Rodyklė 
Protokolas
PDF 244kWORD 74k
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 31 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų sudėtis
 6.Gauti dokumentai
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Darbų programa
 12.Priimtas sprendimas dėl judumo dokumentų paketo (diskusijos)
 13.Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (diskusijos)
 14.Atsparumas kaip ES išorės veiklos strateginis prioritetas (diskusijos)
 15.Kova su antisemitizmu (diskusijos)
 16.Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (diskusijos)
 17.BLS+ taikymas Šri Lankai (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa *** - Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (diskusijos)
 19.Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui remti (JT konferencija vandenynų klausimu) (diskusijos)
 20.Europos pramonės skaitmeninimas - Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys (diskusijos)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.10 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas labai griežtai pasmerkė pastarojo meto teroristinius išpuolius, nuo kurių iš pradžių gegužės 22 d. nukentėjo Mančesteris, o vėliau Egiptas, Irakas ir Afganistanas. Žuvusiųjų artimiesiems jis perdavė Parlamento užuojautą.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.

Pirmininkas pranešė apie JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą, kad JAV turi pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, ir nurodė, kad konsultuosis su Komisijos pirmininku Jean-Claude'u Junckeriu pirmininku ir Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donaldu Tusku dėl to, kokių iniciatyvų imtis.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Prancūzijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Thierry Cornillet ir Patricia Lalonde, kurie atitinkamai pakeis Sylvie Goulard ir Marielle De Sarnez, išrinkimą Parlamento nariais nuo 2017 m. gegužės 18 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad jie buvo išrinkti.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Thierry Cornillet ir Patricia Lalonde įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Komitetų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

INTA komitetas: Patricia Lalonde

ECON komitetas: Thierry Cornillet


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

JURI, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2017. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 07/2017 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose (2015/2041(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugos (2015/2085(INL)) - JURI komitetas - Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET komitetas - DEVE komitetas - BUDG komitetas - Pranešėjas: Eduard Kukan - Pranešėjas: Doru-Claudian Frunzulică - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa projekto (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Pranešimas dėl žuvų išteklių būklės ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinės ir ekonominės padėties (2016/2079(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Pranešimas dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Pranešimas Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys (2016/2305(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Béla Kovács imunitetą (2016/2266(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kalio poliaspartato iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - Terminas: 17 Liepos 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, siekiant apyvartinių taršos leidimų pardavimą aukcione suderinti su Sprendimu (ES) 2015/1814 ir į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Jungtinė Karalystė, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - Terminas: 16 Rugpjūčio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)


8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 536/2014 ir nustatomi žmonėms skirtų tiriamųjų vaistų gerosios gamybos praktikos principai ir gairės ir patikrinimų tvarka (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 607/2009 nuostatos dėl vyninių vynuogių veislių pavadinimų ir jų sinonimų, kurie gali būti nurodyti vynų etiketėse (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1395/2014, kuriuo nustatomas tam tikros mažųjų pelaginių žuvų žvejybos ir pramoninės žvejybos Šiaurės jūroje žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Komisijos sprendimas panaikinti šį deleguojąjį aktą:

- 2017 m. vasario 2 d. deleguotojo reglamento C(2017)00393 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA)) panaikinimas

Gavimo data: 2017 m. gegužės 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. lapkričio mėn. I ir 2017m. vasario mėn. I sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000031/2017), kurį pateikė Linnéa Engström, PECH komiteto vardu, Komisijai: Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Tarybai: Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai): Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis II 2017 gegužės plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 605.461/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

Pirmininkas, frakcijoms pritarus, pasiūlė Komisijos pareiškimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022m. daugiametės programos (Galutinio darbotvarkės projekto 27 punktas) pakeisti Komisijos ir Tarybos pareiškimais.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Ketvirtadienis

Pirmininkas pranešė, kad dėl Heidi Hautala pranešimo dėl Béla Kovács imuniteto panaikinimo (A8-0203/2017) bus balsuojama rytoj, 2017 m. birželio 1d., ketvirtadienį, balsavimo metu.

Darbų programa patvirtinta.


12. Priimtas sprendimas dėl judumo dokumentų paketo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl judumo dokumentų paketo (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, ir Ismail Ertug S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Markus Pieper (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


13. Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP))

Pirmininkė patikslino, kodėl posėdyje dalyvauja Matti Maasikas (Estija) kaip einantis Tarybos pirmininko pareigas vietoj šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios Maltos atstovo.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Maria Grapini pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Goerens, ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Goerens, ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Rosa D’Amato, EFDD frakcijos vardu, dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser irLinda McAvan, DEVE komiteto vardu, dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.10 punktas


14. Atsparumas kaip ES išorės veiklos strateginis prioritetas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000032/2017), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Tarybai: Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000033/2017), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000034/2017), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai): Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom pristatė klausimus.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0312/2017.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus B8-0313/2017 ir B8-0314/2017.

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică ir Lefteris Christoforou.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ana Gomes ir Željana Zovko.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini ir João Ferreira.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Matti Maasikas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, dėl atsparumo kaip strateginio ES išorės veiklos prioriteto (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.11 punktas


15. Kova su antisemitizmu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su antisemitizmu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga ir Ulrike Trebesius.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou ir Evelyne Gebhardt.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Roberta Metsola ir Heinz K. Becker, PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon ir Viorica Dăncilă, S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea ir Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu, – dėl kovos su antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck ir Malin Björk, GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken ir Eva Joly, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl kovos su antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.12 punktas


16. Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand ir Joachim Schuster.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bronis Ropė.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Jarosław Wałęsa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.5 punktas


17. BLS+ taikymas Šri Lankai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: BLS+ taikymas Šri Lankai (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, ir Bernd Lange.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sajjad Karim), Bronis Ropė ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


18. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa *** - Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa, projekto [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar pristatė rekomendaciją.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Nagy PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton ir Milan Zver.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová, Matti Maasikas ir Angelika Mlinar.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   József Nagy, Roberta Metsola, PPE frakcijos vardu, Soraya Post ir Birgit Sippel, S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar ir Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos, GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly ir Pascal Durand, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2017 m. daugiametės programos (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.7 punktas ir 2017 06 01 protokolo 7.8 punktas


19. Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui remti (JT konferencija vandenynų klausimu) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000031/2017), kurį pateikė Linnéa Engström, PECH komiteto vardu, Komisijai: Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström pristatė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen ir José Inácio Faria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Alain Cadec, PECH komiteto vardu, dėl aukšto lygio JT konferencijos darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.13 punktas


20. Europos pramonės skaitmeninimas - Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos pramonės skaitmeninimo [2016/2271(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Pranešimas „Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys“ [2016/2305(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer ir Michał Boni pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marju Lauristin (EMPL komiteto nuomonės referentė), Antonio López-Istúriz White (IMCO komiteto nuomonės referentas), Nicola Danti (IMCO komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička (TRAN komiteto nuomonės referentas), Kosma Złotowski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička dėl posėdžio vedimo, Angel Dzhambazki (CULT komiteto nuomonės referentas), Silvia Costa (CULT komiteto nuomonės referentė), Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu, Victor Negrescu S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri ir Theodor Dumitru Stolojan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer ir Michał Boni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.9 punktas ir 2017 06 01 protokolo 7.3 punktas


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson ir Victor Negrescu.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 605.461/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Teisinė informacija - Privatumo politika