Indekss 
Protokols
PDF 241kWORD 73k
Trešdiena, 2017. gada 31. maijs - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju sastāvs
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 9.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Darba kārtība
 12.Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz mobilitātes tiesību aktu paketi (debates)
 13.Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (debates)
 14.Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (debates)
 15.Antisemītisma apkarošana (debates)
 16.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (debates)
 17.VPS+ piemērošana Šrilankai (debates)
 18.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam *** - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (debates)
 19.ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (debates)
 20.Eiropas rūpniecības digitalizācija - Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (debates)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.10.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Sēdes vadītājs stingri nosodīja nesenos teroristu uzbrukumus, kas pēc 22. maija atentāta Mančestrā notika Ēģiptē, Irākā un Afganistānā, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību cietušo ģimenēm.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.

Sēdes vadītājs paziņoja ASV prezidenta Donald Trump lēmumu par ASV izstāšanos no Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu jomā un norādīja, ka konsultēsies ar Komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Juncker un Eiropadomes priekšsēdētāju Donald Tusk par to, kādas iniciatīvas būtu jāpieņem.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Francijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Thierry Cornillet un Patricia Lalonde ir iecelti par Parlamenta deputātiem attiecīgi Sylvie Goulard un Marielle De Sarnez vietā, sākot ar 2017. gada 18. maiju.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Thierry Cornillet un Patricia Lalonde pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Komiteju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

INTA komiteja: Patricia Lalonde.

ECON komiteja: Thierry Cornillet.


6. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 – 2017/0087(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2017 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 – 2017/2074(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 07/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 – 2017/2075(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs (2015/2041(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Sven Giegold (A8-0133/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzību (2015/2085(INL)) - JURI komiteja - Referente: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET komiteja - DEVE komiteja - BUDG komiteja - Referents: Eduard Kukan - Referents: Doru-Claudian Frunzulică - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0173/2017).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE komiteja - Referente: Angelika Mlinar (A8-0177/2017).

- Ziņojums par zivju krājumu stāvokli un sociālekonomisko situāciju zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (2016/2079(INI)) - PECH komiteja - Referents: Marco Affronte (A8-0179/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017).

- Ziņojums par Eiropas rūpniecības digitalizāciju (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017).

- Ziņojums par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (2016/2305(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Michał Boni (A8-0184/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA komiteja - Referents: Sorin Moisă (A8-0185/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (2016/2266(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0203/2017).


7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kālija poliaspartātu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. jūlijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, lai kvotu izsolīšanu saskaņotu ar Lēmumu (ES) 2015/1814 un iekļautu sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Apvienotajai Karalistei (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - termiņš: 2017. gada 16. augusts)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)


8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) 216/96 (C(2017)03212 – 2017/2707(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: JURI.

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr. 536/2014, sīkāk norādot pētāmo cilvēkiem paredzēto zāļu labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes un inspekciju kārtību (C(2017)03368 – 2017/2710(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 23. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 607/2009 groza attiecībā uz vīna vīnogu šķirnēm un to sinonīmiem, kurus drīkst norādīt vīna marķējumā (C(2017)03398 – 2017/2708(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 19. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1395/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā (C(2017)03419 – 2017/2711(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 24. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Komisijas lēmums par šāda deleģētā akta atsaukšanu:

- Komisijas 2017. gada 2. februāra Deleģētās regulas C(2017)00393 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai III pielikuma pielāgošanu (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA)) atsaukšana

Saņemšanas datums: 2017. gada 29. maijs.

Nodots atbildīgajai komitejai TRAN.


9. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada novembra pirmajā sesijā un 2017. gada februāra pirmajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000031/2017), kuru uzdeva Linnéa Engström PECH komitejas vārdā Komisijai: Augsta līmeņa ANO konference 14. IAM īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Padomei: Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai (Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos): Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada maija otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 605.461/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Trešdiena

Sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu ierosināja grozīt Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam punktā “Padomes un Komisijas paziņojumi” (GDKP 27 .punkts).

