Indeks 
Protokol
PDF 242kWORD 72k
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes sammensætning
 6.Modtagne dokumenter
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Arbejdsplan
 12.Afgørelse om mobilitetspakken (forhandling)
 13.Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (forhandling)
 14.Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (forhandling)
 15.Bekæmpelse af antisemitisme (forhandling)
 16.Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (forhandling)
 17.Sri Lanka GSP+ (forhandling)
 18.Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 *** - Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (forhandling)
 19.FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (forhandling)
 20.Digitalisering af EU's industri - Internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.10.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden fordømte på det kraftigste de seneste terrorangreb, der efter attentatet i Manchester den 22. maj havde ramt Egypten, Irak og Afghanistan, og kondolerede på Parlamentets vegne ofrenes familier.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

Formanden meddelte den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af klimaaftalen fra Paris og anførte, at han ville drøfte, hvilke initiativer der skulle tages, med Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og Det Europæiske Råds formand Donald Tusk.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Den Franske Republiks kompetente myndigheder havde meddelt, at Thierry Cornillet og Patricia Lalonde var blevet valgt i stedet for henholdsvis Sylvie Goulard og Marielle De Sarnez som medlemmer af Parlamentet med virkning fra den 18. maj 2017.

Parlamentet tog deres valg til efterretning.

Thierry Cornillet og Patricia Lalonde deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

INTA: Patricia Lalonde

ECON: Thierry Cornillet


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2017 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sårbare voksne (2015/2085(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET udvalg - DEVE udvalg - BUDG udvalg - Ordfører: Eduard Kukan - Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE udvalg - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Betænkning om status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (2016/2079(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Betænkning om digitalisering af den europæiske industri (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Betænkning om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (2016/2305(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Béla Kovács’ immunitet (2016/2266(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår kaliumpolyaspartat (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - frist: 17. juli 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at tilpasse auktioneringen af kvoter til afgørelse (EU) 2015/1814 og med henblik på at opføre en auktionsplatform på listen, der agtes udpeget af Det Forenede Kongerige (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - frist: 16. august 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)


8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. maj 2017

henvist til kor. udv. JURI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 for så vidt angår specificering af principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis for forsøgslægemidler til human brug samt bestemmelserne om inspektion (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. maj 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr.607/2009 for så vidt angår druesorter og synonymer herfor, der kan anføres ved mærkningen af vin (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. maj 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1395/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. maj 2017

henvist til kor. udv. PECH

Kommissionens afgørelse om tilbagkaldelse af følgende delegerede retsakt:

- Tilbagekaldelse af den delegerede retsakt C(2017)00393 af 2. februar 2017 om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Dato for modtagelse: den 29. maj 2017

Henvist til kor. udv. TRAN


9. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne november I 2016 og februar I 2017 forelå på Europarl.


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000031/2017) af Linnéa Engström, for PECH, til Kommissionen: FN's konference på højt niveau til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj II 2017 (PE 605.461/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Formanden foreslog med støtte fra de politiske grupper at ændre redegørelsen fra Kommissionen om den flerårige ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (punkt 27 i PDOJ) til redegørelser fra Kommissionen og Rådet.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Torsdag

Formanden meddelte, at betænkningen af Heidi Hautala om ophævelse af Béla Kovács' immunitet (A8-0203/2017) ville blive sat til afstemning under afstemningstiden den følgende dag, torsdag den 1. juni 2017.

Arbejdsplanen fastsattes således.


12. Afgørelse om mobilitetspakken (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Afgørelse om mobilitetspakken (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, og Ismail Ertug for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt og Maria Grapini.

Talere: Violeta Bulc og Maroš Šefčovič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP))

Formanden præciserede, hvorfor Matti Maasikas (Estland) var til stede som Rådets formand i stedet for en repræsentant fra det aktuelle maltesiske formandskab.

Matti Maasikas (Rådets formand) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Goerens, og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos og Maria Grapini.

Talere: Neven Mimica og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Goerens, for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch, Heidi Hautala og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao og Rosa D’Amato, for EFDD-Gruppen, om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser og Linda McAvan, for DEVE, om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 1.6.2017.


14. Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000032/2017) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000033/2017) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000034/2017) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom begrundede forespørgslerne.

Matti Maasikas (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0312/2017.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene B8-0313/2017 og B8-0314/2017.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică og Lefteris Christoforou.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Ana Gomes og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini og João Ferreira.

Talere: Věra Jourová og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Linda McAvan, for DEVE, om modstandsdygtighed som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 1.6.2017.


15. Bekæmpelse af antisemitisme (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af antisemitisme (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga og Ulrike Trebesius.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou og Evelyne Gebhardt.

Talere: Věra Jourová og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Roberta Metsola og Heinz K. Becker, for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon og Viorica Dăncilă, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, om bekæmpelse af antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck og Malin Björk, for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken og Eva Joly, for Verts/ALE-Gruppen, om bekæmpelse af antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 1.6.2017.


16. Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Czesław Adam Siekierski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand og Joachim Schuster.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bronis Ropė.

Talere: Cecilia Malmström og Jarosław Wałęsa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 1.6.2017.


17. Sri Lanka GSP+ (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Sri Lanka GSP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, og Bernd Lange.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, Bronis Ropė og Georgios Epitideios.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 *** - Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar forelagde henstillingen.

Matti Maasikas (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Nagy for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton og Milan Zver.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Věra Jourová, Matti Maasikas og Angelika Mlinar.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   József Nagy, Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Soraya Post og Birgit Sippel, for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou og Kostas Chrysogonos, for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly og Pascal Durand, for Verts/ALE-Gruppen, om den flerårige ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 1.6.2017 og punkt 7.8 i protokollen af 1.6.2017.


19. FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000031/2017) af Linnéa Engström, for PECH, til Kommissionen: FN's konference på højt niveau til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström begrundede spørgsmålet.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Karmenu Vella.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Alain Cadec, for PECH, om FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 1.6.2017.


20. Digitalisering af EU's industri - Internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (forhandling)

Betænkning om digitalisering af EU's industri [2016/2271(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Betænkning om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G [2016/2305(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer og Michał Boni forelagde betænkningerne.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Marju Lauristin (ordfører for udtalelse fra EMPL), Antonio López-Istúriz White (ordfører for udtalelse fra IMCO), Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra IMCO), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra TRAN), Kosma Złotowski (ordfører for udtalelse fra TRAN), Pavel Telička om afviklingen af mødet, Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT), Silvia Costa (ordfører for udtalelse fra CULT), Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Victor Negrescu for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira og Csaba Sógor.

Talere: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 1.6.2017 og punkt 7.3 i protokollen af 1.6.2017.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson og Victor Negrescu.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 605.461/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik