Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 73k
Středa, 31. května 2017 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech
 6.Předložení dokumentů
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Plán práce
 12.Rozhodnutí přijaté o balíčku opatření v oblasti mobility (rozprava)
 13.Nový Evropský konsensus o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (rozprava)
 14.Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (rozprava)
 15.Boj proti antisemitismu (rozprava)
 16.Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (rozprava)
 17.Preference GSP+ Srí Lance (rozprava)
 18.Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 *** – Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (rozprava)
 19.Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (rozprava)
 20.Digitalizace evropského průmyslu – Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:10.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda velmi důrazně odsoudil nedávné teroristické útoky, které byly po atentátu v Manchesteru dne 22. května spáchány v Egyptě, Iráku a Afghánistánu, a vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

Předseda informoval o rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody o změně klimatu, a oznámil, že se s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem dohodnou na tom, jaká opatření je třeba přijmout.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Francouzské republiky oznámily, že Thierry Cornillet, kterým je nahrazena Sylvie Goulardová, a Patricia Lalondeová, kterou je nahrazena Marielle De Sarnez, byli s platností od 18. května 2017 zvoleni poslanci Evropského parlamentu.

Parlament vzal jmenování na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Thierry Cornillet a Patricia Lalonde v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Členství ve výborech

Parlament na žádost skupiny ALDE schválil tato jmenování:

výbor INTA: Patricia Lalonde

výbor ECON: Thierry Cornillet.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI, ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh na převod prostředků INF 1/2017 – Hospodářský a sociální výbor (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 07/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU (2015/2041(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o ochraně zranitelných dospělých osob (2015/2085(INL)) - výbor JURI - Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - výbor AFET - výbor DEVE - výbor BUDG - Zpravodaj: Eduard Kukan - Zpravodaj: Doru-Claudian Frunzulică - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Zpráva o stavu rybích populací a sociálně-ekonomické situaci v odvětví rybolovu ve Středomoří (2016/2079(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Zpráva o digitalizaci evropského průmyslu (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Zpráva o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G (2016/2305(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady na zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Zpráva o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven imunity (2016/2266(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - lhůta: 17. července 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - lhůta: 16. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)


8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. května 2017
předáno příslušnému výboru: JURI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 stanovením zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro hodnocené humánní léčivé přípravky a pravidel provádění inspekcí (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. května 2017
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o moštové odrůdy a jejich synonyma, které mohou být uvedeny na etiketách vín (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. května 2017
předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. května 2017
předáno příslušnému výboru: PECH

Rozhodnutí Komise týkající se zpětvzetí tohoto aktu v přenesené pravomoci:

- zpětvzetí nařízení v přenesené pravomoci (C(2017)00393) ze dne 2. února 2017, kterým se upravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum přijetí: 29. května 2017

předáno příslušnému výboru:TRAN


9. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním listopadovém a letošním prvním únorovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000031/2017), kterou pokládá Linnéa Engström za výbor PECH Komisi: Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi (místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého květnového plenárního zasedání (PE 605.461/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Středa

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby bylo prohlášení Komise o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (bod 27 PDOJ) změněno na prohlášení Komise a Rady.

Parlament tento návrh schválil.

Čtvrtek

Předseda oznámil, že o zprávě o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven imunity (A8-0203/2017), kterou předložila Heidi Hautala, se bude hlasovat nadcházející den, tzn. ve čtvrtek 1. června 2017.

Plán práce byl tímto schválen.


12. Rozhodnutí přijaté o balíčku opatření v oblasti mobility (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijaté o balíčku opatření v oblasti mobility (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Violeta Bulc (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, a Ismail Ertug za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt a Maria Grapini.

Vystoupili: Violeta Bulc a Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


13. Nový Evropský konsensus o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nový Evropský konsensus o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (2017/2586(RSP))

Předsedající vysvětlila, proč se rozpravy jako úřadující předseda Rady účastní Matti Maasikas (Estonsko) namísto zástupce současného maltského předsednictví.

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Neven Mimica (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Olaf Stuger za skupinu ENF, a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Goerens, a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

Vystoupili: Neven Mimica a Matti Maasikas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao a Rosa D’Amato za skupinu EFDD o společném prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o novém Evropském konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser a Linda McAvan za výbor DEVE o společném prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o novém Evropském konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 1.6.2017.


14. Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000032/2017), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000033/2017), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000034/2017), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi (místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom rozvinul otázky.

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B8-0312/2017.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázky B8-0313/2017 a B8-0314/2017.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică a Lefteris Christoforou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Ana Gomes a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini a João Ferreira.

Vystoupili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Linda McAvan za výbor DEVE o odolnosti jakožto strategické prioritě vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 1.6.2017.


15. Boj proti antisemitismu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti antisemitismu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga a Ulrike Trebesius.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou a Evelyne Gebhardt.

Vystoupili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola a Heinz K. Becker za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon a Viorica Dăncilă za skupinu S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE o boji s antisemitismem (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck a Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken a Eva Joly za skupinu Verts/ALE o boji s antisemitismem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 1.6.2017.


16. Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski (zpravodaj výboru AGRI), Jaromír Štětina za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand a Joachim Schuster.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bronis Ropė.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Jarosław Wałęsa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 1.6.2017.


17. Preference GSP+ Srí Lance (rozprava)

Prohlášení Komise: Preference GSP+ Srí Lance (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Sajjad Karim za skupinu ECR, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, a Bernd Lange.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sajjad Karim, Bronis Ropė a Georgios Epitideios.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


18. Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 *** – Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Prohlášení Rady a Komise: Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar uvedla doporučení.

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: József Nagy za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton a Milan Zver.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Věra Jourová, Matti Maasikas a Angelika Mlinar.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   József Nagy, Roberta Metsola za skupinu PPE, Soraya Post a Birgit Sippel za skupinu S&D, Angelika Mlinar a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogono, za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 1.6.2017 a bod 7.8 zápisu ze dne 1.6.2017.


19. Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000031/2017), kterou pokládá Linnéa Engström za výbor PECH Komisi: Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström rozvinula otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Karmenu Vella.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Alain Cadec za výbor PECH o konferenci OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 1.6.2017.


20. Digitalizace evropského průmyslu – Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G (rozprava)

Zpráva o digitalizaci evropského průmyslu [2016/2271(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Zpráva o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G [2016/2305(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer a Michał Boni uvedli zprávy.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Marju Lauristin (zpravodajka výboru EMPL), Antonio López-Istúriz White (zpravodaj výboru IMCO), Nicola Danti (zpravodaj výboru IMCO), Pavel Telička (zpravodaj výboru TRAN), Kosma Złotowski (zpravodaj výboru TRAN), Pavel Telička k vedení denního zasedání, Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru CULT), Silvia Costa (zpravodajka výboru CULT), Massimiliano Salini za skupinu PPE, Victor Negrescu za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Barbara Kappel za skupinu ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira a Csaba Sógor.

Vystoupili: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer a Michał Boni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 1.6.2017 a bod 7.3 zápisu ze dne 1.6.2017.


21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson a Victor Negrescu.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 605.461/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Právní upozornění - Ochrana soukromí