Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 234kWORD 72k
Kolmapäev, 31. mai 2017 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendikomisjonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Tööplaan
 12.Otsus liikuvuse paketi kohta (arutelu)
 13.Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (arutelu)
 14.Vastupidavus kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (arutelu)
 15.Antisemitismi vastu võitlemine (arutelu)
 16.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I (arutelu)
 17.Sri Lanka GSP+ (arutelu)
 18.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 *** - Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (arutelu)
 19.ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (arutelu)
 20.Euroopa tööstuse digiteerimine - Internetiühendus majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.10.


2. Presidentuuri avaldused

President mõistis karmilt hukka hiljutised terrorirünnakud, mis toimusid lisaks Manchesteris 22. mail aset leidnud rünnakule ka Egiptuses, Iraagis ja Afganistanis, ning avaldas Euroopa Parlamendi nimel ohvrite omastele kaastunnet.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.

President tegi teatavaks USA presidendi Donald Trumpi otsuse, et USA taganeb Pariisi kliimakokkuleppest, ning andis teada, et arutab komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga, milliseid meetmeid võtta.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Prantsuse Vabariigi pädevad asutused andsid teada, et Sylvie Goulardi ja Marielle De Sarnez' asemel valiti Euroopa Parlamendi liikmeteks Thierry Cornillet ja Patricia Lalonde, kes nimetati ametisse alates 18. maist 2017.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Thierry Cornillet ja Patricia Lalonde vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendikomisjonide koosseis

Fraktsiooni ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

INTA-komisjon: Patricia Lalonde

ECON-komisjon: Thierry Cornillet.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tingimused ja kord, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2017 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2017 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta (2015/2041(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Raport soovitustega komisjonile kaitset vajavate täisealiste kaitsmise kohta (2015/2085(INL)) - JURI komisjon - Raportöör: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET komisjon - DEVE komisjon - BUDG komisjon - Raportöör: Eduard Kukan - Raportöör: Doru-Claudian Frunzulică - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Raport kalavarude seisundi ja kalandussektori sotsiaal-majandusliku olukorra kohta Vahemerel (2016/2079(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Raport Euroopa tööstuse digiteerimise kohta (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Raport internetiühenduse kohta kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (2016/2305(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2266(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses kaaliumpolüaspartaadiga (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - tähtaeg: 17 juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 saastekvootide enampakkumiste vastavusse viimiseks otsusega (EL) 2015/1814 ning Ühendkuningriigi määratava enampakkumisplatvormi loetellu lisamiseks (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - tähtaeg: 16 august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)


8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2868/95 ja (EÜ) nr 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 536/2014, et täpsustada inimtervishoius kasutamiseks uuritavate ravimite hea tootmistava põhimõtteid ja suuniseid ning inspekteerimise korda (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (23. mai 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr607/2009 seoses veiniviinamarjasortide nimede ja nende sünonüümidega, mida võib kasutada veinide märgistuses (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. mai 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1395/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga ja tööstusliku kalapüügiga Põhjameres (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (24. mai 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Komisjoni otsus delegeeritud õigusakti kehtetuks tunnistamise kohta:

- Otsus tunnistada kehtetuks komisjoni 2. veebruari 2017. aasta delegeeritud määrus C(2017)00393, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta) III lisa (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Vastuvõtmise kuupäev: 29. mai 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


9. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2016. aasta novembri esimesel osaistungjärgul ja 2017. aasta veebruari esimesel osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000031/2017), mille esitas Linnéa Engström PECH-komisjoni nimel komisjonile: ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): Vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Tööplaan

Jagati välja 2017. aasta mai teise osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 605.461/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev

President tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku muuta komisjoni avaldus teemal Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 päevakorrapunktiks nõukogu ja komisjoni avaldused (PDOJ punkt 27).

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Neljapäev

President andis teada, et Heidi Hautala raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (A8-0203/2017) pannakse hääletusele järgmise päeva, 1. juuni 2017. aasta istungil.

Tööplaan kinnitati.


12. Otsus liikuvuse paketi kohta (arutelu)

Komisjoni avaldus: Otsus liikuvuse paketi kohta (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Violeta Bulc (komisjoni liige) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel ja Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Markus Pieper, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


13. Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (2017/2586(RSP))

Juhataja selgitas, et Matti Maasikas (Eesti) viibib kohal kui nõukogu ametis olev eesistuja, asendades tegeliku eesistujariigi Malta esindajat.

Matti Maasikas (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Maria Grapini, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Goerens, ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch, Heidi Hautala ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao ja Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel: resolutsioon, mis käsitleb nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser ja Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel: resolutsioon, mis käsitleb nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.10.


14. Vastupidavus kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000032/2017), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000033/2017), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000034/2017), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): Vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom esitas küsimused.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0312/2017.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimustele B8-0313/2017 ja B8-0314/2017.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică ja Lefteris Christoforou.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Ana Gomes ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini ja João Ferreira.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel vastupanuvõime kui ELi välistegevuse strateegilise prioriteedi kohta (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.11.


15. Antisemitismi vastu võitlemine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Antisemitismi vastu võitlemine (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga ja Ulrike Trebesius.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou ja Evelyne Gebhardt.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Roberta Metsola ja Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel antisemitismi vastu võitlemise kohta (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck ja Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken ja Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel antisemitismi vastu võitlemise kohta (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.12.


16. Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Czesław Adam Siekierski (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand ja Joachim Schuster.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bronis Ropė.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jarosław Wałęsa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.5.


17. Sri Lanka GSP+ (arutelu)

Komisjoni avaldus: Sri Lanka GSP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel ja Bernd Lange.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sajjad Karim, Bronis Ropė ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


18. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 *** - Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar tutvustas soovitust.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Nagy fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Věra Jourová, Matti Maasikas ja Angelika Mlinar.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   József Nagy, Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastase raamistiku kohta aastateks 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.7 ja 1.6.2017 protokollipunkt 7.8.


19. ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000031/2017), mille esitas Linnéa Engström PECH-komisjoni nimel komisjonile: ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Alain Cadec PECH-komisjoni nimel kestliku arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks korraldatava ÜRO kõrgetasemelise konverentsi (ÜRO ookeanikonverents) kohta (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.13.


20. Euroopa tööstuse digiteerimine - Internetiühendus majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (arutelu)

Raport Euroopa tööstuse digiteerimise kohta [2016/2271(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Raport internetiühenduse kohta majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G [2016/2305(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer ja Michał Boni tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Marju Lauristin (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Antonio López-Istúriz White (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Telička (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Kosma Złotowski (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Telička istungi läbiviimise teemal, Angel Dzhambazki (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Silvia Costa (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel, Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer ja Michał Boni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2017 protokollipunkt 7.9 ja 1.6.2017 protokollipunkt 7.3.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson ja Victor Negrescu.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 605.461/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Õigusteave - Privaatsuspoliitika