Index 
Proces-verbal
PDF 244kWORD 73k
Miercuri, 31 mai 2017 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența comisiilor
 6.Depunere de documente
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 9.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (dezbatere)
 13.Noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (dezbatere)
 14.Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (dezbatere)
 15.Combaterea antisemitismului (dezbatere)
 16.Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (dezbatere)
 17.Sri Lanka SGP+ (dezbatere)
 18.Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 *** - Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (dezbatere)
 19.Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării ODD 14 (Conferința ONU privind oceanele) (dezbatere)
 20.Digitalizarea industriei europene - Conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G (dezbatere)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.10.


2. Declarațiile Președintelui

Președintele a comunicat că condamnă ferm recentele atacuri teroriste care, după atentatul de la Manchester din 22 mai, au lovit Egiptul, Irakul și Afganistanul și a transmis condoleațe din partea Parlamentului familiilor victimelor.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.

Președintele a comunicat decizia Președintelui american, Donald Trump, de a retrage Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice și a menționat că se va concentra, alături de președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, și de prreședintele Consiliului European, Donald Tusk, asupra măsurilor care trebuiesc adoptate.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Republica Franceză au comunicat alegerea lui Thierry Cornillet și a Patriciei Lalonde pentru a le înlocui pe Sylvie Goulard și, respectiv, Marielle De Sarnez, în calitate de deputați în Parlamentul European, cu efect din 18 mai 2017.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Thierry Cornillet et Patricia Lalonde se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Componența comisiilor

La solicitarea Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

INTA: Patricia Lalonde

ECON: Thierry Cornillet.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI, ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de transfer de credite INF 1/2017 - Comitetul Economic și Social European (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 07/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE (2015/2041(INI)) - AFCO - Raportor: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Raport conținând recomandări către Comisie privind protecția adulților vulnerabili (2015/2085(INL)) - JURI - Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD 15 (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - AFET - DEVE - BUDG - Raportor: Eduard Kukan - Raportor: Doru-Claudian Frunzulică - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - IMCO - Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - LIBE - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Raport referitor la starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (2016/2079(INI)) - PECH - Raportor: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - ITRE - Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Raport referitor la digitalizarea industriei europene (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - ITRE - Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Raport referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și tehnologia 5G (2016/2305(INI)) - ITRE - Raportor: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - INTA - Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - LIBE - Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - IMCO - Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - ECON - Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács (2016/2266(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește poliaspartatul de potasiu (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - termen: 17 iulie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în vederea alinierii licitării certificatelor la Decizia (UE) 2015/1814 și a înregistrării unei platforme de licitație care urmează să fie desemnată de Regatul Unit (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - termen: 16 august 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


8. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 2868/95 și (CE) nr. 216/96 ale Comisiei (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 mai 2017

retrimis fond: JURI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea principiilor și a orientărilor pentru buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman experimentale și a modalităților de realizare a inspecțiilor (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 mai 2017

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 în ceea ce privește soiurile de struguri de vin și sinonimele acestora care pot apărea pe etichetele vinurilor (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 mai 2017

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1395/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activitățile de pescuit de anumite specii pelagice mici și activitățile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 mai 2017

retrimis fond: PECH

Decizia Comisiei privind retragerea următorului act delegat:

- Retragerea Regulamentului delegat C(2017)00393 din 2 februarie 2017 privind adaptarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Data primirii: 29 mai 2017

retrimis fond: TRAN


9. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în cursul perioadelor de sesiune noiembrie I 2016 și februarie I 2017 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000031/2017) adresată de Linnéa Engström, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltarea durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei (Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mai II 2017 (PE 605.461/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Președintele a propus, cu acordul grupurilor politice, ca punctul privind declarația Comisiei privind Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (Point 27 du PDOJ) să devină Declarații ale Comisiei și Consiliului.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

Joi

Președintele a comuniat că raportul lui Heidi Hautala referitor la cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács (A8-0203/2017) va fi supus votului în cadrul votării de mâine, joi, 1 iunie 2017.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


12. Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) și Violeta Bulc (membră a Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, și Ismail Ertug, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt și Maria Grapini.

Au intervenit: Violeta Bulc și Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (2017/2586(RSP))

Președinta a oferit precizări cu privire la motivele prezenței lui Matti Maasikas (Estonia), în calitate de Președinte în exercițiu al Consiliului, în locul unui reprezentatnt al actualei Președinții malteze.

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Maria Grapini, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Goerens, și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos și Maria Grapini.

Au intervenit: Neven Mimica și Matti Maasikas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, în numele Grupului EFDD, referitoare la Declarația comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei referitoare la noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser și Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la Declarația comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei referitoare la noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 1.6.2017.


14. Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000032/2017) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000033/2017) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000034/2017) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei (Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom a dezvoltat întrebările.

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea B8-0312/2017.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebările B8-0313/2017 și B8-0314/2017.

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Epitideios, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică și Lefteris Christoforou.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Ana Gomes și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini și João Ferreira.

Au intervenit: Věra Jourová și Matti Maasikas.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 1.6.2017.


15. Combaterea antisemitismului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga și Ulrike Trebesius.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou și Evelyne Gebhardt.

Au intervenit: Věra Jourová și Matti Maasikas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberta Metsola și Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck și Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken și Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 1.6.2017.


16. Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Czesław Adam Siekierski (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand și Joachim Schuster.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bronis Ropė.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Jarosław Wałęsa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 1.6.2017.


17. Sri Lanka SGP+ (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Sri Lanka SGP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, și Bernd Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sajjad Karim, Bronis Ropė și Georgios Epitideios.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 *** - Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar a prezentat recomandarea.

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Nagy, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton și Milan Zver.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová, Matti Maasikas și Angelika Mlinar.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   József Nagy, Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Soraya Post și Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la instituirea unui cadru multianual pentru perioada 2018-2022 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 1.6.2017 și punctul 7.8 al PV din 1.6.2017.


19. Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării ODD 14 (Conferința ONU privind oceanele) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000031/2017) adresată de Linnéa Engström, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltarea durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Karmenu Vella.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Alain Cadec, în numele Comisiei PECH, referitoare la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.13 al PV din 1.6.2017.


20. Digitalizarea industriei europene - Conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G (dezbatere)

Raport referitor la digitalizarea industriei europene [2016/2271(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Raport referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G [2016/2305(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer și Michał Boni și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Marju Lauristin (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Antonio López-Istúriz White (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Kosma Złotowski (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Pavel Telička referitor la desfășurarea ședinței, Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Silvia Costa (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira și Csaba Sógor.

Au intervenit: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer și Michał Boni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 1.6.2017 și punctul 7.3 al PV din 1.6.2017.


21. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson și Victor Negrescu.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 605.461/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Aviz juridic - Politica de confidențialitate