровизация на европейската промишленост - Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (разискване)

Доклад относно цифровизацията на европейската промишленост [2016/2271(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Доклад относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) [2016/2305(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer и Michał Boni представиха докладите.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Marju Lauristin (докладчик по становището на комисията EMPL), Antonio López-Istúriz White (докладчик по становището на комисията IMCO), Nicola Danti (докладчик по становището на комисията IMCO), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията TRAN), Kosma Złotowski (докладчик по становището на комисията TRAN), Pavel Telička относно провеждането на заседанието, Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT), Silvia Costa (докладчик по становището на комисията CULT), Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Victor Negrescu, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Ева Майдел, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira и Csaba Sógor.

Изказаха се: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 1.6.2017 г и точка 7.3 от протокола от 1.6.2017 г г.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Ангел Джамбазки, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson и Victor Negrescu.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 605.461/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.15 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Правна информация - Политика за поверителност