Index 
Notulen
PDF 242kWORD 72k
Woensdag 31 mei 2017 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies
 6.Ingekomen stukken
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Goedgekeurd besluit over het pakket inzake mobiliteit (debat)
 13.De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (debat)
 14.Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (debat)
 15.Bestrijding van antisemitisme (debat)
 16.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (debat)
 17.Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat)
 18.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** - Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (debat)
 19.VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (debat)
 20.De digitalisering van de Europese industrie - Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.10 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter veroordeelt ten stelligste de recente terroristische aanslagen die, na de aanslag in Manchester op 22 mei, Egypte, Irak en Afghanistan hebben getroffen, en betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

De Voorzitter deelt mee dat de Amerikaanse president, Donald Trump, besloten heeft de Verenigde Staten terug te trekken uit de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, en verklaart dat hij met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, overleg zal plegen over de te nemen initiatieven.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Thierry Cornillet en Patricia Lalonde tot lid van het Parlement ter vervanging van respectievelijk Sylvie Goulard en Marielle De Sarnez, met ingang van 18 mei 2017.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Thierry Cornillet en Patricia Lalonde, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Samenstelling commissies

Op verzoek van de ALDE-Fractie, bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie INTA: Patricia Lalonde

Commissie ECON: Thierry Cornillet.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

JURI, ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2017 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (2015/2041(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de bescherming van kwetsbare volwassenen (2015/2085(INL)) - commissie JURI - Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - commissie AFET - commissie DEVE - commissie BUDG - Rapporteur: Eduard Kukan - Rapporteur: Doru-Claudian Frunzulică - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - commissie LIBE - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Verslag over de toestand van de visbestanden en de sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (2016/2079(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Verslag over de digitalisering van de Europese industrie (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Verslag over internetconnectiviteit voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (2016/2305(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (2016/2266(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat kaliumpolyaspartaat betreft (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - termijn : 17 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 om de veiling van emissierechten in overeenstemming te brengen met Besluit (EU) 2015/1814 en tot opneming van een door het Verenigd Koninkrijk aan te wijzen veilingplatform (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - termijn : 16 augustus 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)


8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 van de Commissie (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 mei 2017

verwezen naar ten principale: JURI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad door specificatie van de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik en de regeling voor inspectie (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 mei 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 wat betreft de wijndruivenrassen en synoniemen daarvan die op het etiket van wijn mogen voorkomen (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 mei 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1395/2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde kleine pelagische visserijen en visserijen voor industriële doeleinden in de Noordzee (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 mei 2017

verwezen naar ten principale: PECH

Besluit van de Commissie tot intrekking van de volgende gedelegeerde handeling:

- Intrekking van Gedelegeerde Verordening C(2017)00393 van 2 februari 2017 betreffende de aanpassing van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum van ontvangst: 29 mei 2017

verwezen naar ten principale: TRAN


9. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november I 2016 en februari I 2017 door het Parlement aangenomen resoluties, staan op Europarl.


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000031/2017) van Linnéa Engström, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de implementatie van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei II 2017 (PE 605.461/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Woensdag

Met instemming van de fracties stelt de Voorzitter voor de Verklaring van de Commissie over het Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (Punt 27 PDOJ) te veranderen in Verklaringen van de Commissie en de Raad.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Donderdag

De Voorzitter deelt mee dat het verslag van Heidi Hautala over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (A8-0203/2017) morgen, donderdag 1 juni 2017, in stemming zal worden gebracht.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


12. Goedgekeurd besluit over het pakket inzake mobiliteit (debat)

Verklaring van de Commissie: Goedgekeurd besluit over het pakket inzake mobiliteit (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Violeta Bulc (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, en Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Markus Pieper, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


13. De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (2017/2586(RSP))

De Voorzitter verklaart waarom Matti Maasikas (Estland) als fungerend voorzitter van de Raad aanwezig is, ter vervanging van een vertegenwoordiger van het huidige Maltese voorzitterschap.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini te accepteren, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Goerens, en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Matti Maasikas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, Heidi Hautala en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao en Rosa D’Amato, namens de EFDD-Fractie, over de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser en Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 1.6.2017.


14. Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000032/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000033/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000034/2017) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom licht de vragen toe.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0312/2017.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen B8-0313/2017 en B8-0314/2017.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică en Lefteris Christoforou.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Matti Maasikas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 1.6.2017.


15. Bestrijding van antisemitisme (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga en Ulrike Trebesius.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou en Evelyne Gebhardt.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Matti Maasikas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberta Metsola en Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken en Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, over bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 1.6.2017.


16. Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand en Joachim Schuster.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jarosław Wałęsa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 1.6.2017.


17. Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat)

Verklaring van de Commissie: Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, en Bernd Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, Bronis Ropė en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


18. Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** - Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar licht de aanbeveling toe.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Nagy, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton en Milan Zver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Matti Maasikas en Angelika Mlinar.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   József Nagy, Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Soraya Post en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 1.6.2017 en punt 7.8 van de notulen van 1.6.2017.


19. VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2017) van Linnéa Engström, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de implementatie van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Alain Cadec, namens de Commissie PECH, over de VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 1.6.2017.


20. De digitalisering van de Europese industrie - Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (debat)

Verslag over de digitalisering van de Europese industrie [2016/2271(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Verslag over internetconnectiviteit voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G [2016/2305(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer en Michał Boni leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marju Lauristin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Antonio López-Istúriz White (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Nicola Danti (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Kosma Złotowski (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Pavel Telička, over het verloop van de vergadering, Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Silvia Costa (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 1.6.2017 en punt 7.3 van de notulen van 1.6.2017.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson en Victor Negrescu.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 605.461/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Juridische mededeling - Privacybeleid