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Ceturtdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka par Heidi Hautala ziņojumu par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (A8-0203/2017) tiks balsots nākamās dienas, 2017. gada 1. jūnija, balsošanas laikā.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


12. Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz mobilitātes tiesību aktu paketi (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz mobilitātes tiesību aktu paketi (2017/2606(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā un Ismail Ertug S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Markus Pieper, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt un Maria Grapini.

Uzstājās Violeta Bulc un Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.


13. Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (2017/2586(RSP)).

Sēdes vadītāja paskaidroja, kādēļ Matti Maasikas (Igaunija) kā Padomes pašreizējais priekšsēdētājs piedalās pašreizējās prezidentvalsts Maltas pārstāvja vietā.

Matti Maasikas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Maria Grapini, Olaf Stuger ENF grupas vārdā un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Goerens, un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos un Maria Grapini.

Uzstājās Neven Mimica un Matti Maasikas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, EFDD grupas vārdā - par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan DEVE komitejas vārdā - par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.10. punkts.


14. Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000032/2017) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Padomei: Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000033/2017) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000034/2017) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos): Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom izvērsa jautājumus.

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B8-0312/2017.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem B8-0313/2017 un B8-0314/2017.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică un Lefteris Christoforou.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ana Gomes un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini un João Ferreira.

Uzstājās Věra Jourová un Matti Maasikas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Linda McAvan, DEVE komitejas vārdā, par noturību kā ES ārējās darbības stratēģisko prioritāti (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.11. punkts.


15. Antisemītisma apkarošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Antisemītisma apkarošana (2017/2692(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga un Ulrike Trebesius.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou un Evelyne Gebhardt.

Uzstājās Věra Jourová un Matti Maasikas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Roberta Metsola un Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā - par antisemītisma apkarošanu (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck un Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā - par antisemītisma apkarošanu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.12. punkts.


16. Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017).

Jarosław Wałęsa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Czesław Adam Siekierski (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand un Joachim Schuster.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bronis Ropė.

Uzstājās Cecilia Malmström un Jarosław Wałęsa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.5. punkts.


17. VPS+ piemērošana Šrilankai (debates)

Komisijas paziņojums: VPS+ piemērošana Šrilankai (2017/2693(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā un Bernd Lange.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Bronis Ropė un Georgios Epitideios.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


18. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam *** - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0177/2017).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (2017/2702(RSP)).

Angelika Mlinar iepazīstināja ar ieteikumu.

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Nagy PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton un Milan Zver.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová, Matti Maasikas un Angelika Mlinar.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   József Nagy, Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Soraya Post un Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.7. punkts un 1.6.2017. protokola 7.8. punkts.


19. ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000031/2017) un kuru uzdeva Linnéa Engström PECH komitejas vārdā Komisijai: Augsta līmeņa ANO konference 14. IAM īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017).

Linnéa Engström izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen un José Inácio Faria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Alain Cadec, PECH komitejas vārdā, par ANO augsta līmeņa konferenci 14. IAM īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.13. punkts.


20. Eiropas rūpniecības digitalizācija - Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (debates)

Ziņojums par Eiropas rūpniecības digitalizāciju [2016/2271(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017).

Ziņojums par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G [2016/2305(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0184/2017).

Reinhard Bütikofer un Michał Boni iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marju Lauristin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Antonio López-Istúriz White (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Nicola Danti (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Kosma Złotowski (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička par sēdes vadīšanu, Angel Dzhambazki (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia Costa (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Massimiliano Salini PPE grupas vārdā, Victor Negrescu S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira un Csaba Sógor.

Uzstājās Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer un Michał Boni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.9. punkts un 1.6.2017. protokola 7.3. punkts.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson un Victor Negrescu.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 605.461/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Juridisks paziņojums - Privātuma politika