Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 259kWORD 79k
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Απόφαση που ελήφθη σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 13.Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (συζήτηση)
 14.Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (συζήτηση)
 17.ΣΓΠ + για τη Σρι Λάνκα (συζήτηση)
 18.Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 *** - Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (συζήτηση)
 19.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (συζήτηση)
 20.Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.10.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες, μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ στις 22 Μαΐου, έπληξαν την Αίγυπτο, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, και μεταφέρει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στους συγγενείς των θυμάτων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και δηλώνει ότι θα προβεί σε διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν την εκλογή του Thierry Cornillet και της Patricia Lalonde εις αντικατάσταση, αντιστοίχως, της Sylvie Goulard και της Marielle De Sarnez, ως βουλευτές στο Κοινοβούλιο, με ισχύ από 18ης Μαΐου 2017.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Thierry Cornillet και η Patricia Lalonde καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας ALDE, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τις εξής αποφάσεις:

επιτροπή INTA: Patricia Lalonde

επιτροπή ECON: Thierry Cornillet


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας μέσω της οποίας η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI, ECON

- Παράρτημα στην πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2017 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (2015/2041(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Εκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων (2015/2085(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - επιτροπή AFET - επιτροπή DEVE - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Eduard Kukan - Εισηγητής: Doru-Claudian Frunzulică - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Εκθεση σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (2016/2079(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Εκθεση σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Εκθεση σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G (2016/2305(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (2016/2266(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕE) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά το πολυασπαρτικό κάλιο (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - προθεσμία: 17 Ιουλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 για την ευθυγράμμιση των πλειστηριασμών δικαιωμάτων με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 και την εγγραφή ενός χώρου πλειστηριασμών που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - προθεσμία: 16 Αυγούστου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)


8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EK) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της ΕΕ και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2868/95 και (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση αρχών και κατευθυντήριων γραμμών των κανόνων καλής παραγωγής για τα υπό έρευνα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο, και με τη θέσπιση διαδικασιών επιθεώρησης (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.607/2009 όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και των συνώνυμών τους που μπορούν να αναγράφονται στην επισήμανση των οίνων (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1395/2014 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στο πλαίσιο αλιείας μικρών πελαγικών ειδών και στο πλαίσιο αλιείας για βιομηχανικούς σκοπούς στη Βόρεια Θάλασσα (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την απόσυρση της ακόλουθης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης:

- Απόσυρση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού C(2017)00393 της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προσαρμογή του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Ημερομηνία παραλαβής : 29 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN


9. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Νοεμβρίου I 2016 και Φεβρουαρίου I 2017 διατίθενται στο Eurοparl.


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000031/2017) που κατέθεσε η Linnéa Engström, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)·

—   (O-000032/2017) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)·

—   (O-000033/2017) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)·

—   (O-000034/2017) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ): Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου II 2017 (PE 605.461/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος προτείνει, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, την τροποποίηση της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με το Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (Σημείο 27 του PDOJ) σε δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Πέμπτη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η εκθεση της Heidi Hautala σχετικά με το αίτημα άρσης της ασυλίας του Béla Kovács (A8-0203/2017) θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την ώρα των ψηφοφοριών αύριο, Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


12. Απόφαση που ελήφθη σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που ελήφθη σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (2017/2606(RSP))

Οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Maroš Šefčovič

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (2017/2586(RSP))

Η Πρόεδρος διευκρινίζει τους λόγους της παρουσίας του Matti Maasikas (Εσθονία) ως Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, στη θέση ενός εκπροσώπου της σημερινής Μαλτέζικης Προεδρίας.

Οι Matti Maasikas (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Goerens, και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, João Ferreira, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Ελευθέριος Συναδινός και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Matti Maasikas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


14. Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000032/2017) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000033/2017) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000034/2017) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ): Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Ο Enrique Guerrero Salom αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Matti Maasikas (Πρόεδρος του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0312/2017.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις B8-0313/2017 και B8-0314/2017.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică και Λευτέρης Χριστοφόρου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οιVěra Jourová και Matti Maasikas.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


15. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP))

Οι Matti Maasikas (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga και Ulrike Trebesius.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Τάκης Χατζηγεωργίου και Evelyne Gebhardt.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Matti Maasikas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola και Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck και Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken και Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


16. Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Ο Jarosław Wałęsa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand και Joachim Schuster.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bronis Ropė.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jarosław Wałęsa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


17. ΣΓΠ + για τη Σρι Λάνκα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: ΣΓΠ + για τη Σρι Λάνκα (2017/2693(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Bernd Lange.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Bronis Ropė και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 *** - Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (2017/2702(RSP))

Η Angelika Mlinar παρουσιάζει τη σύσταση.

Ο Matti Maasikas (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton και Milan Zver.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Matti Maasikas και Angelika Mlinar

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   József Nagy, Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou και Kostas Chrysogonos, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017 και σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


19. Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000031/2017) που κατέθεσε η Linnéa Engström, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Η Linnéa Engström αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


20. Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας [2016/2271(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Έκθεση σχετικά με τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G [2016/2305(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0184/2017)

Οι Reinhard Bütikofer και Michał Boni παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marju Lauristin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Antonio López-Istúriz White (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Kosma Złotowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Pavel Telička σχετικά με τη διεξαγωγή της συνόδου, Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Silvia Costa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, João Ferreira και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson και Victor Negrescu.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 605.461/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου